Shënohet dita e Drinit 2021

“Let’s Do It Peja” nga Kosovë dhe “Alpin” nga Shqipëria me mbështetje nga “Drin Corda”, organizuan aktivitete për të shënuar Ditën e Drinit 2021.

Momentet më të bukura që adoleshentët kanë përjetuar gjatë festimit të Ditës së Drinit 2021. Ata patën mundësinë të mësojnë se si të pikturojnë dhe si të peshkojnë. Gjithashtu ata përjetuan lundrim me varkë dhe ngasjen e biçikletave përgjatë Drinit ndërsa ata u siguruan që të mbanin lumin të pastër duke organizuar aksion pastrimi.

MBAHET PUNËTORIA E KATËRT ME TEMËN LOKALIZIMI I AGJENDËS 2030

Me organizimin e Asociacionit të Komunave të Kosovës, u mbajt edhe punëtoria e katërt ‘Lokalizimi i Agjendës 2030 & Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm’ me zyrtarët komunalë të komunës së Istogut.

Punëtoria me moton ‘Mos Lini Askënd Mbrapa’ në institucionet e nivelit lokal dhe komunitetet e Kosovës, është bashkë-organizim i Asociacionit të Komunave të Kosovës dhe Institutin për Politika Zhvillimore (INDEP).

Kjo punëtori njëditore, e cila iu dedikua zyrtarëve lokal të komunave, ofroi një shpjegim të detajuar dhe kuptim më të mirë mbi lokalizimin e OZHQ-ve, me qëllim të forcojë kapacitetet drejt ndërmarrjes së veprimeve konkrete për zbatimin e Agjendës 2030, si dhe për rolin e AKK-së në iniciativa të tilla që kanë për qëllim përkrahjen e komunave në këtë drejtim.

Me këtë rast zyrtarët komunalë patën rastin të trajnohen për të adresuar qëndrueshmërinë e veprimeve në nivelin lokal, jo vetëm për të rritur kapacitetet e tyre institucionale, por edhe për t’u aftësuar që të integrojnë sistematikisht OZHQ-të dhe parimin ‘Mos Lini Askënd Mbrapa’ në programet e tyre dhe buxhetet dhe për të siguruar angazhim afatgjatë në adresimin e këtyre temave.

Për më tepër, përmbajtja e punëtorisë përfshiu identifikimin e OZHQ-ve dhe synimet përkatëse për komunat e tyre dhe zhvillimin e rekomandimeve për planet e tyre të veprimit.

Duke qenë se OZHQ-të përfshijnë të gjitha sektoret, në këtë punëtori pjesëmarrës ishin zyrtarë nga drejtori të ndryshme të kësaj komune ku patën rastin të riforcojnë njohuritë e tyre rreth kësaj teme si dhe diskutime të përbashkëta ndërsektoriale q֝ë prekin Objektivat e Zhvillimit t֝ë Q֝ëndruesh֝ëm.

Ky projekt implementohet nga AKK në bashkëpunim me INDEP, përkrahur nga GIZ dhe NALAS.

Shënohet Dita Botërore e Mjedisit

Me rastin e “Ditës Botërore të Mjedisit” – 5 Qershorit, Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës në bashkëorganizim me  Ministrinë e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë,  Komunën  e Prishtinës,  OJQ-të  mjedisore si: “Let’s Do it Kosova”, “Green Art Center”, “ATRC” , “Pamkos”, “Let’s Center” dhe shoqërinë civile, do të shënojnë këtë ditë, si një ndër festat më të rëndësishme të kalendarit Mjedisor.

Shënimi i kësaj feste mjedisore do të bëhet më datë 5 Qershor (ditë e Shtune) në hapësirën  afër Stacionit të Trenit Rr. “ Tirana” –  Komuna e Prishtinës,  duke filluar nga ora  10:00.

Agjenda

 09:45 – 10:00 /  Arritja e pjesëmarrësve dhe mediave

10:00 – 10:10 / Hapja dhe Moderimi nga z. Besmir Kokollari, zyrtarë i ENM

10:10 – 10:20 / Fjalë rasti – z. Liburn Aliu, Ministër i MMPHI

10:20 – 10:30 / Fjalë rasti – znj. Arbërie Nagavci, Ministre e MASHT

10:30 – 10:40 / Fjalë rasti – z. Shpënd Ahmeti, Kryetar i Komunës së Prishtinës

10:40 – 10:50/ Fjalë rasti i një përfaqësuesi të OJQ-ve mjedisore

Aktivitetet e planifikuara

Shpërndarja e materialeve promovuese si – Fletëpalosje, poster, Roll up, T-shirt, çanta të biodegradueshme, pin buton, mesazhe senzibilizuese si dhe shpërndarja e materialeve për realizimin e aktiviteteve të pastrimit për të gjithë pjesëmarrësit.

OJQ-ja “Let’s  do it – Ta pastrojmë Kosovën“:

Aktivitet pastrimi në parkun afër hekurudhave, Komuna e Prishtinës (Stacioni i Trenit, R. “Tirana”) deri në Fushë Kosovë, aktivitet i  OJQ “Let’s  do it – Ta pastrojmë Kosovën“ me pjesëmarrës Ansambli “Shota” dhe vullnetarë.

• Mbjellje të drunjëve në parkun e Stacionit të Hekurudhës në Fushë Kosovë;

• Pastrimi i shtratit të lumit në Janjevë – gjatësia 3.5 km;

• Mbjellja e 30 fidanëve në oborrin e shkollës ”Braca Aksic” , Janjevë – Lipjan;

• Pjesëmarrja në pastrimin e rrjedhës së lumit ”Lumbardhi i Prizrenit”, i cili organizohet nga Sharri Wildlife ;

• Aksion pastrimi, mbjellje dhe aktivitete tradicionale sportive së bashku me Komitetin Olimpik të Kosovës.

OJQ-ja “GAC“:

Aktivitete promovuese të organizuara nga GAC me Klubin e Gjelbër SH.M.F.U “Nazmi Gafurri”  si:  promovimi i konceptit 3’R, ndarja e mbeturinave të riciklueshme në burim,  kompostimi, arti i ripërdorimit, mesazhe mjedisore.

Aktivitete promovuese të organizuara nga GAC, KSDV, me Klubin e Gjelb;r SH.M.F.U “Shkolla e Gjelbër” si: Promovimi i  energjisë solare – Rimorkio; Promovimi i konceptit 3’R, Ndarja e mbeturinave të riciklueshme në burim; Kompostimi; Arti i ripërdorimit; Pikturimi; Mesazhe mjedisore; në Sheshin “Zahir Pajaziti” në Prishtinë.

Ekspozitë promovuese e organizuar nga GAC me klubin e gjelbër të SH.F.M.U “Pjetër Bogdani” në Prishtinë si video promovuese e aktiviteteve, promovimi i konceptit 3’R, Ndarja e mbeturinave të riciklueshme në burim; Kompostimi; Arti i ripërdorimit; Pikturimi; Mesazhe mjedisore;

OJQ-ja “ATRC“:

Organizon Forum virtual të diskutimit me ekspertë të fushës së mjedisit në lidhje me efektet e hidrocentraleve në mjedis.

Shoqata  “PAMKOS“:

Në koordinim me të gjitha kompanitë regjionale të mbeturinave do të angazhohen në eliminimin e deponive ilegale. Aksion ky i cili do të ndikoi në përmirësimin e gjendjes së mjedisit dhe ngritjen e vetëdijesimit të qytetarëve për mjedis më të pastër. Largimi i deponive ilegale do të bëhet në koordinim me komunat ku operojnë, andaj lokacionet mbeten sipas kërkesës së komunave.

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës me OJQ mjedisore Let’s do it dhe GAC do të realizojnë ligjërata edukuese mjedisore nga dt. 04 – 20 Qershor 2021 në institucionet e arsimit fillor duke përfshirë nga 2 SH.F.M.U në komunat Prishtinë, Mitrovicës, Pejë, Prizren, Ferizaj, Gjilan dhe Gjakovë.

17:00 – Përfundimi i aktiviteteve.

​Cilësia e ajrit, Prishtina më e ndotura – ndotësitë më të mëdhenj përdorimi i drunjve dhe thëngjillit për ngrohje

Dita e Informimit për Cilësinë e Ajrit në Kosovë u shënua me një sërë aktivitetesh për informimin e publikut mbi rreziqet shëndetësore nga ndotja e ajrit.

Këto aktivitete janë organizuar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës (IKShPK) dhe Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës (IHMK) në bashkëpunim me Komunën e Prishtinës dhe me përkrahjen nga Millenium Foundation Kosovo.

Agron Kelmendi nga Milenium Fondation Kosovo tha se tashmë Kosova ka arritur që ta zgjedhë problemin e mungesës së të dhënave për cilësinë e ajrit.

Ai tha se përmes një projekti të financuar të MSS është krijuar një sistem informativ për cilësinë e ajrit në Kosovë, derisa është hartuar edhe Portali Shtetëror për cilësinë e ajrit.

Kelmendi tha se përmes këtij projekti janë identifikuar edhe ndotësit më të mëdhenj të ajrit e që janë përdorimi për ngrohje e drunjve dhe thëngjillit kryesisht në zonat rezidenciale.

Kelmendi: Zonat rezidenciale ku përdoret për ngrohje thëngjill dhe dru janë ndotësit më të mëdhenj

“MSS financoi projektin për cilësinë e ajrit që sot po e shihni këtu, ky rrugëtim filloi diku në vitin 2018 dhe tani jemi në përfundim të tij dhe si rezultat i këtij ne kemi krijuar një sistem informativ të dobishëm për qytetarët e Kosovës, të cilëve iu mundësua që të njoftohen në kohë reale për të dhënat e cilësisë së ajrit. Kemi krijuar rrjetin informativ shtetëror ku të dhënat për cilësinë e ajrit mund të qasen në çdo kohë dhe në çdo vend në kohë reale. Pastaj kemi krijuar sistemin e rekomandimeve shëndetësore së bashku me IKSHPK, ku iu ofrojmë qytetarëve të dhëna përkatëse në lidhje me efekte shëndetësor që i sjell mungesa e cilësisë së ajrit… Ky projekt ka investuar edhe në identifikimin e burimeve të ndotje të ajrit ku për herë të parë është mundësuar që qytetarët të informohen në lidhjen me ndotësit dhe burimet e Kosovës një nga rezultatet e këtij raporti del ndotësit kryesor janë zonat rezidenciale të cilat përdorin si burim ngrohje lëndët si dru dhe thëngjill”, tha ai.

Nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, Shkumbin Shala tha se ky Institut po punon me një sistem të avancuar me 13 stacione që monitoron në mënyrë të pandërprerë cilësinë e ajrit në Kosovës.

Shala: Sistemi i monitorimit është i avancuar

“Ky sistem është në avancimin më të madh të mundshëm ku të dhënat tona janë të qasshme për të gjitha kategoritë. Ky sistem përbënë 13 stacione 12 fikse dhe 1 mobil, dy stacione i kemi në Prishtinë për shkak të rëndësisë, këto të dhëna janë të qasshme dhe monitorimi bëhet në mënyrë të pandërprerë… Ideja dhe qëllimi jonë është që të dhënat të shpërndahen te të gjithë dhe t’i përdorin të gjitha kategoritë e shoqërisë, ne po mundohemi që ta kryejmë punën tonë si institucion përgjegjës deri tani mendoj se puna ka shkuar mirë duke falënderuar donatorët në veçanti donacionin e fundit nga MSS. Të dhënat përveç në ueb sajt të IHK, tani janë edhe ueb sajtin e IKSHPK-së, ku në këtë portal janë të gjitha informata për të gjitha kategoritë dhe detajet e veçanta se si është gjendja e cilësisë së ajrit dhe konform këtyre parametrave të sillemi në ambient”, tha ai.

24 Maji Dita Evropiane e Parqeve

Me moton ” Parqet Gjenerata e Re “, sot shënohet 24 Maji, Dita Evropiane e Parqeve.

Dita Evropiane e Parqeve u promovua për herë të parë në vitin 1999, me nismën e Federatës EUROPARC, me qëllim të rritjes së profilit të zonave të mbrojtura evropiane dhe gjenerimin e mbështetjes shtetërore për mbrojtjen e tyre.

24 Maji përkujton krijimin e nëntë parqeve të para kombëtare në Suedi në vitin 1909.

Kjo ditë festohet sidomos në disa qytete të mëdha të Evropës, ku parqet shërbejnë si “mushkëritë e qytetit” si pasojë e përqendrimit të lartë të trafikut, të industrisë dhe zhurmës.

Parqet dhe zonat e mbrojtura kanë një mision të rëndësishëm për të lidhur njerëzit me natyrën!
Parqet jo vetëm që mbrojnë burimet tona të vlefshme natyrore, por ato japin edhe rezultate pozitive shëndetësore.
Kontakti me natyrën është thelbësor për shëndetin e njeriut, dhe në një Evropë gjithnjë e më të urbanizuar, ne duhet të krijojmë më shumë mundësi që qytetarët të lidhen dhe të eksplorojnë ambientet natyrore.
Kontakti pozitiv me natyrën është vërtetuar se krijon mirëqenie dhe promovon stilin e jetës aktive!
Në vitin 2021, Dita Evropiane e Parqeve nxjerrë në pah lidhjen e natyrës me shëndetin e njeriut…

Kosova ka tri parqe të shpallura , dy Parqe Kombëtare, Parku Kombëtar “Sharri” dhe Parku Kombëtar “Bjeshkët e Nemuna”, dhe Parku i Natyrës “Mali Pashtrik dhe Liqeni Vërmicës” Gjithashtu janë të shpallura edhe pesë peisazhe të mbrojtura si “Gërmia”, “Shkugëza” etj. Roli dhe rëndësia e tyre për shëndetin e popullatës tashmë është dëshmuar, për faktin se ato prezantojnë zonat më të frekuentuara dhe më joshëse për t’u vizituar nga qytetarët dhe për të përfituar nga vlerat natyrore, shëndetësore dhe rekreative që bartin ato.

Kamp/trajnim 3 ditor për mbrojtjen e mjedisit

Projekti “Youth Care for Kosovo” ka hapur aplikimin për t’u angazhuar në 𝐤𝐚𝐦𝐩𝐢𝐧/𝐭𝐫𝐚𝐣𝐧𝐢𝐦𝐢𝐧 𝟑 𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 mbi mbrotjen e mjedisit si dhe në projektin “YCFK” për aktivist/vullnetarë mjedisorë nga 5 komuna: 𝐏𝐫𝐢𝐬𝐡𝐭𝐢𝐧ë, 𝐎𝐛𝐢𝐥𝐢𝐪, 𝐇𝐚𝐧𝐢 𝐢 𝐄𝐥𝐞𝐳𝐢𝐭, 𝐅𝐮𝐬𝐡ē 𝐊𝐨𝐬𝐨𝐯ë 𝐝𝐡𝐞 𝐃𝐫𝐞𝐧𝐚𝐬.

A𝐟𝐚𝐭𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐤𝐢𝐦: 𝟑𝟏 𝐦𝐚𝐣, 𝟐𝟎𝟐𝟏
𝐏𝐞𝐫𝐢𝐮𝐝𝐡𝐚 𝐞 𝐚𝐧𝐠𝐚𝐳𝐡𝐢𝐦𝐢𝐭: 𝐪𝐞𝐫𝐬𝐡𝐨𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟏 – 𝐝𝐡𝐣𝐞𝐭𝐨𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟑.

Për më shumë informata dhe për të aplikuar, klikoni më poshtë:

Ta Pastrojmë Kosovën!

Më 22 Maj, bëhu pjesë e njerëzve të cilët ja duan të mirën natyrës!

Ta Pastrojmë Kosovën, edhe këtë vit, vjen për të mobilizuar qytetarët në aksione të pastrimit (dhe jo vetëm), për të larguar sa më shumë mbeturina dhe në këtë mënyrë të përçojnë mesazhin për ruajtjen e mjedisit nga ndotja.

Këtë herë, ju ftojmë duke sfiduar secilin prej jush, që të bëheni pjesë e aksionit Ta Pastrojmë Brezovicën, të bashkohemi,e edhe njëherë të dëshmojmë që pavarësisht çdo sfide, ne REFUZOJMË të jetojmë në një mjedis të ndotur dhe nuk do të lejojmë që kjo ndotje të vazhdoj.

Brezovica është ndër vendet më të bukura në Kosovë dhe me gjerë,kujdesi për të është detyrë e secilit prej nesh.

Transporti, ushqimi, uji dhe pajisjet logjistike janë të siguruara.
Nisja nga Prishtina bëhet nga zyret tona (Rr. Pashko Vasa – Pjeton) në ora 9:00.

Për më shumë informacion na kontaktoni në:
[email protected]
Tel: 044644633

Dita Botërore e Shpendëve Shtegtarë shënohet me vendosjen e shtëpizave të drurit për zogj

Më 10 maj dita Botërore e Shpendëve Shtegtarë, është shënuar nga EC Ma Ndryshe me vendosjen e disa shtëpizave të drurit për zogj në parkun e qytetit të Gjakovës. Këto shtëpiza janë ndërtuar dhe vendosur së bashku me vullnetarët e KVRL (Këshilli i Veprimit Rinor Lokal).

Qëllimi i këtij aktiviteti është që të kontribuohet në krijimin e kushteve të përshtatshme dhe mbrojtjes së habitatit të këtyre specieve. Shtëpitë për Zogj kanë një rëndësi të veçantë sepse sigurojnë një vend të sigurt për zogjtë, që të ndërtojnë foletë e tyre, duke i mbrojtur nga kushtet atmosferike dhe grabitqarët.

Zogjtë luajnë një rol dinamik në funksionimin dhe mirëmbajtjen e ekosistemeve. Rëndësia ekologjike e zogjve është e theksuar në fusha të shumta. Ata shërbejnë si kontrollues të dëmtuesve. Meqenëse zogjtë ushqehen me insekte, ata ndihmojnë në eliminimin e dëmtuesve të padëshiruar dhe e reduktojnë nevojën për të përdorur pesticide të dëmshme.
Në anën tjetër një kontribut të madh që e japin zogjtë është edhe konservimi i bimëve. Ata pasi i hanë bimët, mbajnë farat në zorrët e tyre dhe i depozitojnë në vende të reja duke kontribuar në përhapjen e florës.

Meqenëse ne gjithmonë e më shumë po përballemi me humbjen e habitateve dhe pakësimin e vendeve të folenizimit të shpendëve, është parë e nevojshme që të realizohet një iniciativë e tillë, duke shpresuar që kjo të përcjellë mesazhin tek qytetarët dhe institucionet për shtim të kujdesit ndaj kësaj kategorie të rëndësishme të ekosistemit.

HumanRightivism
Embassy of Sweden in Pristina
Community Development Fund – CDF
EC Ma Ndryshe

Community Development Fund – përmes projektit HumanRightivism sot shënoi Ditën e Tokës

Në shënimin e Ditës së Tokës, CDF ka mbështetur organizatat mjedisore ‘Ec Ma Ndryshe’ në Prizren dhe ‘Agricultural Recovery-REB’ nga Suhareka në zbatimin e aktiviteteve ambinetore.

Qëllimi i këtyre aktiviteteve ishte ngritja e vetëdijes për mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit.

Community Development Fund- through the HumanRightivism project today marked Earth Day.

In marking Earth Day, CDF has supported environmental organizations ‘Ec Ma Ndryshe’ in Prizren and ‘Agricultural Recovery-REB’ from Suhareka in implementing environmental activities.

The aim of these activities was to raise awareness on the protection and improvement of the environment.

Community Development Fund – CDF

Embassy of Sweden in Pristina

HumanRightivism

Dita Botërore e Meteorologjisë, 23 marsi shënohet ndërkombëtarisht

Dita Botërore e Meteorologjisë festohet çdo vit në 23 Mars për të përkujtuar datën e themelimit të Organizatës Botërore Meteorologjike në 23 Mars 1950. Dita gjithashtu thekson kontributin që Shërbimet Kombëtare Meteorologjike dhe Hidrologjike japin në sigurinë dhe mirëqenien e shoqërisë.

Tema e Ditës Botërore të Meteorologjisë është “Oqeani, klima dhe moti ynë” feston fokusin e WMO në lidhjen e oqeanit, klimës dhe motit brenda Sistemit Tokësor. Ai gjithashtu shënon vitin e fillimit të Dekadës së Kombeve të Bashkuara për Shkencën e Oqeanit për Zhvillim të Qëndrueshëm (2021-2030).

Informata të rëndësishme për këtë ditë:

Drejtori i Organizatës Botërore Meteorologjike: Petter Talas.
Organizata Botërore Meteorologjike (WMO) është një organizatë ndërqeveritare me selinë e saj në Gjenevë, Zvicër.
Organizata Botërore Meteorologjike ka anëtarësim nga 191 shtete anëtare dhe territore.