Udhërrëfyes i Ekosistemit të Sipërmarrjes së Gjelbër në Ballkanin Perëndimor

Ky udhërrëfyes është hartuar për të ofruar një pasqyrë konkrete të ekosistemeve ekzistuese dhe për të hartuar aktorët përkatës në vendet që po nxisin zhvillimin e ‘sipërmarrjes së gjelbër’ në ‘Ballkanin Perëndimor’. Ky publikim është pjesë e projektit Balkan Green Academy 2.0 financuar nga Balkan Trust for Democracy, projekt i The German Marshall Fund of… Continue reading Udhërrëfyes i Ekosistemit të Sipërmarrjes së Gjelbër në Ballkanin Perëndimor

Raport për transformimin e koncepteve inovative në zgjidhje të fuqishme

Ky raport paraqet një pasqyrim të vlerave, aktiviteteve dhe arritjeve tona në promovimin e zhvillimit gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Përderisa zbulon të gjitha iniciativat e ndërmarra, raporti gjithashtu është një portret i organizatës në përgjithësi dhe ofron pamje gjithëpërfshirëse për pozicionin tonë organizativ. Balkan Green Foundation (BGF) është organizatë rajonale… Continue reading Raport për transformimin e koncepteve inovative në zgjidhje të fuqishme

Udhëzues për autoritetet zbatuese mjedisore

Në kuadër të aktiviteteve për “Fuqizimin e kapaciteteve administrative për zbatimin e legjislacionit mjedisor”, është përgatitur një Udhëzues praktik për zyrtarët mjedisor, në të cilin paraqiten në mënyre skematike të gjitha veprimet e inspektorëve me rastin e përcaktimit dhe zbatimit të ndëshkimeve me gjoba. Udhëzuesi u dedikohet zyrtarëve të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor,… Continue reading Udhëzues për autoritetet zbatuese mjedisore

Gazi natyror si opsion për tranzicionin e qëndrueshëm të energjisë në Kosovë

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) publikon punimin e radhës në kuadër të programit për zhvillim të qëndrueshëm ‘Gazi natyror si opsion për tranzicionin e qëndrueshëm të energjisë në Kosovë’. Punimi sheh mundësitë se si mund të përdoret gazi si kapacitet me lirim dukshëm më të vogël të dioksidit të karbonit për të lehtësuar tranzicionin në… Continue reading Gazi natyror si opsion për tranzicionin e qëndrueshëm të energjisë në Kosovë

Raporti për menaxhimin e mbeturinave komunale në Kosovë 2020

Përgatitja e raportit për gjendjen e menaxhimit të mbeturinave komunale në Kosovë është përgjegjësi direkte e Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës. Përmes këtij raporti synohet që të sigurohet një bazë të fortë dhe gjithëpërfshirëse e njohurive mbi menaxhimin e mbeturinave komunale në Kosovë. Të dhënat e ofruara në raport do të mund të… Continue reading Raporti për menaxhimin e mbeturinave komunale në Kosovë 2020

Raporti Vjetor për Gjendjen e Mjedisit 2020

Hartimi i Raportit për Gjendjen e Mjedisit në Kosovë, është i bazuar në Ligjin e Mbrojtjes së Mjedisit1. Sipas nenit 25, të këtij ligji, Qeveria e Kosovës, me propozim të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, i paraqet Kuvendit, Raport Vjetor për Gjendjen e Mjedisit. Raporti përmbanë të dhëna për: gjendjen e mjedisit dhe… Continue reading Raporti Vjetor për Gjendjen e Mjedisit 2020

INDEP publikon analizën Parimet e Rimëkëmbjes së Gjelbër për Kosovën

INDEP publikon analizën “Parimet e Rimëkëmbjes së Gjelbër për Kosovën – Mësimet nga pakot paraprake dhe rruga për rimëkëmbje të qëndrueshme”. Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP), në kuadër të projektit “Rimëkëmbje për Qëndrueshmëri” ka publikuar analizën me titull “Parimet e rimëkëmbjes së gjelbër për Kosovën – mësimet nga pakot paraprake dhe rruga për rimëkëmbje të… Continue reading INDEP publikon analizën Parimet e Rimëkëmbjes së Gjelbër për Kosovën

Raporti për gjendjen e ujërave në Kosovë 2020

Ky raport paraqet gjendjen e ujërave në Kosovë për përiudhën 2015 – 2020. Në raport janë të përfshirë gjëndja e ujërave sipërfaqësore, nëntokësore, ligjet dhe aktet nënligjore për sektorin e ujërave, dokumentet strategjike për ujëra, rrjeti hidrografik i ujërave, reshjet, zonat e mbrojtura ujore, shfrytëzimi i ujërave sipas sektorëve të ndryshëm si dhe investimet dhe… Continue reading Raporti për gjendjen e ujërave në Kosovë 2020

Platforma për Mbrojtjen e Mjedisit dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm në Kosovë 2021

Përmes projektit SideStep të zhvilluar nën ombrellën e Humanrighjtivism, PACT synon të forcojë bashkëpunimin midis OSHC-ve në mënyrë që të rrisë ndikimin e tyre në proceset e vendimmarrjes në çështjet mjedisore dhe të zhvillimit të qëndrueshëm, në lidhje me shqetësimet, legjislacionin, politikat dhe rregulloret mjedisore me përparësi. Forumet Nacionale, Rajonale dhe Lokale do të shërbejnë… Continue reading Platforma për Mbrojtjen e Mjedisit dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm në Kosovë 2021

Reforma ligjore e planifikimit hapësinor të Kosovës në qorrsokak?!

Në përpjekjen për të adresuar dhe menaxhuar sfidat e zhvillimit hapësinor, gjatë viteve 2003-2013, rregullimi hapësinor në Kosovë kaloi nëpër dy cikle ndryshimesh ligjore. Ky hulumtim bën krahasimin e ligjeve duke identifikuar përparësitë dhe mangësitë e tyre dhe analizon rastet e veçanta të planeve hapësinore të prodhuara në vendin tonë. Dokumenti jep reflektime edhe nga… Continue reading Reforma ligjore e planifikimit hapësinor të Kosovës në qorrsokak?!