Manuali “Biodiversiteti, Vlerat, Kërcenimet dhe Ruajtja e tij

Manuali është produkt mbi trajnimin për rritjen e kapaciteteve zhvilluar në bashkinë Has në tetor 2021 “Biodiversiteti – Vlerat dhe kercenimet e tij në rajonin ndërkufitar” ofruar specialistëve të pushtetit vendor, të rinjve, organizatave jo fitimprurëse dhe medias nga dy zonat e projektit. Manuali paraqet vlerat e biodiversitetit të Shqipërisë dhe Kosovës duke u ndalur… Continue reading Manuali “Biodiversiteti, Vlerat, Kërcenimet dhe Ruajtja e tij

Analizë e Legjislacionit të Republikës së Kosovës në fushën mjedisore – Zbrazëtirat dhe Zbatimi në praktikë

Faqja ku mund ta gjeni raportin “Analizë e Legjislacionit të Republikës së Kosovës në fushën mjedisore – Zbrazëtirat dhe Zbatimi në praktikë” realizuar nga Qytetarët Aktivë, mbështetur nga WWF Adria. Njëkohësisht edhe rekomandimet e dalura nga kjo analizë. https://drive.google.com/…/1JR0g…/view

Organizoni një pastrim lokal për ngjarjen ditën globale të pastrimit botëror?

Sigurohuni që të jeni të përgatitur dhe të jeni në gjendje të përdorni materiale të ripërdorshme sa më shumë që të jetë e mundur – në mënyrë që të mos krijojmë edhe më shumë mbeturina gjatë mbledhjes së tyre. Sqaroni se gjatë pastrimeve duhet të merren të gjitha materialet e prodhuara nga njeriu. Për më… Continue reading Organizoni një pastrim lokal për ngjarjen ditën globale të pastrimit botëror?

Udhërrëfyes i Ekosistemit të Sipërmarrjes së Gjelbër në Ballkanin Perëndimor

Ky udhërrëfyes është hartuar për të ofruar një pasqyrë konkrete të ekosistemeve ekzistuese dhe për të hartuar aktorët përkatës në vendet që po nxisin zhvillimin e ‘sipërmarrjes së gjelbër’ në ‘Ballkanin Perëndimor’. Ky publikim është pjesë e projektit Balkan Green Academy 2.0 financuar nga Balkan Trust for Democracy, projekt i The German Marshall Fund of… Continue reading Udhërrëfyes i Ekosistemit të Sipërmarrjes së Gjelbër në Ballkanin Perëndimor

Raport për transformimin e koncepteve inovative në zgjidhje të fuqishme

Ky raport paraqet një pasqyrim të vlerave, aktiviteteve dhe arritjeve tona në promovimin e zhvillimit gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Përderisa zbulon të gjitha iniciativat e ndërmarra, raporti gjithashtu është një portret i organizatës në përgjithësi dhe ofron pamje gjithëpërfshirëse për pozicionin tonë organizativ. Balkan Green Foundation (BGF) është organizatë rajonale… Continue reading Raport për transformimin e koncepteve inovative në zgjidhje të fuqishme

Udhëzues për autoritetet zbatuese mjedisore

Në kuadër të aktiviteteve për “Fuqizimin e kapaciteteve administrative për zbatimin e legjislacionit mjedisor”, është përgatitur një Udhëzues praktik për zyrtarët mjedisor, në të cilin paraqiten në mënyre skematike të gjitha veprimet e inspektorëve me rastin e përcaktimit dhe zbatimit të ndëshkimeve me gjoba. Udhëzuesi u dedikohet zyrtarëve të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor,… Continue reading Udhëzues për autoritetet zbatuese mjedisore

Gazi natyror si opsion për tranzicionin e qëndrueshëm të energjisë në Kosovë

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) publikon punimin e radhës në kuadër të programit për zhvillim të qëndrueshëm ‘Gazi natyror si opsion për tranzicionin e qëndrueshëm të energjisë në Kosovë’. Punimi sheh mundësitë se si mund të përdoret gazi si kapacitet me lirim dukshëm më të vogël të dioksidit të karbonit për të lehtësuar tranzicionin në… Continue reading Gazi natyror si opsion për tranzicionin e qëndrueshëm të energjisë në Kosovë

Raporti për menaxhimin e mbeturinave komunale në Kosovë 2020

Përgatitja e raportit për gjendjen e menaxhimit të mbeturinave komunale në Kosovë është përgjegjësi direkte e Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës. Përmes këtij raporti synohet që të sigurohet një bazë të fortë dhe gjithëpërfshirëse e njohurive mbi menaxhimin e mbeturinave komunale në Kosovë. Të dhënat e ofruara në raport do të mund të… Continue reading Raporti për menaxhimin e mbeturinave komunale në Kosovë 2020

Raporti Vjetor për Gjendjen e Mjedisit 2020

Hartimi i Raportit për Gjendjen e Mjedisit në Kosovë, është i bazuar në Ligjin e Mbrojtjes së Mjedisit1. Sipas nenit 25, të këtij ligji, Qeveria e Kosovës, me propozim të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, i paraqet Kuvendit, Raport Vjetor për Gjendjen e Mjedisit. Raporti përmbanë të dhëna për: gjendjen e mjedisit dhe… Continue reading Raporti Vjetor për Gjendjen e Mjedisit 2020

INDEP publikon analizën Parimet e Rimëkëmbjes së Gjelbër për Kosovën

INDEP publikon analizën “Parimet e Rimëkëmbjes së Gjelbër për Kosovën – Mësimet nga pakot paraprake dhe rruga për rimëkëmbje të qëndrueshme”. Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP), në kuadër të projektit “Rimëkëmbje për Qëndrueshmëri” ka publikuar analizën me titull “Parimet e rimëkëmbjes së gjelbër për Kosovën – mësimet nga pakot paraprake dhe rruga për rimëkëmbje të… Continue reading INDEP publikon analizën Parimet e Rimëkëmbjes së Gjelbër për Kosovën