Indeksimi i Tranzicionit Energjetik të Kosovës

INDEP publikon analizën ‘Indeksimi i Tranzicionit Energjetik të Kosovës’. Tranzicioni energjetik është proces jetik dhe i domosdoshëm për Kosovën. Kalimi nga thëngjilli në burime të ripërtëritshme është fazë e cila Kosovën duhet ta gjejë të përgaditur dhe me objektiva të qarta. Për më tepër, heqja graduale e qymyrit, shpërndarja në shkallë të gjerë e burimeve… Continue reading Indeksimi i Tranzicionit Energjetik të Kosovës

Zhvillimi i Gjelbër

Manuali është përgatur në kuadër të projekt “KAPËRCIM I GJELBËR– Drejt ekonomisë së gjelbër vendore përmes invesmeve inteligjente” i mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar në Bashkinë Has dhe Komunën Klinë, bashki ndërkufitare midis Shqipërisë dhe Kosovës. Projek ka për qëllim të kontribuojë në një rritje të qëndrueshme ekonomike në rajonin ndërkufitar duke mundësuar… Continue reading Zhvillimi i Gjelbër

Manuali për zhvillimin e fushatave mjedisore dhe për advokim publik

Manuali për zhvillimin e fushatave mjedisore dhe për advokim publik “Reago, Përfshi dhe Frymëzo” është hartuar në kuadër të projektit ndërkufitar Shqipëri – Kosovë me titull “Kapërcim i gjelbër– drejt ekonomisë së gjelbër vendore me investime inteligjente” i cili mbështetet financiarisht nga Bashkimit Evropian dhe zbatohet në Shqipëri nga Bashkia Has dhe Qendra Mjedisore për… Continue reading Manuali për zhvillimin e fushatave mjedisore dhe për advokim publik

Manuali “Bujqësia e qëndrueshme dhe qasja në tregun e Kosovës”

Deri më tani, bujqësisë i është dashur të plotësojë nevojat e saj në rritje për ushqim kryesishtduke rritur produktivitetin. Bujqësia konvencionale është e fokusuar në arritjen erendimenteve maksimale të kulturave specifike sipas parimit që rendimentet rriten dukepërdorur substanca kimike dhe duke eliminuar rreziqet ose “dëmtuesit”. Kjo praktikë tashmënuk arsyetohet sepse kërcënon biodiversitetin. Prandaj, prioritet në… Continue reading Manuali “Bujqësia e qëndrueshme dhe qasja në tregun e Kosovës”

Manuali: Ekonomia dhe Ndërmarrësia e Gjelbër

Ekonomia e gjelbër është bërë prioritet i lartë në agjendat për zhvillim të qëndrueshëm të shumë vendeve të botës. Sipas Kombeve te Bashkuara, “Ekonomia e Gjelbër” është ajo ekonomi në të cilën merren parasysh lidhjet vitale midis ekonomisë, shoqërisë dhe mjedisit dhe në të cilën ndryshohet procesi i prodhimit dhe shprehitë e konsumit. Për të… Continue reading Manuali: Ekonomia dhe Ndërmarrësia e Gjelbër

Manuali “Biodiversiteti, Vlerat, Kërcenimet dhe Ruajtja e tij

Manuali është produkt mbi trajnimin për rritjen e kapaciteteve zhvilluar në bashkinë Has në tetor 2021 “Biodiversiteti – Vlerat dhe kercenimet e tij në rajonin ndërkufitar” ofruar specialistëve të pushtetit vendor, të rinjve, organizatave jo fitimprurëse dhe medias nga dy zonat e projektit. Manuali paraqet vlerat e biodiversitetit të Shqipërisë dhe Kosovës duke u ndalur… Continue reading Manuali “Biodiversiteti, Vlerat, Kërcenimet dhe Ruajtja e tij

Analizë e Legjislacionit të Republikës së Kosovës në fushën mjedisore – Zbrazëtirat dhe Zbatimi në praktikë

Faqja ku mund ta gjeni raportin “Analizë e Legjislacionit të Republikës së Kosovës në fushën mjedisore – Zbrazëtirat dhe Zbatimi në praktikë” realizuar nga Qytetarët Aktivë, mbështetur nga WWF Adria. Njëkohësisht edhe rekomandimet e dalura nga kjo analizë. https://drive.google.com/…/1JR0g…/view

Organizoni një pastrim lokal për ngjarjen ditën globale të pastrimit botëror?

Sigurohuni që të jeni të përgatitur dhe të jeni në gjendje të përdorni materiale të ripërdorshme sa më shumë që të jetë e mundur – në mënyrë që të mos krijojmë edhe më shumë mbeturina gjatë mbledhjes së tyre. Sqaroni se gjatë pastrimeve duhet të merren të gjitha materialet e prodhuara nga njeriu. Për më… Continue reading Organizoni një pastrim lokal për ngjarjen ditën globale të pastrimit botëror?

Udhërrëfyes i Ekosistemit të Sipërmarrjes së Gjelbër në Ballkanin Perëndimor

Ky udhërrëfyes është hartuar për të ofruar një pasqyrë konkrete të ekosistemeve ekzistuese dhe për të hartuar aktorët përkatës në vendet që po nxisin zhvillimin e ‘sipërmarrjes së gjelbër’ në ‘Ballkanin Perëndimor’. Ky publikim është pjesë e projektit Balkan Green Academy 2.0 financuar nga Balkan Trust for Democracy, projekt i The German Marshall Fund of… Continue reading Udhërrëfyes i Ekosistemit të Sipërmarrjes së Gjelbër në Ballkanin Perëndimor

Raport për transformimin e koncepteve inovative në zgjidhje të fuqishme

Ky raport paraqet një pasqyrim të vlerave, aktiviteteve dhe arritjeve tona në promovimin e zhvillimit gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Përderisa zbulon të gjitha iniciativat e ndërmarra, raporti gjithashtu është një portret i organizatës në përgjithësi dhe ofron pamje gjithëpërfshirëse për pozicionin tonë organizativ. Balkan Green Foundation (BGF) është organizatë rajonale… Continue reading Raport për transformimin e koncepteve inovative në zgjidhje të fuqishme