A E KE DITUR…

Termocentralet ekzistuese në Kosovë vlerësohet të shkaktojnë gjithsej 70 deri në 169 milion euro në vit në kosto shëndetësore për banorët dhe qeveritë në rajon? #LetsTalkAboutAir. Ambasada e Suedisë në Prishtinë. Marrë nga burimi: Aleanca e Shëndetit dhe Mjedisit (HEAL), Faturë e papaguar e Shëndetit, 2016.

Doracak për Zhvillimin e Projekteve

Zhvillimi i cilit do projekt duhet të bazohet në disa karakteristika kryesore të cilat e bëjnë të sukses­shëm një projekt të caktuar. Këtu është me rëndësi edhe përmbajtja e projektit, organizimi i tij dhe metodo­logjjia e zhvillimit dhe e menaxhimit të tij.

Dioksidi i karbonit CO2

Dioksidi i karbonit ose CO2 është një gaz serrë, natyror dhe i padëmshëm në sasi të vogla, por me rritjen e niveleve mund të ndikojë në produktivitet dhe gjumë.Më së shpeshti prodhohet në ambiente të mbyllura nga ajri që nxjerrim, dhe nivelet e tij përqendrohen në ambiente të mbyllura me më pak ventilim. CO2 përbëhet… Continue reading Dioksidi i karbonit CO2

Qeverisja Lokale në Kosovë dhe Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm

Kuvendi i Kosovës ka miratuar Rezolutën për Zhvillim të Qëndrueshëm dhe ka themeluar Këshillin për Zhvillim të Qëndrueshëm. Në këtë mënyrë angazhimi për të zhvilluar treguesit e tyre kombëtarë për të ndihmuar në monitorimin e progresit të bërë në qëllimet dhe synimet. Një nga shembujt më të mirë të mekanizmit të tillë është Sistemi i… Continue reading Qeverisja Lokale në Kosovë dhe Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm

Anketë e Ekonomive Familjare për Praktikat e Gjenerimit dhe Reduktimit të Mbeturinave Ushqimore në Kosovë

PDF DOWNLOAD Download PDF format…

Raport vjetor per Gjendjen e ajrit 2019

Raporti ofron një vlerësim të bazuar në të dhënat ekzistuese nga sistemi i monitorimit të cilësisë së ajrit dhe të dhënave për emisionet nga operatorët ekonomik dhe burimet tjera të ndotjes. Download PDF

Raporti vjetor per gjendjen e ajrit 2019

Materiali i Fundit

Ky eshte materiali i fundit It included some good news, stating that school enrolment has increased in 2019 compared to the previous years, however, the pandemic could erase these results and girls are a particularly vulnerable group in the current situation. Educators are trying to prevent such disastrous consequences by preparing families for distance learning… Continue reading Materiali i Fundit

Coming Together For Refugee

UNHCR shared alerting news last week, saying that half of the refugee children are out of secondary school and the global pandemic has impacted their access to education severely.  The report, Coming Together For Refugee Education, is based on enrolment figures from 2019 to 2020 academic year, drawn from 12 countries hosting more than half of… Continue reading Coming Together For Refugee