Početak radova na primeni projekta „Vertikalna bašta“ u Prištini

30. marta organizovana je inauguracija radova u projektu „Vertikalna bašta“ u saradnji sa Fondom za razvoj zajednice (CDF) i opštinom Priština.

Cilj projekta je revitalizacija napuštenih područja, smanjenje urbane toplote i povećanje biodiverziteta u kvartu Dardanije na kružnom toku u Prištini.

Projekat finansiraju opština Priština i Fond za razvoj zajednice (CDF) kroz program „HumanRightivism“ koji podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj.

Fond za razvoj zajednice – CDF

Ambasada Švedske u Prištini

Zeleni razgovor u gradu Đakovici

18. marta, na Svetski dan reciklaže, EC Ma Ndryshe organizovala je ekološku debatu u gradu Đakovici. U raspravi su učestvovali gradonačelnik, gospodin Ardian Gjini, službenik za zaštitu životne sredine, gospodin Fatos Deda, i učenici i nastavnici iz osnovnih škola „Emin Duraku“, „Fehmi Agani“, „Ill Morina“ i „Mazllum Kepuska“.

Na početku debate, Meral Bakić iz EK predstavila je rad organizacije, projekat u okviru kojeg je organizovana ova aktivnost i svrhu sprovođenja takvih aktivnosti.

U svom govoru, gospodin Gjini je naglasio da Đakovica ima problema sa upravljanjem otpadom, ali da se radi na smanjenju broja deponija i poboljšanju njihovog tretmana. U vezi sa zelenilom rečeno je da je u poslednje tri godine opštinska vlast zasadila oko 12 hiljada sadnica i da će sa ovom praksom nastaviti i ubuduće. Za opšte projekte u oblasti životne sredine pominjano je čišćenje transfer centra, projekat kolektora i kanalizaciono postrojenje koje će biti završeno na leto ove godine i projekat kanalizacione mreže.

U nastavku su predstavljene aktivnosti škola u oblasti životne sredine, gde je pomenuto postojanje zelenih klubova u četiri škole, projekti reciklaže, akcije čišćenja, obogaćivanje škola košarama, sedištima i kockama, sadnja sadnica i obeležavanje ekoloških dana aktivnostima iz najrazličitijih. Učenici su takođe iskoristili priliku da opštinskim službenicima predstave glavne zabrinutosti koje imaju oko okoline u kojoj su pomenute nelegalne zgrade, povećanja broja automobila, otpada oko školskih zgrada, štete na zelenim površinama i nedostatka novčane kazne za štetu nastalu u životnoj sredini.

Sastanak je održan poštujući mere koje je odredio NIPHK

HumanRightivism

Fond za razvoj zajednice – CDF

Ambasada Švedske u Prištini

EC Ma Ndryshe

NVO ‘EC Ma Ndryshe’ nastavlja seriju debata “Zeleni razgovori – zeleni razgovori”

EC Ma Ndryshe je nastavila seriju debata „Zeleni razgovori – zeleni razgovori“, čija je svrha promovisanje debate o životnoj sredini između učenika škola i predstavnika institucija i obaveštavanje obe strane o međusobnim obavezama, sa fokusom. ekološki problemi.

Ovog puta debata je održana u gradu Lipljan, gde su učestvovali zamenik gradonačelnika Lipjana, gospodin Fauz Kshemajli, kao i učenici i nastavnici iz osnovnih i nižih srednjih škola: „Dva mučenika“, „Emin Duraku“, „ Ismail Luma “i„ Vellezerit Frasheri “.

Na početku ovog sastanka predstavljen je projekat u okviru kojeg ovu aktivnost organizuje Nora Simitciu-EC Ma Ndrishe, kao i svrha sprovođenja takvih aktivnosti. istraživanja životne sredine.

Tada su, pred potpredsednikom, predstavnici prisutnih škola predstavili aktivnosti kojima su angažovani. Studenti su najavili svoju posvećenost kojom su doprineli realizaciji akcija čišćenja i akcija sadnje, intervencija na školskim dvorištima kroz materijale koji se mogu reciklirati, funkcionisanje korpi „Smart bin“ i slično. Međutim, učenici su intervencije ocenili kao nedovoljne, s obzirom na kapacitet škola. Takođe su se pozabavili pitanjem nedostatka korisnih zelenih površina u dvorištima svojih škola i izneli zahteve za zeleno obogaćivanje određenih površina. Od učenika je takođe zatraženo da povećaju urbani inventar kako bi povećali komfor i upotrebljivost zajedničkih prostora sa posebnim naglaskom na stvaranju uglova za igračke unutar školskih dvorišnih prostora.

S druge strane, zamenik gradonačelnika g. Kshemajli je informisao učesnike o trenutnim aktivnostima i projektima opštine. Naglasio je da je opština Lipjan veoma podržala brojne inicijative, kao što su: intervencije u parkovima i sadnja sadnica. Predstavnik opštine je takođe rekao da će i dalje podržavati zahteve građana jer su oni primereni i dobrodošli za opštinu Lipljan i da su otvoreni za zajedničko planiranje i bilo koji drugi zahtev za saradnju koji bi mogao proizaći u budućnosti ove Škole.

Merenja kvaliteta vazduha tokom ove nedelje

U okviru projekta „Briga o mladima za Kosovo“, naši aktivisti su ove nedelje izvršili merenja kvaliteta vazduha u opštini Drenas, Fushe Kosove, Obilik, Priština i Hani i Elezit.

Kako čitati podatke?
AirBeam:
0-12 = Dobro
13-35 = Pošteno
36-55 = Loše
56-150 = Veoma siromašno

Dilos: 0,5> mikrona
0-75 = Odlično
75-150 = Vrlo dobro
150-300 = Dobro
300-1050 = Pošteno
1050-3000 = Loše
3000+ = Veoma siromašno

Koje su osnovne karakteristike razvoja projekta?

Razvoj projekta treba da se zasniva na nekim ključnim karakteristikama koje određeni projekat čine uspešnim. Ovde su takođe važni sadržaj projekta, njegova organizacija i metodologija njegovog razvoja i upravljanja. Ali koje su ključne karakteristike ili principi koje treba da slede programer i menadžer projekta? Su:

Učešće. Svaki građanin i svaka organizacija imaju pravo da budu uključeni i doprinesu poboljšanju blagostanja svojih građana i svoje zemlje.

Partnerstvo. NVO bi trebalo da planiraju svoj rad na osnovu saradnje sa više zainteresovanih strana, a posebno u saradnji i partnerstvu sa opštinama. Uspeh NVO i projekta u velikoj meri zavisi od stepena saradnje sa različitim partnerima uključenim u zaštitu i unapređenje životne sredine.

Primenljivost. Svaka NVO, kada započnem da razvijam projekat, mora pažljivo da analizira šta će biti sadržaj projekta, koji će biti postignuti rezultati projekta, kakva će biti korist od građana i same NVO, koja treba uključite ga u svoj rad, kako biste precizno procenili koliko će izvodljiv biti projekat zaštite i unapređenja životne sredine.

Promocija. NVO bi trebalo da budu zainteresovane da obaveste različite zainteresovane strane da rade dragoceni posao u javnom interesu. Merenje opštinskih performansi i merenje zadovoljstva građana mogu se koristiti kao važno sredstvo za ubeđivanje lokalnih i centralnih institucija, kao i zainteresovanih strana i građana, da određene NVO dobro rade u interesu građana.

Efektivnost. Jedan od glavnih principa uspeha NVO i projekta je razumevanje da su postignuti rezultati (proizvod rada) u potpunosti u skladu sa zahtevima građana i ciljevima relevantne NVO. Odgovor na pitanje „radimo li ispravno“ najbolje pojašnjava definiciju efikasnosti. Ako radimo ispravno, u pravoj orijentaciji i u pravo vreme, onda možemo reći da smo efikasni.

Efikasnost. Efikasnost je proces ili razmera koja ukazuje da se usluge pružaju na zahtev i uz minimalne troškove resursa. Odgovor na pitanje „Da li radimo ispravno sa pravim alatima“ najbolje objašnjava definiciju efikasnosti. Ako radimo ispravno i sa pravim (racionalnim) resursima, onda smo efikasni.

Kvalitet. Pored pružanja obilnih usluga, NVO bi trebalo da teže i pružanju najkvalitetnijih usluga. Kvalitetna usluga je u visokoj korelaciji sa stepenom finansijskih, ljudskih i tehničkih resursa. Danas je u svetu kvalitet usluga ugrožen u korist smanjenja potrošnje. Međutim, usluga je kvalitetna kada ispunjava zahteve i očekivanja potrošača ili građana, bez kršenja zakonskih odredbi i bez štete po životnu sredinu.

Sigurnost / trajnost. Promene donose nestabilnost i neizvesnost. Potrebno je upravljati promenama kako bi se osigurala održivost. Ne bi trebalo dozvoliti političke, ekonomske itd. Promene. stvoriti nestabilno okruženje za NVO i implementaciju projekata! Svakako mislimo na celokupno zdravlje organizacije i radno okruženje zaposlenih. Što je zdravije okruženje organizacije ili institucije sigurnije za svoje ljude i obrnuto.

Uspeh. Svaka NVO i svaka osoba svojim radom žele da budu uspešni! Uspeh je postizanje planiranih rezultata vašeg rada. Uspeh je osnovni uslov za postojanje organizacije, pa da biste postojali morate biti uspešni. Da biste bili uspešni, svoje profesionalne projekte morate implementirati i razvijati profesionalno.

INDEP započinje sa Klubom ciljeva održivog razvoja (SDC) posvećenim 38 kosovskih opština

U okviru projekta „Integracija ciljeva održivog razvoja (SDC) u procese dijaloga na opštinskom nivou Kosova“, INDEP je počeo da održava prve sesije u okviru SDC kluba na Kosovu.

Takvi klubovi se održavaju po celom svetu posvećeni različitim ciljnim grupama, dok je INDEP kreirao klub posebno za opštinske zvaničnike koji će dva dana za redom steći više znanja o CDS-u i Agendi 2030. Glavni cilj CDS kluba- je da podrži 115 opštinskih zvaničnika iz svih opština na Kosovu u izradi procesa dijaloga za Milenijumske razvojne ciljeve i Agendu 2030 i da podstakne dijalog između ključnih aktera na terenu tako što će ih okupiti na jednom mestu i razgovarati o sledećim koracima treba preduzeti ka unapređivanju Agende 2030 na Kosovu.

Obuke posvećene opštinskim službenicima biće podeljene u 2 sesije kroz koje će se razgovarati o ulozi predstavnika opštinskog nivoa u promociji održivog razvoja u njihovim opštinama, zajedno sa njihovim izgradnjom kapaciteta u pravcu integracije, praćenja i CDS izveštavanje. Početna zasedanja održana su danas i u narednih 7 dana dočekaće mnoge druge opštinske zvaničnike.

NVO PACT je završila obuku na temu: Upravljanje projektnim ciklusom

Menaxhimi i Cikit të Projektit

Danas, 2. novembra 2020. godine, NVO PACT je završila obuku na temu: Upravljanje projektnim ciklusom. Učesnici obuke bili su predstavnici nevladinih organizacija. Obuka je pokrivala specifične teme u okviru projektnog ciklusa, kao i relevantne alate u razvoju projekata, poput logičkog okvira akcije.

Na osnovu identifikovanih kapaciteta i potreba civilnog društva, kontinuirana izgradnja kapaciteta će pratite kroz treninge i onlajn podučavanje Projektni ciklus i sistem upravljanja projektima sa inkorporiranje LFA kroz logički okvir ma trik, pisanje celokupnog predloga projekata i izveštavanje , tokom SideStep projekta.