Raporti për gjendjen e natyrës 2018-2021

Hartimi i Raportit për gjendjen e natyrës në Kosovë, është udhëhequr nga Institutit të Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës, e rregulluar sipas përgjegjësive nga Ligji për Mbrojtje e Natyrës. Qëllimi kryesor i raportit është informimi për gjendjen e natyrës, zonave të mbrojtura dhe biodiversitetit të Kosovës. Gjithashtu përmes këtij raporti, synohet të ndikohet edhe në… Continue reading Raporti për gjendjen e natyrës 2018-2021

RREGULLORJA KOMUNALE PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE NË TERRITORIN E KOMUNËS SË PRISHTINËS

Qëllimi i kësaj Rregullore është të rregullojë çështjen e menaxhimit të mbeturinave komunale, si dhe të përcaktojë taksën për mbeturina, bazuar në Ligjin Nr.03/L-049 për Financat e Pushtetit Lokal (nenet 3, 13.1 dhe 15 pika f).   Me këtë rregullore krijohen kushtet për menaxhimin e integruar dhe zvogëlimin e sasisë së prodhuar të mbeturinave dhe… Continue reading RREGULLORJA KOMUNALE PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE NË TERRITORIN E KOMUNËS SË PRISHTINËS

Raporti vjetor i vitit 2022

Ky raport paraqet një pasqyrim të vlerave, aktiviteteve dhe arritjeve në promovimin e zhvillimit gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Përderisa zbulon të gjitha iniciativat e ndërmarra, raporti gjithashtu është një portret i organizatës në përgjithësi dhe ofron pamje gjithëpërfshirëse për pozicionin tonë organizativ. Për më shumë, lexoni raportin e plotë në… Continue reading Raporti vjetor i vitit 2022

Deponitë e egra te mbeturinave

Një nga problemet që vazhdon ta përcjellë gjendjen e mjedisit në Kosovë është edhe prezenca e deponive të egra. Me qëllim të evidentimit dhe regjistrimit të deponive të egra, AMMK gjate vitit 2022 me pjesemarrjen e perfaqësuesve të komunave dhe zyrtarëve të kompanive rajonale, ka bërë evidentimin dhe regjistrimin e deponivee të egra në 38… Continue reading Deponitë e egra te mbeturinave

INDEP publikon broshurën për gazetarë – “Raport mbi mjedisin”

Çështjet mjedisore janë injoruar për disa dekada në Kosovë dhe tani dëmtimi i natyrës shihet në çdo cep të vendit. Këto probleme të paraqitura ndikojnë negativisht jo vetëm në kohën e sotme, por do të japin efekte negative edhe për brezat në vijim.Gazetarët janë ata që hulumtojnë, zbulojnë dhe prezantojnë para publikut ndikimet që po… Continue reading INDEP publikon broshurën për gazetarë – “Raport mbi mjedisin”

Indeksimi i Tranzicionit Energjetik të Kosovës

INDEP publikon analizën ‘Indeksimi i Tranzicionit Energjetik të Kosovës’. Tranzicioni energjetik është proces jetik dhe i domosdoshëm për Kosovën. Kalimi nga thëngjilli në burime të ripërtëritshme është fazë e cila Kosovën duhet ta gjejë të përgaditur dhe me objektiva të qarta. Për më tepër, heqja graduale e qymyrit, shpërndarja në shkallë të gjerë e burimeve… Continue reading Indeksimi i Tranzicionit Energjetik të Kosovës

Zhvillimi i Gjelbër

Manuali është përgatur në kuadër të projekt “KAPËRCIM I GJELBËR– Drejt ekonomisë së gjelbër vendore përmes invesmeve inteligjente” i mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar në Bashkinë Has dhe Komunën Klinë, bashki ndërkufitare midis Shqipërisë dhe Kosovës. Projek ka për qëllim të kontribuojë në një rritje të qëndrueshme ekonomike në rajonin ndërkufitar duke mundësuar… Continue reading Zhvillimi i Gjelbër

Manuali për zhvillimin e fushatave mjedisore dhe për advokim publik

Manuali për zhvillimin e fushatave mjedisore dhe për advokim publik “Reago, Përfshi dhe Frymëzo” është hartuar në kuadër të projektit ndërkufitar Shqipëri – Kosovë me titull “Kapërcim i gjelbër– drejt ekonomisë së gjelbër vendore me investime inteligjente” i cili mbështetet financiarisht nga Bashkimit Evropian dhe zbatohet në Shqipëri nga Bashkia Has dhe Qendra Mjedisore për… Continue reading Manuali për zhvillimin e fushatave mjedisore dhe për advokim publik

Manuali “Bujqësia e qëndrueshme dhe qasja në tregun e Kosovës”

Deri më tani, bujqësisë i është dashur të plotësojë nevojat e saj në rritje për ushqim kryesishtduke rritur produktivitetin. Bujqësia konvencionale është e fokusuar në arritjen erendimenteve maksimale të kulturave specifike sipas parimit që rendimentet rriten dukepërdorur substanca kimike dhe duke eliminuar rreziqet ose “dëmtuesit”. Kjo praktikë tashmënuk arsyetohet sepse kërcënon biodiversitetin. Prandaj, prioritet në… Continue reading Manuali “Bujqësia e qëndrueshme dhe qasja në tregun e Kosovës”

Manuali: Ekonomia dhe Ndërmarrësia e Gjelbër

Ekonomia e gjelbër është bërë prioritet i lartë në agjendat për zhvillim të qëndrueshëm të shumë vendeve të botës. Sipas Kombeve te Bashkuara, “Ekonomia e Gjelbër” është ajo ekonomi në të cilën merren parasysh lidhjet vitale midis ekonomisë, shoqërisë dhe mjedisit dhe në të cilën ndryshohet procesi i prodhimit dhe shprehitë e konsumit. Për të… Continue reading Manuali: Ekonomia dhe Ndërmarrësia e Gjelbër