Call for innovative ideas!

Waste Wise Challenge is open for applications! Win up to 10,000 EUR in cash prizes, a trip to the World Urban Forum in Poland and other support including incubation space, training and mentoring sessions with industry experts!

Are you someone with a passion to earn money while saving the planet?

Are you a young entrepreneur looking to start or grow your business with innovative ideas in a way that reduce waste and contribute to better cities and communities in Kosovo?

Or, simply, do you have an idea how to turn trash into cash? Then you are on the right page!

Click the link here to enter the challenge!

Kosovo na raskrsnici u smislu energetskog sektora

Kosovo na raskrsnici u smislu energetskog sektora
Kosovo se nalazi na raskrsnici u vezi sa energetskim sektorom i mora da odluči da li će delovati ili na osnovu „sada raste – kasnije očisti“ ili „održivog razvoja“.

Deo rešenja kosovske vlade biće važni projekti gasifikacije za koje se očekuje da će biti razvijeni.

Naš najnoviji članak objašnjava razvoj infrastrukturnih projekata i projekata gasifikacije na Kosovu.

Ovi projekti su izuzetno važni i vide se kao dobra prilika za:

1. prelazak sa visokougljeničnih (fosilnih i naftnih) fosilnih goriva na goriva sa niskim sadržajem ugljenika (gas)
2. obezbeđivanje stabilnog i sigurnog snabdevanja energijom
3. povećanje saradnje sa regionalnim partnerima i međunarodnim akterima
4. stvaranje energetske stabilnosti potrebne za integraciju obnovljivih izvora
5. ispunjavanje zahteva i obaveza Energetske zajednice i procesa evropskih integracija.

Kliknite ovde za dokument.

Sa pemë nevojiten për të siguruar oksigjenin e mjaftueshëm për një njeri brenda një viti?

A keni menduar ndonjëherë se sa pemë do të duheshin për të prodhur oksigjenin e nevojshëm për një njeri brenda një viti? Sikur e dimë, pemët çlirojnë oksigjen kur përdorin energjinë që marrin nga rrezet e diellit, për të prodhuar glukozë nga dioksidi i karbonit dhe uji. Ashtu si të gjitha bimët, pemët e përdorin gjithashtu oksigjenin kur ato shpërbëjnë sërish glukozën për çlirimin e energjisë për të garantuar metabolizmin e tyre.

Mesatarisht gjatë një periudhe 24-orëshe, ato prodhojnë më shumë oksigjen se sa përdorin vetë. Duhen gjashtë molekula dioksidi karboni për të prodhuar një molekulë glukozë nga fotosinteza, dhe gjashtë molekula oksigjen çlirohen si një nga produktet. Nje molekulë glukozë përmban gjashtë atome karboni, kështu që shtimi i një molekule oksigjeni për çdo atom karboni i shtohet një peme. Një pemë e rritur panje mund të jetë rreth 12 metra e gjatë dhe peshon 2 ton, duke përfshirë rrënjët dhe gjethet. 

Nëse ajo rritet me 5 përqind çdo vit, do të prodhojë rreth 100 kg dru, nga të cilat 38 kg do të jenë karbon. Nëse pranojmë peshat relative molekulare të oksigjenit dhe karbonit, kjo barazohet me 100 kg oksigjen për çdo pemë në vit. Një njeri merr frymë rreth 9.5 ton ajër në një vit, por oksigjeni përbën vetëm rreth 23 përqind të këtij ajri, pra ne nxjerrjen pak më shumë se një të tretën e oksigjenit nga çdo frymëmarrje. Pra do të thotë një total prej rreth 740 kg oksigjen në vit, e cila është e barabartë me 7 ose 8 pemë.

Duhet ditur po ashtu që sasia e oksigjenit e prodhuar nga një pemë varet nga disa faktorë, por këtu janë disa llogaritje tipike.

Sipas Fondacionit Arbor, “një pemë me pemë të pjekur prodhon sa më shumë oksigjen në një sezon, sa 10 njerëz marrin frymë në një vit”. “Një pemë e vetme e pjekur mund të përthithë dioksidin e karbonit në një normë prej 48 lb / vit dhe lirimin e oksigjenit të mjaftueshëm prapa në atmosferë për të mbështetur 2 qenie njerëzore”. “Një hektarë pemësh çdo vit konsumon sasinë e dioksidit të karbonit ekuivalent me atë që prodhohet duke ngarë një makinë mesatare për 26,000 milje”.

Ja edhe disa llogaritje të tjera të cituara në lidhje me sasinë e oksigjenit të prodhuar nga një pemë:

“Nje akër e pemëve prodhon gjithashtu oksigjen të mjaftueshëm për 18 njerëz për të marrë frymë për një vit “ (New York Times)

“Mesatarisht, një pemë prodhon rreth 260 kilogram oksigjeni çdo vit. Dy pemë të pjekura mund të sigurojnë oksigjen të mjaftueshëm për një familje prej katër vetësh.” (Agjencia Kombëtare e Mjedisit e Kanadasë)“Prodhimi vjetor neto i oksigjenit (pas kontabilizimit për dekompozim) për hektar të pemëve (pemë 100%) kompenson konsumin e oksigjenit prej 19 personash në vit (tetë njerëz për hektarë të mbuluar me pemë), por shkon nga nëntë persona për hektar të mbulesës së kanionit (katër burra / mbulesa) në Minneapolis, Minnesota, deri në 28 njerëz / ha mbuluar (12 njerëz / ac mbuluar) në Calgary, Alberta “.(Shërbimi Pyjor i SHBA dhe Shoqëria Ndërkombëtare e Arborikulturës).

EC Ma Ndryshe realizoi një takim me zyrtarët e Drejtorisë së Shërbimeve Publike në Prizren

Gjatë këtij takimi, EC njoftoi zyrtarët përkatës me aktivitetet e realizuara në kuadër të projektit “Aktivizmi për të drejtat e njeriut”, ndërkohë që para tyre prezantoi edhe dokumentin mbi “Metodologjinë për monitorim dhe raportim mjedisor”, qëllimin e tij, si dhe përshkroi mjetet që përdoren për mbledhjen e të dhënave bazë për hartimin e këtij raporti.

Metodologjia për monitorimin dhe raportimin mjedisor është mjet pune që ka për qëllim udhëzimin hap pas hapi të ndërtimit të raportit rreth gjendjes mjedisore në territorin e Kosovës. Ky dokument adreson kornizën institucionale për planifikimin dhe menaxhimin mjedisor në nivelin qendror dhe nivelin lokal përkatësisht legjislacionin, kapacitetet njerëzore dhe teknike, ciklin e planifikimit dhe menaxhimin mjedisor, sistemet për menaxhimin me të dhënat mjedisore si dhe treguesit mjedisor për ndërtimin e pasqyrës rreth gjendjes së mjedisit në Kosovë.

26. januar – Međunarodni dan ekološkog obrazovanja

Ekološko obrazovanje je proces učenja koji povećava znanje i svest ljudi o životnoj sredini i srodnim izazovima, koji razvija potrebne veštine i stručnost, neguje stavove, motivaciju i obaveze za donošenje odgovarajućih odluka i preduzimanje odgovornih mera. Obrazovanje mlađe generacije je ključ za čistije i lepše Kosovo. Harmonija sa okolinom donosi sklad unutar same zajednice. Mlađa generacija treba da bude obrazovanija o životnoj sredini, jer priroda koja nas okružuje određuje ko smo mi, kao građani, studenti i ljudi. Ekološko obrazovanje razvija znanje učenika, da bi analiziralo probleme i pronašlo optimalna rešenja za glavne probleme koji su se danas pojavili u vezi sa životnom sredinom i perspektivom životne sredine. Širom razvijenog sveta godinama se naglasak stavlja na opremanje učenika najboljim znanjem i najboljim praksama zaštite životne sredine videći decu, ne samo sledećeg Sibirca, sa novim načinom razmišljanja i novim navikama za zaštitu čistog i stabilnog okruženja, kao i oni koji svojim rečima i postupcima od malih nogu mogu imati uticaj na roditelje, njihove porodice i zajednicu oko njih. GAC u nastavku aktivnosti za obrazovanje o životnoj sredini obezbeđuje materijal za nastavnike kao modul radionica sa temama zaštite životne sredine koji služi za razvoj aktivnosti za učenike škola na osnovnom nivou. Ovaj priručnik ima za cilj rezimiranje najbolje prakse ekološkog obrazovanja obeležavanjem ekološki važnih ekoloških dana kroz radionice sa učenicima devetogodišnjih škola.

January 26 – International Environmental Education Day

Environmental education is the learning process that increases people’s knowledge and awareness of the environment and related challenges, that develops the necessary skills and expertise, fosters attitudes, motivations, and commitments to take appropriate decisions and take responsible action.

Educating the younger generation is the key to a cleaner and more beautiful Kosovo. Harmony with the environment brings harmony within the community itself. The younger generation needs to be more educated about the environment, because the nature that surrounds us determines who we are, as citizens, students, and human beings. Environmental education develops students’ knowledge, to analyze problems and find optimal solutions to the major concerns that have emerged today for the environment and the environmental perspective.

Throughout the developed world for years a strong emphasis is being placed on equipping students with the best knowledge and best practices of environmental protection by seeing children not just the next Siberian with a new mindset and new habits for the protection of a clean and stable environment, as well as those who with their words and actions from an early age can have an impact on parents, their families and the community around them. GAC in the continuation of activities for environmental education, provides material for teachers, as a module of workshops with environmental themes that serves to develop activities for school students at the primary level.

This manual aims to summarize the best environmental education practice by marking environmentally important environmental days through workshops with nine-year school students.

Fushata T’i Japim Vendit Ngjyra

Fushata “T’i Japim Vendit Ngjyra” synon zgjerimin e hapësirave gjelbëruese në Kosovë përmes mbjelljes së 1.8 milionë drunjve, deri në vitin 2030. Kjo fushatë implementohet nga “Ta Pastrojmë Kosovën” dhe Komiteti Olimpik i Kosovës.

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Mbrojtja e mjedisit duhet të jetë prioritet i përhershëm e edhe gjatë pandemisë

Prishtinë, 11 gusht – Kryetarja e Kuvendit, Vjosa Osmani-Sadriu, bashkë me grupin e
deputetëve të përbërë nga Albena Reshitaj dhe Haxhi Avdyli nga Komisioni për Shëndetësi
dhe Mirëqenie Sociale, si dhe Hajrulla Çeku nga Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim
Rural, Infrastrukturë dhe Mjedis, vizituan sot Komunën e Mitrovicës së Jugut, në kuadër të
turit të ‘Vizitave të Gjelbra’.
Pas vizitës në Komunën e Obiliqit, kjo është vizita e dytë në terren e cila ka për qëllim që
përmes diskutimit të drejtpërdrejtë me qytetarët, të kuptohen nga afër dhe në mënyrë
përmbajtësore sfidat mjedisore e rrjedhimisht edhe ato shëndetësore me të cilat
ballafaqohen qytetarët në komunat e Kosovës.
Vizita filloi me takimin e përfaqësuesve të Kuvendit me Kryetarin e Komunës, z. Agim
Bahtiri, gjatë të cilit takim u diskutua për projektet e realizuara në fushën e mbrojtjes së
mjedisit, por edhe për sfidat e lindura gjatë pandemisë, si dhe masat e reja të ndërmarra
për adresimin e situatës me pandemi.
Në takimin e mbajtur me qytetarët, i cili, për shkak të rrethanave me pandeminë, është
kufizuar në një numër të reduktuar të qytetarëve, ishin prezentë përfaqësues të grupeve
rinore, organizatave që merren me çështje të mjedisit, si dhe përfaqësues të diasporës.

Me këtë rast, Kryetarja Osmani theksoi që: “Mjedisi nuk duhet të jetë prioritet vetëm në ditë
dhe në javë të caktuara. Mbrojtja e mjedisit duhet të jetë prioritet i përditshëm i të gjithëve,
qoftë i politikanëve apo qoftë i qytetarëve. Në Kosovë numri i qytetarëve që vdesin për
shkak të mjedisit të ndotur, në veçanti nga ajri i ndotur, është vërtet i madh. Duhet të
kuptojmë përfundimisht që shëndeti ynë është ngushtë i lidhur me shëndetin e mjedisit që
na rrethon, andaj, nëse nuk sigurohemi të mbrojmë të parën atëherë rrezikojmë edhe të
dytën. Një dëshmi aktuale e kësaj është edhe pandemia me të cilën po ballafaqohemi e që
ka konfirmuar lidhjen e ngushtë që ka njeriu me natyrën”.
Nga Komisioni për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale, Albena Reshitaj dhe Haxhi Avdyli
theksuan se përveç angazhimit të institucioneve, është e nevojshme të mobilizohen edhe të
rinjtë të cilët me kontributin e tyre shkencor mund të ndihmojnë që politikat mjedisore si dhe
ato shëndetësore, të jenë të bazuara në statistika dhe evidencë të mjaftueshme nga terreni.
Në këtë drejtim, Hajrulla Çeku nga Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural,
Infrastrukturë dhe Mjedis, theksoi se qytetarët kanë rol tejet të madh në atë se si do të
zhvillohen politikat mjedisore në vend, duke qenë vigjilentë ndaj veprimeve të politikbërësve
dhe duke kërkuar llogaridhënie nga ta për angazhimin apo mos angazhimin e tyre në këtë
drejtim.
Në takim, qytetarët u njoftuan edhe për inicimin e formimit të një komisioni hetimor për
menaxhimin e lumenjve dhe kryesisht për ndërtimin e hidrocentraleve, të cilat po e
dëmtojnë në mënyrë serioze mjedisin në pjesë të ndryshme të Kosovës.
Takimi u mirëprit nga qytetarët e Komunës së Mitrovicës së Jugut, të cilët folën për
shqetësimet e tyre në lidhje me mjedisin në atë komunë si dhe propozuan nisma të
ndryshme që do të duhet të mbështeteshin edhe nga Kuvendi.
Në mes tjerash u trajtua me vëmendje të veçantë çështja e ndotjes industriale dhe
mostrajtimi i duhur i mbeturinave industriale, që drejtpërdrejtë po afekton shëndetin e
qytetarëve, e sidomos të pakicave në hapësira të caktuara të Komunës së Mitrovicës së
Jugut.
Ndërsa, qytetarët shfrytëzuan rastin që të flasin edhe për nevojën për gjelbërim të
hapësirave, promovim të riciklimit dhe luftimin e përdorimit të qeseve të plastikës, por edhe
nevojën për bashkëpunim më të thellë në mes të nivelit lokal dhe qendror, për adresim të
përbashkët dhe më adekuat të sfidave mjedisore.
Pas takimit me qytetarët, përfaqësuesit e Kuvendit vizituan edhe Fafos-in, për të diskutuar
mbi sfidat e lindura nga mostrajtimi i duhur i mbeturinave industriale.
‘Vizitat e gjelbra’ do të vazhdojnë edhe në komuna të tjera të Kosovës në muajt në vijim.


“http://ekonomia-ks.com/sq/politike/mbrojtja-e-mjedisit-duhet-te-jete-prioritet-i-perhershem-e-
edhe-gjate-pandemise”