Hapni thirrjen për veprime “Njerëz për Njerëz”.

Grupi i Përhershëm i Punës për Zhvillimin Rural Rajonal (SWG) po mirëpret aplikime nga aplikantë të kualifikuar në vendet/territoret e Ballkanit Perëndimor të Shqipërisë, Bosnjë dhe Hercegovinës, Kosovës*, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi dhe Serbisë  për të aplikuar për financim për njerëzit për njerëzit (P2P) veprime/ngjarje si panaire të vogla, manifestime shitjesh, aksione promovuese të bujqësisë dhe turizmit për përfituesit nga komunat rurale në të gjithë Ballkanin Perëndimor dhe aktivitete për ngritjen e kapaciteteve për sipërmarrësit ruralë, duke përfshirë gratë, të rinjtë, personat me aftësi të kufizuara dhe të kthyerit.

SWG synon të financojë zbatimin e afërsisht 40 aksioneve “Njerëz për Njerëzit (P2P)” që do të mbahen midis marsit 2023 dhe dhjetorit 2023. Subvencionimi lokal i disponueshëm për veprim/ngjarje është deri në 2,500 EUR.

Aplikantët e kualifikuar janë:

Ndërmarrjet mikro të vogla dhe të mesme (MSME)

Organizatat për Mbështetjen e Biznesit (BSO): dhomat, grupimet, shoqatat, inkubatorët, qendrat e inovacionit etj.

Organet e qeverisjes vendore, agjencitë e zhvillimit vendor dhe rajonal

Organizatat Joqeveritare (OJQ)

Institucionet arsimore dhe qendrat e trajnimit; dhe

Koalicionet e këtyre subjekteve.

Mund të gjeni më shumë informacion në lidhje me veprimet dhe procesin e aplikimit të thirrjes së hapur për njerëzit për njerëzit në të gjitha gjuhët e Ballkanit Perëndimor në lidhjet e mëposhtme:

https://seerural.org/open-calls/open-call-for-people-to-people-actions/

Shpërblime për aktivitet kreativ për mjedisin dhe zhvillimin e qëndrueshëm

Në kuadër të ngritjes së vetëdijësimit të shoqërisë civile përmes aktivizimit në aktivitete mjedisore, Organizata PACT (Partners in Action) në kuadër të projektit SideStep i cili zbatohet në kuadër të HumanRightivism, ka filluar me shpërblime për aktivitete mjedisore për OJQ-të dhe aktivistët të angazhuar në fushën e mjedisit apo në zhvillimin e qëndrueshëm. Të interesuarit mund të aplikojnë deri në datën 7 nëntor 2022. Shuma me të cilën mbështetet aplikanti i suksesshëm për këtë aktivitet është 300 Euro (Shpërblimi nuk i mbulon pagat e personave të angazhuar në kuadër të aktivitetit mjedisor). Aplikantët duhet ta dërgojnë një koncept note (jo më shumë se 3 faqe të formatit A4) me përmbajtjen si vijon:

Titulli i aksionit

Përmbledhje

Rëndësia (mjedisi/veprim i zhvillimit të qëndrueshëm)

Përshkrimi i aktivitetit

Qëndrueshmëria/ndikimi në mjedis

Dokumentet dërgohen në emailin info@pactks.org, deri në datën 7 nëntor 2022.

Sfida e Gjelbër e Kosovës

Për një të ardhme më të gjelbër.

Pas COVID-19, Kosova po përjeton një nga krizat më sfiduese shoqërore dhe ekonomike në dy dekadat e fundit. Një rrugë e gjelbër dhe e drejtë e rimëkëmbjes mund ta kthejë sektorin privat të Kosovës në rrugën e duhur – duke krijuar vende të reja pune, duke reduktuar emetimet e serrave dhe duke rritur konkurrencën, ndërsa është në rrugën drejt një të ardhmeje elastike ndaj klimës.

UNDP Kosova, në partneritet me Qeverinë e Japonisë dhe Qendrën e Inovacionit në Kosovë (ICK), ka lansuar Sfidën e Gjelbër të Kosovës për të mbështetur rimëkëmbjen e gjelbër në sektorin privat duke nxitur një mjedis të favorshëm, me një qasje të përqendruar te njerëzit.

Trazirat globale me të cilat po përballemi ka ndërprerë zinxhirët e vlerës dhe operacionet e biznesit. Kriza ekonomike, lufta në Ukrainë dhe kriza energjetike kanë çuar në nivele të larta pasigurie dhe varfërie. E gjithë kjo vjen në një kohë kur ngjarjet ekstreme të motit dhe ndikimet e ndryshimeve klimatike janë intensifikuar.

A keni një zgjidhje inovative në përgjigje të këtyre krizave të ndërlikuara mjedisore, ekonomike, sociale dhe shëndetësore që mund të na vënë në një rimëkëmbje të gjelbër të drejtë dhe gjithëpërfshirëse? A jeni një ndërmarrje e vogël dhe e mesme (NVM) që dëshiron të ndërtojë elasticitet, por nuk ka njohuri dhe financim?

Aplikoni për thirrjen tonë të hapur dhe bashkohuni në programin e përshpejtimit BOOST x Kosovo për të çuar shpejt zgjidhjet tuaja inovative në nivelin tjetër dhe për të përforcuar ndikimin tuaj!

Ne duam të ndërtojmë kapacitetet e deri në 50 SME-ve me potencial të lartë për të kaluar drejt një rimëkëmbjeje të gjelbër duke u fokusuar në modelet e qëndrueshme të biznesit, menaxhimin e rrezikut dhe qëndrueshmërinë ndaj fatkeqësive. Në fund të programit, 15 NVM do të shpërblehen me grante prej rreth 10.000 EUR (20% bashkëfinancim kërkohet nga NVM-të).

Të gjitha referencat për Kosovën do të kuptohen se janë në kontekstin e Rezolutës 1244 (1999) të Këshillit të Sigurimit.

9-16 dhjetor 2022
Seancat e mentorimit dhe përgatitja e fushës

20 dhjetor 2022
Ngjarja e diplomimit

20 dhjetor 2022 – 25 shkurt 2023
Shpërndarja dhe zbatimi i granteve

Kush mund të aplikojë:
Lloji i aplikantit:
NVM-të

📣 TOKA si pjesë e SAME – Solidarity Action Day Movement in Europe prezanton Ditën e Solidaritetit për herë të parë në Kosovë.

Në kuadër të kësaj dite, e cila planifikohet të mbahet vitin tjetër, po shpallim thirrjen e hapur për të gjithë të rinjtë e të rejat që dëshirojnë të jenë pjesë e kësaj iniciative dhe të bëjnë ndryshim në komunitet! Apliko tani për të qenë pjesë e Akademisë së Liderëve të Rinj!

Kush mund të aplikojë?
✔️Të rinj e të reja që i takojnë grup moshës 16-24 vjeçare;
✔️Të rinj e të reja nga të gjitha komunat e Kosovës;
✔️Të gjithë ata që kanë përvojë të paktën 1 vjeçare në lidership apo punë me të rinj;
✔️Të gjithë ata që janë apo nuk janë pjesë e programeve të TOKAs;
✔️ Të gjithë ata që janë entuziastë për të sjell ndryshime pozitive në komunitet.

Si mund të aplikoni?
🔗 Apliko tani duke e plotësuar formën në këtë link: tinyurl.com/j482s9vc

⏰ Afati për aplikim është i hapur deri me 12/10/2022.

👉 Për më shumë informata, klikoni këtu: tinyurl.com/mrxk2jfw

Akademia e Liderëve të Rinj është pjesë e aktiviteteve ambientaliste, të financuara nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar (SIDA), përmes Programit të saj “Human Rightivism”, dhe implementohet nga CDF dhe TOKA.


📣 TOKA as part of the SAME network of European organizations presents Solidarity Action Day for the first time in Kosovo.

As part of this day, which is planned to be held next year, we are announcing an open call for all youth who want to be part of this initiative and make a difference in the community! Apply now to be part of the Youth Leaders Academy and get trained in advanced leadership skills!

Who can apply?
✔️Youth of age 16-24;
✔️Youth from all municipalities of Kosovo;
✔️All those who have at least 1 year of experience in leadership or work with young people;
✔️All those who are or are not part of TOKA’s programs;
✔️All those who are enthusiastic about bringing positive changes to the community.

How can you apply?
🔗 Apply now by filling out the form in this link: tinyurl.com/j482s9vc

⏰ Application deadline, open until the 12th of October 2022.

👉 For more information, click here: tinyurl.com/3xsjtzmk

Youth Leaders Academy is part of environmental activities, funded by the Swedish International Cooperation and Development Agency (SIDA), through its “Human Rightivism” Program, and implemented by CDF and TOKA.

THIRRJE PËR FËMIJË

Themelimi i grupit të fëmijëve për mbrojtjen e mjedisit dhe ndryshimeve klimatike.

Youth Ecological and Security Zone – EcoZ është Organizatë me bazë në komunitet e cila ka për qëllim mbrojtjen e mjedisit dhe vetëdijësimin e qytetarëve për mundësitë dhe obligimet e tyre ndaj mjedisit.

Save the Children Kosova/o beson se çdo fëmijë meriton një të ardhme. Në mbarë botën dhe në Kosovë, ne u japim fëmijëve një fillim të shëndetshëm në jetë, mundësinë për të mësuar dhe për t’u mbrojtur nga dëmet.

EcoZ në partneritet me organizatën Save the Children në Kosovë është duke zbatuar projektin “Qëndrueshmëria Mjedisore me Fëmijët” i cili ka për qëllim ngritjen e kapaciteteve të fëmijëve mbi mbrojtjen dhe të drejtat e tyre me theks të veçantë mbi mbrojtjen e mjedisit dhe ndryshimeve klimatike, si e drejtë elementare e cdo individi.

📍Sa fëmijë do të marrin pjesë?100 fëmijë.
Kush mund të aplikoj?
Të gjithë fëmijët e moshës 13 – 15 vjeç që janë banorë të përhershëm të komunës së Prishtinës, Pejës, Gjakovës dhe Mitrovicës së Jugut.

📍Si të aplikoj?
Aplikimi mundë të bëhet duke plotësuar formularin në bashkëpunim me prindin/kujdestarin tuaj
Formulari i aplikimit : https://docs.google.com/forms/d/1Dksr6B5167ljkCnCUmthedegRnnqk9woTqhBc5h_aIk/viewform?edit_requested=true

📍Si bëhet përzgjedhja e fëmijëve?
Përzgjedhja e fëmijëve do të bëhet nga ekipi i Organizatës EcoZ duke përcjellur kriteret e moshës dhe të regjionit të pjesmarrësve, aplikimit të hershëm si dhe njohurive mbi mbrojtjen e ambientit dhe ndryshimeve klimatike.

📍Kur fillon dhe sa zgjatë projekti?
Faza e parë e projektit ka filluar në Shtator dhe do të vazhdoj deri në fundë të dhjetorit 2022 por do të vazhdojë deri në vitin 2026 me aktivitete përcjellëse

📍Çfarë aktivitete do të realizohen dhe sa shpesh?
Gjatë kësaj periudhe do të kemi 8 punëtori, nga dy për komunë dhe 4 plane të avokimit si dhe një kampanjë kombëtare për mbrojtjen e mjedisit.

📍Çfarë do të zhvillojmë përmes këtij projekti?
Gjatë këtij projekti do të zhvillohen trajnime për mjedisin dhe ndryshimet klimatike përmes grupeve të punës të përbëra nga fëmijët.
Do të zhvillojmë së bashku planet e avokimit për mjedis dhe ndryshime klimatike për katër komunat e përzgjedhura.
Do të organizojmë një fushatë kampanjë kombëtare virtuale e udhëhequr nga fëmijët për të rritur ndërgjegjësimin për mbrojtjen e mjedisit dhe ndryshimeve klimatike.

📍Ju duhet të jeni pjesë e këtij grupi sepse askush tjetër më mirë se ju, nuk mund të avokojë dhe të mbrojë mjedisin dhe të drejtën për një mjedis të pastër. Askush nuk mund të jetë më i fuqishëm në kërkesat e juaja për të drejtat qe ju garantohen me Konventë dhe Legjislacion.

Ti je shumë i rëndësishëm për këtë grup. Krahas punës dhe aktiviteteve, do të keni mundësi të mësoni shumë çka, për mjedisin dhe ndryshimet klimatike, të krijoni shoqëri më fëmijë të tjerë dhe të jeni pjesë aktive e shoqërisë . Zëri juaj është i rëndësishëm andaj ju ftojmë që të bëheni pjesë e këtyre aktiviteteve.

📍Afati i fundit për të aplikuar është deri më 22 Shtator, 2022.

Nëse keni nevojë për udhëzime apo informata shtesë ju lutem na kontaktoni drejtpërdrejt në numër të telefonit +383 49 905 462 apo në emal adresën: yecozone@gmail.com.

Për më shumê:

https://docs.google.com/forms/d/1Dksr6B5167ljkCnCUmthedegRnnqk9woTqhBc5h_aIk/viewform?edit_requested=true@

Shpërblime për aktivitet kreativ për mjedisin dhe zhvillimin e qëndrueshëm

Në kuadër të ngritjes së vetëdijësimit të shoqërisë civile përmes aktivizimit në aktivitete mjedisore, Organizata PACT (Partners in Action) në kuadër të projektit SideStep i cili zbatohet në kuadër të HumanRightivism, ka filluar me shpërblime për aktivitete mjedisore për OJQ-të dhe aktivistët të angazhuar në fushën e mjedisit apo në zhvillimin e qëndrueshëm. Të interesuarit mund të aplikojnë deri në datën 21 qershor 2022. Shuma me të cilën mbështetet aplikanti i suksesshëm për këtë aktivitet është 300 Euro (Shpërblimi nuk i mbulon pagat e personave të angazhuar në kuadër të aktivitetit mjedisor). Aplikantët duhet ta dërgojnë një koncept note (jo më shumë se 3 faqe A4) me përmbajtjen si vijon:

  • Titulli i aksionit
  • Përmbledhje
  • Rëndësia (mjedisi/veprim i zhvillimit të qëndrueshëm)
  • Përshkrimi i aktivitetit
  • Qëndrueshmëria/ndikimi në mjedis

Dokumentet dërgohen në emailin info@pactks.org, deri në datën 21 qershor 2022.

Aplikimet për garat kombëtare të BGI janë ende të hapura

Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (Shqipëri), Fondacija Mozaik (Bosnje dhe Hercegovinë), Green Ideas Greece (Greqi), Lens (Kosovë), Fond za aktivno gradjanstvo (Mali i Zi), ARNO (Maqedonia e Veriut) dhe Trag fondacija (Serbi) janë drejtimin e kursit për #konkurset e zhvilluara në nivel kombëtar.

Informacion mbi thirrjet e hapura:

🇧🇦 Bosnjë dhe Hercegovinë: https://bit.ly/37Gtgsr – 𝐷𝑒𝑎𝑙𝑖𝑛𝑒 (23 maj 2022)
🇬🇷 Greqi: – https://bit.ly/3MeHmAf 𝐷𝑒𝑎𝑙𝑖𝑛𝑒 (18 maj 2022)
🇽🇰 Kosovë: https://bit.ly/3FPJyfq – 𝐷𝑒𝑎𝑙𝑖𝑛𝑒 (18 maj 2022)

Informacion për thirrjet e mbyllura:

🇦🇱 Shqipëri: 𝐷𝑒𝑎𝑙𝑖𝑛𝑒 (4 Prill 2022)
🇲🇪 Mali i Zi: – 𝐷𝑒𝑎𝑙𝑖𝑛𝑒 (30 Prill 2022)
🇲🇰 Maqedonia e Veriut: – 𝐷𝑒𝑎𝑙𝑖𝑛𝑒 (11 maj 2022)
🇷🇸 Serbi: 𝐷𝑒𝑎𝑙𝑖𝑛𝑒 (10 Prill 2022)

Idetë fituese nga konkurset kombëtare do të marrin pjesë në konkursin e nivelit Balkan Green Ideas, ku pesë ide nga rajoni do të marrin çmime në para: tre vende për 10,000 dollarë dhe dy vende për 5,000 dollarë, në varësi të kategorisë në të cilën do të konkurrojnë.
Qëndroni për zhvillimet e tjera të ardhshme në gara!

Programi është bërë i mundur përmes mbështetjes së Rockefeller Brothers Fund & Pocantico Center dhe Erasmus+.

Vegëza:

https://www.facebook.com/618141808241027/posts/5088104691244694/

HAPET GARA PËR VIDEON MË TË MIRË MJEDISORE NË NIVEL NACIONAL

Bëhu kreativ!
Zhvillo një video mjedisore dhe merr pjesë në garë!

HAPET GARA PËR VIDEON MË TË MIRË MJEDISORE NË NIVEL NACIONAL

Green Art Center – Prishtina në kuadër të programit për edukim mjedisor, hap garën për videon më të mirë mjedisore në nivel kombëtar.
Kjo garë ka për qëllim të theksojë rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit, nxisë mendimin kritik dhe përgjegjësisë individuale që bartim të gjithë ndaj mjedisit jetik.

Si të merrni pjesë në garë:

Hapi 1: Krijoni një video klip (1 minutësh).
Video duhet të adresoj çështje mjedisore, si: Mbrojtja e mjedisit (aplikimi i rregullës 3-R-Redukto, Ripërdor, Riciklo) dhe aktivitete të tjera ekologjikisht miqësore.

Hapi 2: Përgatisni një përshkrim të shkurtër tekstual me jo më shumë se 1000 karaktere, që duhet të dërgohet (ngarkohet) së bashku me videon.

Hapi 3: Dërgoni materialet e juaja në e-mailin: info@greenartcenter.org

• Postimi i Videove do të bëhet në të njëjtën kohë pasi të mbyllet koha e aplikimit për dërgimin e materialit në email zyrtar të GAC.

• Video më e mirë do të vlerësohen 50 % nga Pëlqimet (Likes) në Facebook vetëm përmes faqes zyrtare të GAC në Facebook duke pëlqyer faqen e GAC paraprakisht dhe 50 % nga vlerësimi i jurisë nga GAC.

• Tri videot me të mira do të shpërblehën me cmime.

Të drejtë konkurimi kanë të gjithë nxënësit e shkollave publike dhe private të
Republikës së Kosovës

AFATI I FUNDIT PËR KONKURIM 25 Maj, 2022.

Publikimi i videove në Facebook për pelqime (LIKE), do të jenë deri me 30 Maj, 2022

Tregoni dashurinë tuaj ndaj mjedisit!
Bëhuni pjesë e garës!

https://www.facebook.com/404537832994839/posts/5036598069788769/

Shpërblime për aktivitet kreativ për mjedisin dhe zhvillimin e qëndrueshëm

Në kuadër të ngritjes së vetëdijësimit të shoqërisë civile përmes aktivizimit në aktivitete mjedisore, Organizata PACT (Partners in Action) në kuadër të projektit SideStep i cili zbatohet në kuadër të HumanRightivism, ka filluar me shpërblime për aktivitete mjedisore për OJQ-të dhe aktivistët të angazhuar në fushën e mjedisit apo në zhvillimin e qëndrueshëm. Të interesuarit mund të aplikojnë deri në datën 21 qershor 2022. Shuma me të cilën mbështetet aplikanti i suksesshëm për këtë aktivitet është 300 Euro (Shpërblimi nuk i mbulon pagat e personave të angazhuar në kuadër të aktivitetit mjedisor). Aplikantët duhet ta dërgojnë një koncept note (jo më shumë se 3 faqe A4) me përmbajtjen si vijon:

  • Titulli i aksionit
  • Përmbledhje
  • Rëndësia (mjedisi/veprim i zhvillimit të qëndrueshëm)
  • Përshkrimi i aktivitetit
  • Qëndrueshmëria/ndikimi në mjedis

Dokumentet dërgohen në emailin info@pactks.org, deri në datën 21 qershor 2022.

Çmimi kryesor për përgjegjësi shoqërore kooperative 2021

Mbrojtja e mjedisit dhe zvogëlimi i emisioneve në ajër janë përgjegjësi e të gjithë neve, megjithatë emetuesit e përgjegjshëm shkojne edhe pertej obligimit ligjor per te minimizuar “gjurmet e tyre te karbonit”.

Na thoni se si keni kontribuar ju ne mbrojtjen e mjedisit dhe cfare aktiviteti keni ndermarre per te ulur ndikimin tuaj ne mjedis duke aplikuar per Cmimin Kryesor per CSR 2021.

Formen e aplikacionit mund ta kerkoni permes emailit:
info@csrkosovo.org