SREDSTVA ZA NO

Resursni materijal za NVO je sledeći:

Sesionet e mentorimit me OSHC-të

Në komunën e Dragashit, PACT mbajti sesionin e mentorimit (coaching) me organizatën SHEA Ambienti. Në kuadër të aktivitetit për promovimin…

Sesion mentorimi me OJQ lokale

Sot në komunën e Kaçanikut, PACT mbajti sesionin e mentorimit (coaching) me organizatën Qendrën Regjionale përr Mbrojtjen dhe Promovimin e…

Sesionet e mentorimit me OJQ-të

Sot PACT mbajti sesionin e mentorimit (coaching) me organizatën Ambienti nga Dragashi. Gjatë sesioneve u diskutua përdorimi i platformës elektronike…

Ditë e re dhe njohuri të reja!

Nxënësit e shkollës “Rasim Kiçina” në Drenas sot mësuan më shumë rreth mbrojtjes së mjedisit. Me ndihmën e ligjëruesve të…

Shtegu i biçikletave Via Dinarica

Rinovimi i shtegut tematik në Rekë të Allages, Rugove përgjatë shtegut të biçikletave në Via Dinarica po përfundon falë programit…

Matjet e cilësisë së ajrit

Në kuadër të projektit “Youth Care for Kosovo” aktivistët/et tanë/tona bënë matje të cilësisë së ajrit edhe këtë javë në…