Ngritja e kapaciteteve të aktivistëve mjedisorë

Sot përfunduan punëtoritë e radhës në ‘Menaxhimin e Ciklit të Projektit’ dhe trajnimi ‘Çështje Teknike dhe Mjedisore’ në Fushë Kosovë me përfaqësues të shoqërisë civile dhe aktivistë të rinj mjedisorë të organizuara nga PACT në kuadër të HumanRightivism.

Në kuadër të trajnimit janë shtjelluar fazat e ciklit të projektit duke u marrë për bazë konteksti mjedisor si dhe tema të cilat i zbërthejnë faktorët dhe ndërlidhshmërinë e tyre nga niveli lokal deri tek ndryshimet klimatike në nivel rajonal dhe më gjerë dhe anasjelltas.

Trajnimi organizohet në kuadër të ngritjes së kapaciteteve të shoqërisë civile lidhur me të kuptuarit për çështjet mjedisore dhe të zhvillimit të qëndrueshëm. Diskutimet kanë synimin aktivizimin qytetar, duke i pasur parasysh sfidat mjedisore të kohës me të cilat përballen qytetarët e Kosovës.

Është finalizuar procesi i hartimit të Plani Menaxhues të Parkut Kombëtarë “Bjeshkët e Nemuna”

Në kuadër të aktiviteteve të projektit “Programi Mjedisor i Kosovës” (KEP) i mbështetur nga SIDA, është finalizuar procesi i hartimit të Plani Menaxhues të Parkut Kombëtare “Bjeshkët e Nemuna”.

Ky aktivitet ishte pjesë e komponentës së tretë të projektit “Forcimi i menaxhimit të zonave natyrore ndërkufitare”, që kishte si synim forcimin e kapaciteteve të Drejtorive të Parqeve Kombëtar për menaxhimin e burimeve natyrore, të rrisë njohuritë dhe mbrojtjen e biodiversitetit dhe të zhvilloj kapacitetet për përmirësimin e menaxhimit të zonave të mbrojtura ndërkufitare.

Ky Plan nuk përfshin informacione teknike të detajuara që lidhen me Parkun pasi që ekziston një numër i madh i studimeve të tjera specifike dhe burimeve të të dhënave përkatëse shkencore.

Qëllimi i këtij plani është të paraqesë një modalitet drejtimi realist dhe të realizueshëm sipas kontekstit specifik ligjor, mjedisor dhe socio-ekonomik të lidhur me Parkun Kombëtar Bjeshkët e Nemuna.

Gjatë hartimit të PM të Parkut Kombëtare Bjeshkët e Nemuna janë angazhuar ekspert ndërkombëtare si dhe vendor, ndërsa në procesin e hartimit janë të përfshira edhe zyrtaret ne kuadër te MMPHI, AMMK, Parqet Kombetare, Komunat, OJQ etj.

Praktika premtuese: vendosen panele informuese dhe shporta për mbeturina në ShFMU” Azem Bejta” dhe në kroin e ujit në fshatin Shtuticë, komuna e Drenasit

Ky aktivitet është realizuar sot në kuadër të zbatimit të aktiviteteve për mjedis dhe zhvillim të qëndrueshëm, përmes përkrahjes në kuadër të raundit të dytë të shpërblimeve për aktivitete kreative, nga iniciativat me bazë në komunitet.

Fitore Shabani, iniciatore e këtij aktiviteti e cila njëherësh është edhe mësimdhënëse e lëndës së kimisë në këtë shkollë, është përkrahur nga Platforma për Mjedis dhe Zhvillim të Qëndrueshëm (www.environment-hub) e zbatuar nga organizata PACT përmes projektit HumanRightivism.

Në këtë aktivitet të rëndësishëm për ruajtjen e mjedisit në këtë lokacion, i cili vizitohet edhe nga banorë nga komuna të tjera nga rajoni, me punë vullnetare kanë kontribuar punonjësit e kësaj shkolle.

Edhe këtë vit shënohet dita ndërkombëtare e pastrimit

Edhe kētë vit në Kosovë janë marrë disa hapa konkretë nga akterë të ndryshëm si shoqëria civile, autoritetet lokale dhe vullnetarë, për fushatën e pastrimit, në funksion të ruajtjes së mjedisit dhe vetëdijësimit të qytetarëve.

Me 18 shtator organizata PACT vazhdoi me vendosjen e panelave për vetëdijësimin e publikut, për mos hedhjen e mbeturinave në këto hapësira me moton: ” Pastër dhe Gjelbër Pamje Perfekte “.

Dy ditë më herët, në të njejtin lokacion, Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë së bashku me GIZ Kosovën, Ambasadorët e Rinj Evropian, PAMKOS dhe ojq tjera organizuan të premten një aktivitet për pastrimin e Liqenit të Badovcit.

Që nga viti 2018, Dita Botërore e Pastrimit që shënohet çdo vit me 18 shtator, ka mbledhur miliona njerëz për ditën më të madhe të grumbullimit të mbetjeve në historinë njerëzore.

Dita Botërore e Pastrimit bashkon vullnetarë dhe partnerë në mbarë botën për të pastruar planetin tonë nga plehrat – duke pastruar mbeturinat dhe mbetjet e keqmenaxhuara në plazhe, lumenjë, pyje dhe rrugë. Dita Botërore e Pastrimit shfrytëzon fuqinë e njerëzve në mbarë botën për të arritur gjëra të jashtëzakonshme përmes bashkëpunimit.

Organizata jo-qeveritare PEN (Peer Educators Network) është duke e realizuar fushatën CleanWaterCrisis (KrizaPërUjëTëPastër)

Kjo fushatë ka për qëllim vetëdijesimin e qytetarëve për pasojat e ujit të ndotur në ekosistem. Javën që shkoi kemi marrë nga dy mostra të ujit në katër lumenjtë e Kosovës: Sitnicë, Llap, Lepenc, dhe në lumin Drenica.

Më detajisht, janë marrë shtatë mostra të ujit në katër lumenj të Kosovës:

● Sitnicë – 1 mostër;

● Llap – 2 mostra;

● Lepenc – 2 mostra;

● Drenica – 2 mostra.

Këto mostra janë marrë në këtë formë në mënyrë që të bëjmë krahasimin e rezultateve të nivelit të ndotjes përgjatë shtrirjes së lumit. Mostrat e marra në teren janë realizuar në bashkëpunim me Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës. Më pas, ekspertët e fushës kanë analizuar më thellësisht përbërjet fizike dhe kimike të ujit. Të dhënat e gjeneruara nga analiza e mostrave do të publikohen gjatë kësaj jave në rrjetet sociale të PEN.

Kjo fushatë zhvillohet në kuadër të projektit HumanRightivism, ku donator është Qeveria Suedeze si dhe projekti menaxhohet nga CDF. Për detaje më të hollësishme ju ftojmë ta përcjellni fushatën në faqet zyrtare të PEN-it në rrjetet sociale.

Trajnim i radhës me përfaqësues të shoqërisë civile

Sot dhe nesër me 27-28 qershor, PACT (Partners in Action) mban trajnimin e radhës ‘Çështje Teknike dhe Mjedisore’ në Prizren, me përfaqësues të Rrjetit për Zhvillim Rural të Kosovës, si dhe me vullnetarë nga Komuna e Prizrenit me rrethinë.

Në kuadër të trajnimit janë shtjelluar tema relevante të cilat i zbërthejnë faktorët dhe ndërlidhshmërinë e tyre tek ndryshimet klimatike në Kosovë si dhe në nivel global.

Trajnimi organizohet në kuadër të ngritjes së kapaciteteve të shoqërisë civile lidhur me të kuptuarit për çështjet mjedisore dhe të zhvillimit të qëndrueshëm. Diskutimet kanë synimin aktivizimin qytetar, duke i pasur parasysh sfidat mjedisore të kohës me të cilat përballen qytetarët e Kosovës.

Strategjia e re e BERZH-it për Kosovën i jep prioritet tranzicionit të gjelbër

Banka do të vazhdojë të ndjekë arritjen e agjendës së lidhjes së vendit me fokus më të madh në zbatimin e projektit, dhe do të rrisë mbështetjen e saj për komunat dhe duke i angazhuar ato për të kryer investime në infrastrukturë rezistente ndaj klimës dhe ekonomisë së gjelbër.

Banka do t’i kushtojë vëmendje të veçantë përshpejtimit të zbatimit të investimeve të sektorit publik dhe mbështetjes së realizimit sipas Planit Ekonomik dhe Investimeve të BE-së.

Strategjia e BERZH për vendin 2022-2027, e miratuar nga Bordi i Drejtorëve më 26 janar 2022, është strategjia e tretë e vendit të Kosovës deri më sot. Edhe pse BERZH ka qenë aktive në Kosovë që nga viti 1999, Kosova u bë aksionere dhe një vend i plotë i operacioneve vetëm në vitin 2012.

Një zyrë rezidente u hap në Prishtinë dhe investimi i Bankës është rritur ndjeshëm, duke tejkaluar shifrën gjysmë miliardë euro në vitin 2020 dhe duke arritur 583 milionë euro deri më sot.

Klikoni në faqen e internetit për ta shkarkuar dokumentin në tre gjuhë (shqip, anglisht, serbisht):

https://www.ebrd.com/where-we-are/kosovo/overview.html

Panel diskutimi për përmirësimin e mjedisit jetësor dhe rregullimit të hapësirave publike

Me 15 shkurt OJQ EC MA NDRYSHE organizoi në kuadër të HumanRightivism panelin e diskutimit me temë “Përmirësimi i mjedisit jetësor nëpërmjet inspektimit dhe rregullimit të hapësirave publike”.

Në këtë takim, EC prezantoi gjetjet e hulumtimit lidhur me inspektimin mjedisor në nivel komunal, si dhe praktikat e ndërhyrjeve në hapësira publike për rritjen e kujdesit ndaj mjedisit.Pjesëmarrësit e panelit nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, përfaqësuesit e Komunës së Prizrenit dhe përfaqësuesit e Fakultetit të Arkitekturës, Universiteti i Prishtinës, patën mundësinë të diskutojnë çështjet, të ndajnë përvojat dhe të prezantojnë progresin në planifikimin dhe rrëfimet e suksesit mjedisor.

Një rast ku aktorët institucionalë nga niveli lokal dhe qendror si dhe aktorët e shoqërisë civile diskutuan politikat publike, aktivitetet dhe masat që duhen marrë për të përmirësuar mjedisin në përgjithësi. Gjithashtu, një numër i shoqërive civile për mbrojtjen e mjedisit dhe qytetarëve u përfshinë në diskutime të cilat sollën disa nga sfidat dhe vështirësitë me të cilat përballen dhe përpiqen të zhvillojnë dhe adresojnë çështjet dhe shqetësimet lidhur me ambientin.

Community Development Fund – CDF

Embassy of Sweden in Pristina

EC Ma Ndryshe

Sesionet e mentorimit me OJQ-të lokale

Sot në komunën e Shtimes, PACT mbajti sesionin e mentorimit (coaching) me Grupin Lokal të Veprimit – Natyra.

Gjatë takimit u shkëmbyen informata për sfidat lokale dhe organizative me të cilat ballafaqohet kjo organizatë. Njëherit u diskutua për zhvillimin e partneriteteve të palëve me interes në nivel lokal dhe rajonal, që do ti mundësonte adresimit të problemeve të akumuluara në shtime dhe në fshatrat përreth (sidomos vërshimet tek fshatrat e rrethinës së Shtimës). Nga GLV Natyra nevojë unparaqit përkrahja në rrjetëzime lokale si dhe në zhvillimin e projekteve specifike mjedisore ku do të përfitonin banorët lokal të afektuar nga probleme të pa adresuara mjedisore nga autoritetet lokale.

Poashtu u diskutua përdorimi i platformës elektronike Environment Hub (www.environment-hub.org) si dhe u shpjeguan detajet dhe mundësitë që ofron kjo platformë për ngritjen e kapaciteteve organizative si dhe për avokim dhe lobim në fushën e mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm.

Sesionet e mentorimit me OSHC-të

Në komunën e Dragashit, PACT mbajti sesionin e mentorimit (coaching) me organizatën SHEA Ambienti.

Në kuadër të aktivitetit për promovimin e Eko-turizmit në Komunën e Dragashit, PACT zhvilloimanalizën SWOT dhe PESTLE me pjesëmarrësit e organizatës dhe përfaqësues të drejtorive në kuadër të Komunës së Dragashit.

U shkëmbyen informata lidhur me çështjet mjedisore si dhe efektet në fushën e eko turizmit.

Poashtu u diskutua përdorimi i platformës elektronike Environment Hub (www.environment-hub.org) si dhe u shpjeguan detajet dhe mundësitë që ofron kjo platformë për ngritjen e kapaciteteve organizative si dhe për avokim dhe lobim në fushën e mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm.

Ky aktivitet është organizuar në kuadër të projektit SideStep i cili zbatohet në kuadër të HumanRightivism, i cili menaxhohet nga CDF dhe mbështetur nga Ambasada Suedeze në Prishtinë.