Ndotja e ambientit në Prizren

Nëpërmjet këtij hulumtimi është synuar të bëhet vlerësimi i gjendjes aktuale të mjedisit në Prizren bazuar në shqetësimet dhe përvojat e qytetarëve për problemet e shfaqura.:

KOSID publikon analizën ligjore të quajtur “Sharri në shënjestër të krimit”

Ky hulumtim adreson shkeljet ligjore që janë bërë në Parkun Kombëtar “Sharri” sa i përket florës dhe faunës të këti parku. Analiza ligjore në të cilën është punuar 5 muajt e fundit, shtjellon shkatrimin e natyrës së Parkut Kombëtar “Sharri” nga faktori njeri, qoftë individ apo grupë i organizuar kriminalë. KOSID ka indentifikuar këto kërcënime,… Continue reading KOSID publikon analizën ligjore të quajtur “Sharri në shënjestër të krimit”

Emetimet e gazrave serë në Kosovë

Rritja e përqendrimeve atmosferike të gazeve serë prodhon efekte në ndryshimin e klimës përkatësisht në ngrohjen e saj. Vlerësohet se në nivel global që nga viti 1990 deri më sot, efekti i ngrohjes totale nga gazrat serë që burojnë nga aktivitetet antropogjene është rritur në rreth 40%. Në Kosovë emetimet totale vjetore të gazrave të… Continue reading Emetimet e gazrave serë në Kosovë

Menaxhimi i gjelbër në nivel komunal

Hulumtimi “Menaxhimi i gjelbër në nivel komunal” ka për qëllim që t’i njoftoj qytetarët me angazhimin e drejtorive komunale në fushën e mjedisit. Në këtë dokument paraqiten edhe krahasimet ndërmjet komunave. Community Development Fund – CDFEmbassy of Sweden in PristinaHumanRightivismEC Ma Ndryshe

Publikohet raporti i treguesve mjedisorë

Vlerësimi i gjendjes së mjedisit duhet të jetë i vazhdueshëm dhe i bazuar në të dhëna relevante. Është shumë e rëndësishme që gjendja e mjedisit të përcillet për një kohë më të gjatë me qëllim që të shihen trendët e zhvillimit në sektorin e mjedisit dhe ndikimet që vijnë nga sektorët zhvillimorë. Një prej formave… Continue reading Publikohet raporti i treguesve mjedisorë

Nga vijnë komponimet organike të paqëndrueshme? (KOP)

Komponimet Organike të Paqëndrueshme (KOP) janë një kombinim i gazrave dhe aromave të emetuara nga shumë toksina dhe kimikate të ndryshme prej produkteve të përditshme. KOP mund të vijnë nga zjarret dhe qirinjtë, produktet e pastrimit, mobiljet e reja, aromat, ngjyrat dhe bojërat etj. Për të zvogëluar sasinë e KOP 📉 brenda shtëpisë tuaj, kërkoni… Continue reading Nga vijnë komponimet organike të paqëndrueshme? (KOP)

Udhëzuesi për të drejtat e njeriut ndaj mjedisit në Kosovë

Ky dhëzues është përmbledhje e dispozitave të përzgjedhura ligjore nga dokumente ligjore të cilat adresojnë të drejtat e qytetarëve të Kosovës në raport me mjedisin jetësor të tyre. Ky dokument është i organizuar në shtatë (7) kapituj dhe merr për bazë të drejtat e përcaktuara nga Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut për të… Continue reading Udhëzuesi për të drejtat e njeriut ndaj mjedisit në Kosovë

Akterët dhe hartimi i politikave për zbatimin efektiv të Planit Kombëtar për Energji dhe Klimë të Kosovës

Aktualisht, më shumë se 91.43% e energjisë elektrike të prodhuar në Kosovë vjen nga djegia e lëndëve djegëse fosile, përkatësisht përkatësisht qymyrit, me një vlerë të ulët kalorike prej 7200 kJ / kg në termocentralet ekzistuese Kosova A dhe Kosova B.Sidoqoftë, Zyra e Rregullatorit për Energji thekson se Kosova ka pasur një kapacitet të instaluar… Continue reading Akterët dhe hartimi i politikave për zbatimin efektiv të Planit Kombëtar për Energji dhe Klimë të Kosovës

Gjendja mjedisore në komunën e Prizrenit

Siguria në trafik