Untitled

Izveštaj MŽSPP o hidroenergiji je objavljen Radna grupa za “Pregled administrativnih procedura sprovedenih za hidroelektrane i njihov uticaj na životnu sredinu” je završila svoj rad i predstavila glavne nalaze kroz izveštaj. Ova radna grupa je osnovana odlukom ministra MŽSPP -a Liburna Aliua radi preispitivanja zakonitosti i proceduralnih i administrativnih aspekata dozvoljavanja ovih HE. Grupa je… Continue reading Untitled

Kosovo na raskrsnici u smislu energetskog sektora

Kosovo na raskrsnici u smislu energetskog sektora Kosovo se nalazi na raskrsnici u vezi sa energetskim sektorom i mora da odluči da li će delovati ili na osnovu „sada raste – kasnije očisti“ ili „održivog razvoja“. Deo rešenja kosovske vlade biće važni projekti gasifikacije za koje se očekuje da će biti razvijeni. Naš najnoviji članak… Continue reading Kosovo na raskrsnici u smislu energetskog sektora

KOSID je objavio pravnu analizu pod nazivom „Nacionalni park Šari: meta zločina“

Ovo istraživanje bavi se pravnim prekršajima koji se dešavaju u Nacionalnom parku „Šari“ u vezi sa florom i faunom ovog parka. Pravna analiza detaljno razrađuje uništavanje Nacionalnog parka „Šari“ od strane ljudskog faktora, bilo da je reč o pojedincu ili organizovanoj kriminalnoj grupi. KOSID je identifikovao ove pretnje kao glavne pretnje vrednostima nacionalnog parka Šari:… Continue reading KOSID je objavio pravnu analizu pod nazivom „Nacionalni park Šari: meta zločina“

Emisije gasova na Kosovu

Povećanje atmosferskih koncentracija gasova proizvodi efekte na klimatske promene, odnosno na njihovo zagrevanje. Procenjuje se da se globalno od 1990. do danas efekat ukupnog grejanja iz gasova staklene bašte koji proističu iz antropogenih aktivnosti povećao na oko 40%. Na Kosovu, ukupne godišnje emisije gasova sa efektom staklene bašte tokom perioda 2008-2018. Variraju između 9489 Gg… Continue reading Emisije gasova na Kosovu

Zeleni menadžment na opštinskom nivou

Istraživanje „Zeleni menadžment na opštinskom nivou“ ima za cilj da informiše građane o posvećenosti opštinskih direkcija u oblasti životne sredine. Ovaj dokument takođe predstavlja poređenje između opština. Fond za razvoj zajednice – CDFAmbasada Švedske u PrištiniHumanRightivismEC Ma Ndryshe

Promovisanje energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije na Kosovu

Na osnovu gore navedenog, INDEP je realizovao projekat „Promocija energetske efikasnosti i obnovljivihizvora na Kosovu“, podržan od nemačke vlade preko Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Projekta za energetsku efikasnost na Kosovu. U okviru ovog projekta, INDEPje objavio 5 nezavisnih istraživanja koja se odnose na EE i OIE, a to su:1) Trenutno stanje i… Continue reading Promovisanje energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije na Kosovu

Ugljen-dioksid CO2

Ugljen-dioksid je gas koji se sastoji od dela ugljenika i delova kiseonika. To je jedan od najvažnijih gasova na biljkama jer ga biljke koriste za proizvodnju ugljenih hidrata u procesu koji se naziva fotosinteza. Pošto ljudi i životinje zavise od biljaka za hranu, fotosinteza je neophodna za opstanak života na zemlji. Kako se CO2 u… Continue reading Ugljen-dioksid CO2