Platforma për Mbrojtjen e Mjedisit dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm në Kosovë 2021

Përmes projektit SideStep të zhvilluar nën ombrellën e Humanrighjtivism, PACT synon të forcojë bashkëpunimin midis OSHC-ve në mënyrë që të rrisë ndikimin e tyre në proceset e vendimmarrjes në çështjet mjedisore dhe të zhvillimit të qëndrueshëm, në lidhje me shqetësimet, legjislacionin, politikat dhe rregulloret mjedisore me përparësi. Forumet Nacionale, Rajonale dhe Lokale do të shërbejnë… Continue reading Platforma për Mbrojtjen e Mjedisit dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm në Kosovë 2021

Reforma ligjore e planifikimit hapësinor të Kosovës në qorrsokak?!

Në përpjekjen për të adresuar dhe menaxhuar sfidat e zhvillimit hapësinor, gjatë viteve 2003-2013, rregullimi hapësinor në Kosovë kaloi nëpër dy cikle ndryshimesh ligjore. Ky hulumtim bën krahasimin e ligjeve duke identifikuar përparësitë dhe mangësitë e tyre dhe analizon rastet e veçanta të planeve hapësinore të prodhuara në vendin tonë. Dokumenti jep reflektime edhe nga… Continue reading Reforma ligjore e planifikimit hapësinor të Kosovës në qorrsokak?!

Rrjetëzimi dhe ndërtimi i marrëdhënieve për OJQ

Objektivat të këtij doracaku shërbejnë për të kuptuar lidhjen mes marrëdhënieve ndërmjet OJQ-ve përmes shpjegimeve të detajuara si dhe matriksave të cilat shërbejnë për zhvillimin e modaliteteve të bashkëpunimit siç janë: • Për të diskutuar mbi rëndësinë e punës së përbashkët; • Të rishikojë llojet dhe modelet e partneriteteve, duke përfshirë partneritetet sociale; • Të… Continue reading Rrjetëzimi dhe ndërtimi i marrëdhënieve për OJQ

Publikohet raporti i MMPHI për Hidrocentrale

Grupi punues për “Shqyrtimin e procedurave administrative të zbatuara për hidrocentrale dhe ndikimin e tyre ne mjedis”, ka finalizuar punën e tij dhe ka prezantuar të gjeturat kryesore përmes një raporti. Ky grup punues ishte themeluar me vendim nga ministri i MMPHI, Liburn Aliu me qëllim të shqyrtimit të ligjshmërisë si dhe aspekteve procedurale dhe… Continue reading Publikohet raporti i MMPHI për Hidrocentrale

Kosova në udhëkryq sa i përket sektorit të energjisë

Kosova është në një udhëkryq sa i përket sektorit të energjisë duke u detyruar të veprojë sipas: “rritje ekonomike tani – zgjidhja e efekteve negative më vonë” apo “zhvillim i qëndrueshëm”. Pjesë e zgjidhjes së qeverisë kosovare do të jenë edhe projektet e rëndësishme të gazifikimit të cilat priten të zhvillohen. Publikimi jonë i fundit sqaron zhvillimit… Continue reading Kosova në udhëkryq sa i përket sektorit të energjisë

Publikohet raporti për menaxhimin e mbeturinave komunale

Agjencioni për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës ka publikuar Raportin e menaxhimit të mbeturinave komunale për vitin 2019. Në këtë raport është pasqyruar gjendja e zbatimit të legjislacionit në fushën e menaxhimit të mbeturinave komunale, mbulimit me shërbimin e mbledhjes dhe transportit të mbeturinave, faturimin dhe arkëtimin, identifikimin dhe regjistrimin e deponive ilegale në tërë… Continue reading Publikohet raporti për menaxhimin e mbeturinave komunale

Publikohet Raporti mjedisor për Komunën e Gjakovës

Raporti mjedisor për Komunën e Gjakovës, synon të dokumentojë gjendjen e mjedisit përmes të dhënave mbi cilësinë e ajrit, ujërave, tokës dhe biodiversitetit në këtë komunë. Ky raport përmbledh të dhëna të rëndësishme nga raportet mjedisore të hartuara nga institucionet shtetërore dhe organizatat ndërkombëtare në Kosovë, udhëzuesit e BE-së, kornizës ligjore të Kosovës dhe raporteve… Continue reading Publikohet Raporti mjedisor për Komunën e Gjakovës

Rimëkëmbja është e gjelbër – Sfidat dhe mundësitë për energjinë e ripërtëritshme

INDEP Publikon Analizën e Politikave me titull “Rimëkëmbja është e gjelbër – Sfidat dhe mundësitë për energjinë e ripërtëritshme” Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) bën thirrje që institucionet e Kosovës të ndërtojnë rrugën drejt Rimëkëmbjes së Gjelbër, duke filluar me investime të mëdha në sektorin e energjisë së ripërtërishme përmes pakos së Rimëkëmbjes Ekonomike. Përmes… Continue reading Rimëkëmbja është e gjelbër – Sfidat dhe mundësitë për energjinë e ripërtëritshme

26 janari – Dita Ndërkombëtare e Edukimit Mjedisor

Edukimi mjedisor është procesi i të mësuarit që rrit njohuritë dhe ndërgjegjësimin e njerëzve për mjedisin dhe sfidat lidhur me të, që zhvillon aftësitë e nevojshme dhe ekspertizën, nxit qëndrime, motive, dhe angazhime për të ndërmarrë vendime të duhura dhe veprime të përgjegjshme. Edukimi i brezit të ri është çelësi për një Kosovë më të… Continue reading 26 janari – Dita Ndërkombëtare e Edukimit Mjedisor

Ndotja e ambientit në Prizren

Nëpërmjet këtij hulumtimi është synuar të bëhet vlerësimi i gjendjes aktuale të mjedisit në Prizren bazuar në shqetësimet dhe përvojat e qytetarëve për problemet e shfaqura.: