Panel diskutimi për përmirësimin e mjedisit jetësor dhe rregullimit të hapësirave publike

Me 15 shkurt OJQ EC MA NDRYSHE organizoi në kuadër të HumanRightivism panelin e diskutimit me temë “Përmirësimi i mjedisit jetësor nëpërmjet inspektimit dhe rregullimit të hapësirave publike”. Në këtë takim, EC prezantoi gjetjet e hulumtimit lidhur me inspektimin mjedisor në nivel komunal, si dhe praktikat e ndërhyrjeve në hapësira publike për rritjen e kujdesit… Continue reading Panel diskutimi për përmirësimin e mjedisit jetësor dhe rregullimit të hapësirave publike

Sesionet e mentorimit me OJQ-të lokale

Sot në komunën e Shtimes, PACT mbajti sesionin e mentorimit (coaching) me Grupin Lokal të Veprimit – Natyra. Gjatë takimit u shkëmbyen informata për sfidat lokale dhe organizative me të cilat ballafaqohet kjo organizatë. Njëherit u diskutua për zhvillimin e partneriteteve të palëve me interes në nivel lokal dhe rajonal, që do ti mundësonte adresimit… Continue reading Sesionet e mentorimit me OJQ-të lokale

Sesionet e mentorimit me OSHC-të

Në komunën e Dragashit, PACT mbajti sesionin e mentorimit (coaching) me organizatën SHEA Ambienti. Në kuadër të aktivitetit për promovimin e Eko-turizmit në Komunën e Dragashit, PACT zhvilloimanalizën SWOT dhe PESTLE me pjesëmarrësit e organizatës dhe përfaqësues të drejtorive në kuadër të Komunës së Dragashit. U shkëmbyen informata lidhur me çështjet mjedisore si dhe efektet… Continue reading Sesionet e mentorimit me OSHC-të

Sesion mentorimi me OJQ lokale

Sot në komunën e Kaçanikut, PACT mbajti sesionin e mentorimit (coaching) me organizatën Qendrën Regjionale përr Mbrojtjen dhe Promovimin e Mjedisit – Ajri. U shkëmbyen informata lidhur me çështjet mjedisore në Komunën e Kaçanikut dhe më gjerë, në zhvillimin e projekteve, me theks të veçantë në mundësimin e rrjetëzimit, ngritjen e fondeve, shkrimin e projekt… Continue reading Sesion mentorimi me OJQ lokale

Sesionet e mentorimit me OJQ-të

Sot PACT mbajti sesionin e mentorimit (coaching) me organizatën Ambienti nga Dragashi. Gjatë sesioneve u diskutua përdorimi i platformës elektronike Environment Hub (www.environment-hub.org) si dhe u shpjeguan detajet dhe mundësitë që ofron kjo platformë për ngritjen e kapaciteteve organizative si dhe për avokim dhe lobim në fushën e mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Gjithashtu u… Continue reading Sesionet e mentorimit me OJQ-të

Trajnim – edukimi për të drejtat mjedisore

Community Development Fund (CDF), përmes projektit HumanRightivism përkrah organizatën Reconciliation Empowering Communities në zbatimin e trajnimit mbi “Edukimi për të drejtat mjedisore” Pjesëmarrësit gjatë ligjërimit mësuan më shumë rreth mbrojtjes së mjedisit, aktivizimin dhe problemeve mjedisore. HumanRightivismEmbassy of Sweden in PristinaCommunity Development Fund

Green Talks – Biseda të gjelbra

EC Ma Ndryshe ka vazhduar serinë e debateve “Green Talks – Biseda të gjelbra”, qëllimi i të cilave është nxitja e debatit për mjedis mes nxënësve të shkollave dhe përfaqësuesve të institucioneve, duke i dhënë hapësirë të dyja palëve të njoftohen lidhur me idetë dhe angazhimet e njëri-tjetrit me fokus çështjet mjedisore. Kësaj radhe, debati… Continue reading Green Talks – Biseda të gjelbra

Ditë e re dhe njohuri të reja!

Nxënësit e shkollës “Rasim Kiçina” në Drenas sot mësuan më shumë rreth mbrojtjes së mjedisit. Me ndihmën e ligjëruesve të angazhuar nga PEN nxënësit u ndërgjegjësuan më shumë rreth çështjeve mjedisore si ndotja e ajrit dhe e tokës, ngrohja globale, dhe ndryshimet klimatike. Community Development Fund – CDF Embassy of Sweden in Pristina HumanRightivism

Fillimi i punëve në zbatimin e projektit ‘Kopshti Vertikal’ në Prishtinë

Më 30 Mars, u bë inaugurimi i punëve në projektin e ‘Kopshti Vertikal’, bashkëpunim në mes të Fondit për Zhvillim Komunitar (CDF) dhe Komunës se Prishtinës. Projekti synon ri-vitalizimin e zonave të braktisura, reduktimin e nxehtësisë urbane dhe rritjen e biodiversitetit në zonën e lagjes Dardania-tek rreth-rrotullimi në Prishtinë. Projekti financohet nga Komuna e Prishtinës… Continue reading Fillimi i punëve në zbatimin e projektit ‘Kopshti Vertikal’ në Prishtinë

“Biseda e gjelbër – Green Talk” në qytetin e Gjakovës

Më 18 Mars, ditën botërore të riciklimit, EC Ma Ndryshe organizoj debatin për mjedisin në qytetin e Gjakovës. Pjesëmarës në debat ishte kryetari i komunës, z.Ardian Gjini, zyrtari mjedisor, z. Fatos Deda, dhe nxënësit e mësimdhënësit nga shkollat fillore ‘Emin Duraku’, ‘Fehmi Agani’, ‘Yll Morina’ dhe ‘Mazllum Këpuska’. Në fillim të debatit, Meral Bakiq nga… Continue reading “Biseda e gjelbër – Green Talk” në qytetin e Gjakovës