Trajnim i radhës me përfaqësues të shoqërisë civile

Sot dhe nesër me 27-28 qershor, PACT (Partners in Action) mban trajnimin e radhës ‘Çështje Teknike dhe Mjedisore’ në Prizren, me përfaqësues të Rrjetit për Zhvillim Rural të Kosovës, si dhe me vullnetarë nga Komuna e Prizrenit me rrethinë.

Në kuadër të trajnimit janë shtjelluar tema relevante të cilat i zbërthejnë faktorët dhe ndërlidhshmërinë e tyre tek ndryshimet klimatike në Kosovë si dhe në nivel global.

Trajnimi organizohet në kuadër të ngritjes së kapaciteteve të shoqërisë civile lidhur me të kuptuarit për çështjet mjedisore dhe të zhvillimit të qëndrueshëm. Diskutimet kanë synimin aktivizimin qytetar, duke i pasur parasysh sfidat mjedisore të kohës me të cilat përballen qytetarët e Kosovës.

Strategjia e re e BERZH-it për Kosovën i jep prioritet tranzicionit të gjelbër

Banka do të vazhdojë të ndjekë arritjen e agjendës së lidhjes së vendit me fokus më të madh në zbatimin e projektit, dhe do të rrisë mbështetjen e saj për komunat dhe duke i angazhuar ato për të kryer investime në infrastrukturë rezistente ndaj klimës dhe ekonomisë së gjelbër.

Banka do t’i kushtojë vëmendje të veçantë përshpejtimit të zbatimit të investimeve të sektorit publik dhe mbështetjes së realizimit sipas Planit Ekonomik dhe Investimeve të BE-së.

Strategjia e BERZH për vendin 2022-2027, e miratuar nga Bordi i Drejtorëve më 26 janar 2022, është strategjia e tretë e vendit të Kosovës deri më sot. Edhe pse BERZH ka qenë aktive në Kosovë që nga viti 1999, Kosova u bë aksionere dhe një vend i plotë i operacioneve vetëm në vitin 2012.

Një zyrë rezidente u hap në Prishtinë dhe investimi i Bankës është rritur ndjeshëm, duke tejkaluar shifrën gjysmë miliardë euro në vitin 2020 dhe duke arritur 583 milionë euro deri më sot.

Klikoni në faqen e internetit për ta shkarkuar dokumentin në tre gjuhë (shqip, anglisht, serbisht):

https://www.ebrd.com/where-we-are/kosovo/overview.html

Panel diskutimi për përmirësimin e mjedisit jetësor dhe rregullimit të hapësirave publike

Me 15 shkurt OJQ EC MA NDRYSHE organizoi në kuadër të HumanRightivism panelin e diskutimit me temë “Përmirësimi i mjedisit jetësor nëpërmjet inspektimit dhe rregullimit të hapësirave publike”.

Në këtë takim, EC prezantoi gjetjet e hulumtimit lidhur me inspektimin mjedisor në nivel komunal, si dhe praktikat e ndërhyrjeve në hapësira publike për rritjen e kujdesit ndaj mjedisit.Pjesëmarrësit e panelit nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, përfaqësuesit e Komunës së Prizrenit dhe përfaqësuesit e Fakultetit të Arkitekturës, Universiteti i Prishtinës, patën mundësinë të diskutojnë çështjet, të ndajnë përvojat dhe të prezantojnë progresin në planifikimin dhe rrëfimet e suksesit mjedisor.

Një rast ku aktorët institucionalë nga niveli lokal dhe qendror si dhe aktorët e shoqërisë civile diskutuan politikat publike, aktivitetet dhe masat që duhen marrë për të përmirësuar mjedisin në përgjithësi. Gjithashtu, një numër i shoqërive civile për mbrojtjen e mjedisit dhe qytetarëve u përfshinë në diskutime të cilat sollën disa nga sfidat dhe vështirësitë me të cilat përballen dhe përpiqen të zhvillojnë dhe adresojnë çështjet dhe shqetësimet lidhur me ambientin.

Community Development Fund – CDF

Embassy of Sweden in Pristina

EC Ma Ndryshe

Sesionet e mentorimit me OJQ-të lokale

Sot në komunën e Shtimes, PACT mbajti sesionin e mentorimit (coaching) me Grupin Lokal të Veprimit – Natyra.

Gjatë takimit u shkëmbyen informata për sfidat lokale dhe organizative me të cilat ballafaqohet kjo organizatë. Njëherit u diskutua për zhvillimin e partneriteteve të palëve me interes në nivel lokal dhe rajonal, që do ti mundësonte adresimit të problemeve të akumuluara në shtime dhe në fshatrat përreth (sidomos vërshimet tek fshatrat e rrethinës së Shtimës). Nga GLV Natyra nevojë unparaqit përkrahja në rrjetëzime lokale si dhe në zhvillimin e projekteve specifike mjedisore ku do të përfitonin banorët lokal të afektuar nga probleme të pa adresuara mjedisore nga autoritetet lokale.

Poashtu u diskutua përdorimi i platformës elektronike Environment Hub (www.environment-hub.org) si dhe u shpjeguan detajet dhe mundësitë që ofron kjo platformë për ngritjen e kapaciteteve organizative si dhe për avokim dhe lobim në fushën e mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm.

Sesionet e mentorimit me OSHC-të

Në komunën e Dragashit, PACT mbajti sesionin e mentorimit (coaching) me organizatën SHEA Ambienti.

Në kuadër të aktivitetit për promovimin e Eko-turizmit në Komunën e Dragashit, PACT zhvilloimanalizën SWOT dhe PESTLE me pjesëmarrësit e organizatës dhe përfaqësues të drejtorive në kuadër të Komunës së Dragashit.

U shkëmbyen informata lidhur me çështjet mjedisore si dhe efektet në fushën e eko turizmit.

Poashtu u diskutua përdorimi i platformës elektronike Environment Hub (www.environment-hub.org) si dhe u shpjeguan detajet dhe mundësitë që ofron kjo platformë për ngritjen e kapaciteteve organizative si dhe për avokim dhe lobim në fushën e mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm.

Ky aktivitet është organizuar në kuadër të projektit SideStep i cili zbatohet në kuadër të HumanRightivism, i cili menaxhohet nga CDF dhe mbështetur nga Ambasada Suedeze në Prishtinë.

Sesion mentorimi me OJQ lokale

Sot në komunën e Kaçanikut, PACT mbajti sesionin e mentorimit (coaching) me organizatën Qendrën Regjionale përr Mbrojtjen dhe Promovimin e Mjedisit – Ajri.

U shkëmbyen informata lidhur me çështjet mjedisore në Komunën e Kaçanikut dhe më gjerë, në zhvillimin e projekteve, me theks të veçantë në mundësimin e rrjetëzimit, ngritjen e fondeve, shkrimin e projekt propozimit dhe menaxhimin e projekteve si dhe sfidave me të cilat ballafaqohet kjo organizatë.

Poashtu u diskutua përdorimi i platformës elektronike Environment Hub (www.environment-hub.org) si dhe u shpjeguan detajet dhe mundësitë që ofron kjo platformë për ngritjen e kapaciteteve organizative si dhe për avokim dhe lobim në fushën e mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm.

@humanrightivism
@communitydevelopmentfund
@swedeninkosovo
@environmenthub

Sesionet e mentorimit me OJQ-të

Sot PACT mbajti sesionin e mentorimit (coaching) me organizatën Ambienti nga Dragashi.

Gjatë sesioneve u diskutua përdorimi i platformës elektronike Environment Hub (www.environment-hub.org) si dhe u shpjeguan detajet dhe mundësitë që ofron kjo platformë për ngritjen e kapaciteteve organizative si dhe për avokim dhe lobim në fushën e mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm.

Gjithashtu u ndanë informata lidhur me zhvillimin e projekteve, me theks të veçantë në ngritjen e fondeve, shkrimin e projekt propozimit dhe menaxhimin e projekteve si dhe sfidave me të cilat ballafaqohet kjo organizatë.

Platforma elektronike www.environment-hub.org mbështetet nga HumanRightivism, menaxhuar nga CDF Community Development Fund, mbështetur nga SIDA përmes Ambasadës Suedeze në Prishtinë.

Green Talks – Biseda të gjelbra

EC Ma Ndryshe ka vazhduar serinë e debateve “Green Talks – Biseda të gjelbra”, qëllimi i të cilave është nxitja e debatit për mjedis mes nxënësve të shkollave dhe përfaqësuesve të institucioneve, duke i dhënë hapësirë të dyja palëve të njoftohen lidhur me idetë dhe angazhimet e njëri-tjetrit me fokus çështjet mjedisore.

Kësaj radhe, debati është mbajtur në komunën e Ferizajt, ku të pranishëm kanë qenë koordinatori i sektorit të rinisë z. Flamur Sallahu, drejtori i arsimit z. Afrim Llabjani dhe nxënësit e mësimdhënësit nga shkollat fillore të mesme të ulëta ‘Gjon Serreçi’, ‘Jeronim De Rada’, ‘Tefik Çanga’, dhe ‘Ahmet Hoxha’. Në debat i ftuar ka qenë nënkryetari i Komunës së Ferizajt z.Anton Gavazi, por i njëjti nuk ka mundur të jetë pjesë e debatit.
Takimi është organizuar duke i respektuar udhëzimet dhe rekomandimet kundër COVID-19 nga IKSHPK.

HumanRightivism
Embassy of Sweden in Pristina
Community Development Fund – CDF
EC Ma Ndryshe