Sesion informativ për thirrjen e re për Grante nga Fondi për Zhvillim Komunitar (CDF)

Sesion Informativ Online do të organizohet për të promovuar thirrjen e re për Grante përmes Projektit HumanRightivism. Sesion informativ internet do të bëhet në 09 Nëntor në ora 13:00, përmes platformës Facebook.

Pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të mësojnë më shumë rreth kërkesave të thirrjeve për grante dhe që të dëgjojnë dhe marrin disa këshilla dhe për një aplikim të suksesshëm.
Kush duhet të marrë pjesë? Të gjitha OJQ-të dhe OSHC-të dhe palët e interesuara.

Ju do të jeni në gjendje të lidheni me transmetimin në internet përmes: https://www.facebook.com/HumanRightivism

Konferencë Virtuale e Vendimmarrësve për Cilësinë e Ajrit në Kosovë

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike dhe Millennium Foundation Kosovo me datë  11 nëntor 2020, organizojnë Konferencën Virtuale të Vendimmarrësve për Cilësinë e Ajrit në Kosovë.

Kjo konferencë organizohet në kuadër të fushëveprimit të projektit “Supply of project management, air quality information management, behavior change and communication services”, financuar nga Millennium Challenge Corporation dhe implementuar nga NIRAS Consortium. Në Konferencë do të bëhet njoftimi i fillimit të fushatës ndërgjegjësuese për cilësinë e ajrit në mbarë vendin.  Qëllimi i Konferencës është prezentimi i aktiviteteve të projektit MFK/MCC dhe Qeverisë së Kosovës lidhur me cilësinë e ajrit, diskutime për bashkëpunime më të ngushta të të gjithë vendimmarrësve në implementimin e këtyre aktiviteteve, shkëmbimi i ideve dhe propozimi i veprimeve specifike. Agjenda e Konferencës është e bashkëngjitur në këtë email.

Ju lutemi që të regjistroheni paraprakisht për pjesëmarrje në Konferencë:

https://zoom.us/meeting/register/tJckc-uqrTsiEtccFCImTIU9sVmKkQRGKemP

Pas regjistrimit, do të merrni një email konfirmimi që përmban informacione se si të kyçeni në Konferencë. Informacione të mëtejshme mbi aspektet teknike të Konferencës janë paraqitur në dokumentin e bashkëngjitur “Zoom Connection Guidelines” (Udhëzimet për lidhje në Zoom).

Ta pastrojmë Kosovën

Më 31 tetor – këtë të shtunë, duke filluar nga ora 11:00 ju presim tek lumi Istog (që është degë e lumit Drin), më saktësisht te “Ura e Gurit” në fshatin Zallq të Istogut, për ta pastruar atë nga mbetjet e shumta plastike – e çfarë jo, që janë hudhur aty nga persona të pandërgjegjshëm.

Vullnetarët të cilët duan të na bashkohen nga zyret tona në Pejton, i lusim që të na konfirmojnë pjesëmarrjen e tyre duke na shkruar në faqen tonë të Facebook-ut apo ne email-in info@letsdoitkosova.org. Për shkak të situatës me pandeminë, numri i vullnetarëve do të jetë i kufizuar!

Nisja e vullnetarëve nga zyret e Let’s Do It do të bëhet në ora 9:30, ndërsa grupet e tjera vullnetare të cilat duan të na bashkohen tek vendi i ngjarjes i presim deri në fillimin e aksionit – në ora 11:00.

Vullnetarët janë të obliguar të zbatojnë të gjitha masat e sigurisë për mbrojtjen ndaj COVID-19!

Ky aksion bashkëorganizohet me lëvizjen River Cleanup, me të cilën Let’s Do It vazhdon të ketë bashkëpunim me qëllim të organizimit të aksioneve për pastrimin e lumenjve në Kosovë, duke u fokusuar sidomos në lumin Drin.

Ligjeratë online për menaxhimin e mbeturinave


KSDW në bashkëpunim me OJQ EKOVIZIONI dhe shkollën fillore
SHF&MU “Dr.Ibrahim Rugova ” Podujevë organizoi një ligjëratë online për menaxhimin e mbeturinave.

Gjatë ligjeratës, studentët e klasave të shtata dhe të teta patën mundësinë të informohen mbi praktikat alternative të menaxhimit të mbeturinave dhe rolin ose kontributin e tyre të mundshëm për një mjedis më të pastër.


Për një fshat Ekologjik!

Punëtorët e “Eko Regjionit” sot ishin në fshatin Bresanë në nivel të detyrës për një fshat më ekologjik.
Qytetarët e komunës së Dragashit janë gjithmonë në bashkëpunim me Eko Regjionin si dhe dëshirojnë që qyteza e Bresanës të jetë shembull për të mirë.

Disco Soup Prishtina – Halloween Edition

Disco Soup është event festiv, gastronomik dhe solidariteti që sjell së bashku njerëz të ndryshëm në hapësirë publike për të edukuar dhe ndërgjegjësuar për çështje të lidhura me mbeturinat ushqimore. Parimet kryesore të Disco Soup përfshijnë: përdorimi i ushqimit të destinuar për mbeturina, zbatohet me vullnetarë, gatuhet shujta me ushqimin e mbledhur, hahet dhe vallëzohet së bashku.

Si event inaugurues në Kosovë, edicioni i parë organizohet për Halloween, me datën 31 Tetor, me temën “Scary, Ugly Food”, në partneritet me Termokiss. Qëllimi i këtij eventi është të gatuhet me pemë dhe perime sezonale që janë mbledhur nga vullnetarët në disa ferma në Lipjan, pemë dhe perime të cilat kanë përfunduar të pakorrura në arra dhe kopshte për shkak se janë pjesërisht të dëmtuara apo të ‘shëmtuara’ dhe nuk përputhen me standardet estetike tregtare. Ushqimi, muzika dhe aktivitetet tjera festive po ashtu do të kryhen nga vullnetarët.

Në përputhje me masat pandemike, Fondacioni Jeshil fton një numër të kufizuar të pjesëmarrësëve në eventin inagurues të Disco Soup, i cili organizohet në hapësirën Termokiss, dhe së bashku të veprojmë në ndërgjegjësimin shoqërore për mbeturinat ushqimore. Hyrja dhe shujta është GRATIS, donacioni në formë të pemëve dhe perimeve është i mirëseardhur. Organizatori ruan të drejten e refuzimit të hyrjes nëse numri i pjesëmarrësëve kalon kufizimin e lejuar me ligj. Regjistrimi i obliguar, klikoni në vegëz për të siguruar bileten tuaj! forms.gle/g4UYu8sTf5sXcYPh8

Ky event është zhvilluar në kuadër të nismës “Let’s Talk About Food Waste” i cili synon të iniciojë një dialog publik të udhëhequr nga komuniteti dhe palët e tjera të interesit në Kosovë mbi ndikimet socio-ekonomike, politike dhe mjedisore të Mbeturinave Ushqimore dhe pilotimin e zgjidhjeve inovative për këtë problem.

Nisma “Let’s Talk About Food Waste” zbatohet nga Fondacioni Jeshil në kuader të konzorciumit të projektit HumanRightivism i cili mbështetet nga Qeveria Suedeze dhe menaxhohet nga Community Development Fund. Po ashtu, kjo nismë mbështetet nga “Programi i Shoqërisë Civile për Shqipërinë dhe Kosovën”, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim.


Disco Soup is a festive, gastronomic and solidarity event that brings different people together in public space to educate and raise awareness on issues related to food waste. The main principles of Disco Soup include: use of food intended for waste, implement with volunteers, cook meals with collected food, eat and dance together.

As an inaugural event in Kosovo, the first edition is organised for Halloween, on October 31, with the theme “Scary, Ugly Food”, in partnership with Termokiss. The purpose of this event is to cook with seasonal fruits and vegetables that are collected by volunteers on some farms in Lipjan; fruits and vegetables which end up unharvested in fields and gardens because they are partially damaged or ‘ugly’ and do not conform to commercial aesthetic standards. Food, music and other festive activities will also be performed by volunteers.

In line with the pandemic measures, Fondacioni Jeshil invites a limited number of participants to the inaugural event of the Disco Soup, which is organised in Termokiss, to act together on raising awareness about food waste. Entry to the event and the meal are FREE, donation in the form of fruits and vegetables is welcome. The organiser reserves the right to refuse entry if the number of participants exceeds the limit allowed by law. Registration is mandatory, click on the link to secure your ticket! forms.gle/g4UYu8sTf5sXcYPh8

This event is held as part of “Let’s Talk About Food Waste” initiative which aims to initiate a community-led public dialogue in Kosovo on the socio-economic, political and environmental impacts of Food Waste and pilot innovative solutions to this problem.

“Let’s Talk About Food Waste” initiative is implemented by Fondacioni Jeshil within the consortium of the HumanRightivism project, supported by the Swedish Government and managed by the Community Development Fund. Also, this initiative is supported by the “Civil Society Program for Albania and Kosovo”, funded by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs and managed by the Kosovo Civil Society Foundation in partnership with Partners Albania for Change and Development.

Let’s talk about food waste


Për nderë të Ditës Ndërkombëtare (inaguruese) të Ndërgjegjësimit mbi Humbjet dhe Mbeturinat Ushqimore, Fondacioni Jeshil sot ka zhvilluar aktivitete ndërgjegjësuese në Sheshin Nëna Terezë me qytetarët e Prishtinës.

Kjo fushatë është zhvilluar në kuadër të projektit Let’s Talk About Food Waste i cili synon të iniciojë një dialog publik të udhëhequr nga komuniteti dhe palët e tjera të interesuara në Kosovë mbi ndikimet socio-ekonomike, politike dhe mjedisore të Mbeturinave Ushqimore dhe pilotimin e zgjidhjeve inovative për këtë problem. Projekti Let’s Talk About Food Waste zbatohet nga Fondacioni Jeshil në kuadër të konzorciumit të projektit Human Rightivism i cili mbështetet nga Qeveria Suedeze dhe menaxhohet nga Community Development Fund.

Vegëza…