Izveštaj o stanju prirode 2018-2021

Izradu Izveštaja o stanju prirode na Kosovu vodio je Kosovski zavod za zaštitu prirode, regulisan u skladu sa nadležnostima Zakona o zaštiti prirode. Glavna svrha izveštaja je da informiše o stanju prirode, zaštićenim područjima i biodiverzitetu Kosova. Takođe, kroz ovaj izveštaj namerava se uticati na unapređenje politika za upravljanje i očuvanje vrednosti prirodnog nasleđa i… Continue reading Izveštaj o stanju prirode 2018-2021

OPŠTINSKA UREDBA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM NA TERITORIJI OPŠTINE PRIŠTINA

Svrha ove Uredbe je da reguliše pitanje upravljanja komunalnim otpadom, kao i da odredi porez na otpad, na osnovu Zakona br. 03/L-049 o finansijama lokalne samouprave (članovi 3, 13.1 i 15 tačka f). Ovom uredbom stvaraju se uslovi za integrisano upravljanje i smanjenje količine proizvedenog otpada i smanjenje stepena opasnosti od otpada.

Godišnji izveštaj za 2022!

Ovaj izveštaj predstavlja odraz vrednosti, aktivnosti i dostignuća u promovisanju inkluzivnog i održivog razvoja širom Zapadnog Balkana. Iako saopštava sve sprovedene inicijative, on takođe predstavlja prikaz organizacije u celini i pruža sveobuhvatan pogled na naš organizacioni položaj. Za više, pročitajte ceo izveštaj u priloženom linku.

Nacionalna strategija za vode Kosova

Nacionalna strategija za vode KosovaSaznajte više o sprovođenju Nacionalne strategije za vode Kosova (2017-2036) Izveštaj o praćenju Nacionalne strategije za vode za period 2017-2022: https://shorturl.at/glrvK 👉 Sažetak izveštaja na ovom linku: https://shorturl.at/cgtHV Ovi dokumenti su sastavljeni u okviru projekta „Promocija univerzalnog pristupa čistoj vodi“ 💧 koji finansira Kancelarija Evropske unije na Kosovu, a sprovodi Let’s… Continue reading Nacionalna strategija za vode Kosova

Strategjia Nacionale e Ujërave të Kosovës

Mësoni më shumë se sa është zbatuar Strategjia Nacionale e Ujërave të Kosovës (2017-2036) Raporti i Monitorimit të Strategjisë Nacionale të Ujërave për periudhën 2017-2022: https://shorturl.at/glrwK 👉 Përmbledhja e raportit në këtë link: https://shorturl.at/cgtHV Këto dokumente janë hartuar në kuadër të projektit “Promovimi i Qasjes Universal në Ujë të Pastër”💧 i cili financohet nga Zyra… Continue reading Strategjia Nacionale e Ujërave të Kosovës

Divlje deponije

Jedan od problema koji nastavlja da prati stanje životne sredine na Kosovu je prisustvo divljih deponija.U cilju identifikovanja i registracije divljih deponija, AMMK je tokom 2022. godine uz učešće predstavnika opština i zvaničnika regionalnih kompanija izvršio identifikaciju i registraciju divljih deponija u 38 opština Kosova. Registracija deponije se zasniva na dve karakteristike: veličini i sastavu… Continue reading Divlje deponije

INDEP izdaje Knjižicu za novinare – “Izvještaj o životnoj sredini”

Pitanja životne sredine su ignorisana nekoliko decenija na Kosovu i sada se šteta po prirodu vidi u svakom uglu zemlje. Ovi predstavljeni problemi imaju negativan uticaj ne samo na današnje vreme, već će imati negativne efekte i za naredne generacije.Novinari su ti koji istražuju, otkrivaju i prezentuju javnosti uticaje koje ljudska ruka vrši na životnu… Continue reading INDEP izdaje Knjižicu za novinare – “Izvještaj o životnoj sredini”

INDEP objavljuje analizu Indeks energetske tranzicije na Kosovu

Energetska tranzicija je vitalan i neophodan proces za Kosovo. Prelazak sa uglja na obnovljive izvore je faza koju Kosovo treba da nađe pripremljeno i sa jasnim ciljevima. Štaviše, postepeno ukidanje uglja, masovna primena obnovljivih izvora energije, postavljanje standarda energetske efikasnosti u lancima snabdevanja energijom ili otvaranje vrata solarnim fotonaponskim instalacijama na krovu imaju uticaj na… Continue reading INDEP objavljuje analizu Indeks energetske tranzicije na Kosovu

Untitled

Biodiverzitet – njegove vrednosti i pretnje u prekograničnom regionu (Alb.) Priručnik je proizvod obuke za izgradnju kapaciteta razvijene u opštini Has u oktobru 2021. godine „Biodiverzitet – njegove vrednosti i pretnje u prekograničnom regionu“ koji se nudi stručnjacima iz lokalne samouprave, mladim ljudima, neprofitnim organizacijama i medijima iz dve oblasti projekta. Priručnik predstavlja vrednosti biodiverziteta… Continue reading Untitled

Analiza zakonodavstva Republike Kosovo u oblasti životne sredine – Nedostaci i primena u praksi (Alb)

Stranica na kojoj se nalazi izveštaj „Analiza zakonodavstva Republike Kosovo u oblasti životne sredine – nedostaci i primena u praksi“ koju su sproveli Aktivni građani, uz podršku VVF Adria. Istovremeno, preporuke koje proizilaze iz ove analize. https://drive.google.com/…/1JR0g…/viev