Organizujete lokalno čišćenje za naš globalni događaj za čišćenje sveta?

Uverite se da ste spremni i da ste u mogućnosti da koristite materijale za višekratnu upotrebu što je više moguće — kako ne bismo stvarali još više otpada dok ga sakupljamo. Objasnite da tokom čišćenja treba pokupiti sav veštački materijal.

Za još više informacija i saveta o tome kako da podržite svoj lokalni događaj možete preuzeti naš dokument sa smernicama koji se deli sa svima koji registruju lokalni događaj kod nas na našoj veb stranici, kliknite ispod da biste pročitali ceo Pdf dokument (eng.)

👉🏽 https://bit.li/3A2r2On

Mapa puta ekosistema zelenog preduzetništva na Zapadnom Balkanu

Ova mapa puta je osmišljena da pruži konkretan pregled postojećih ekosistema i mapira relevantne aktere u zemljama koje podstiču razvoj „zelenog preduzetništva“ na „zapadnom Balkanu“.

Ova publikacija je deo projekta Balkanska zelena akademija 2.0 koji finansira Balkan Trust for Democraci, projekat Nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Država i USAID-a – Američke agencije.

Partneri koji doprinose ovom dokumentu su: ARNO, Trag fondacija, Fondacija Mozaik, Lens Partners Albanija za promene i razvoj i Fond za aktivno gradjanstvo.

Da biste detaljno pročitali publikaciju i pronašli više informacija o ovoj temi, kliknite na link: https://drive.google.com/file/d/1vV3nK8KKi7FdK9uzkRCkEUrkoid5bRMA/vievShow less

Izveštaj o transformaciji inovativnih koncepata u moćna rešenja

Ovaj izveštaj predstavlja odraz naših vrednosti, aktivnosti i dostignuća u promovisanju inkluzivnog i #održivog razvoja širom #ZapadnogBalkana.

Iako saopštava sve sprovedene inicijative, on takođe predstavlja prikaz organizacije u celini i pruža sveobuhvatan pogled na naš organizacioni položaj.

Balkanska zelena fondacija (BGF) je regionalna organizacija koja promoviše inkluzivnu i pravičnu
napredak u okviru Zapadnog Balkana u domenu održivog razvoja.

Za više, pročitajte ceo izveštaj na priloženom linku: https://www.balkangreenfoundation.org/uploads/files/2022/June/28/Annual_Report_20211656425571.pdf?fbclid=IwAR3P_bXjcdYLRSOJA9Ycj54ePG3CYd8RNy-jvOkcTquzHLfjinl3vXkhL8I

Vodč za organe za sprovođenje zakona

U okviru aktivnosti za „Jačanje administrativnih kapaciteta za sprovođenje ekološkog zakonodavstva“ pripremljen je praktični Vodič za službenike u oblasti životne sredine, koji šematski prikazuje sve postupanje inspektora prilikom određivanja i izvršenja novčanih kazni.

Vodič je namenjen službenicima Ministarstva za životnu sredinu i prostorno planiranje, službenicima Inspektorata za zaštitu životne sredine, opštinskim inspektorima životne sredine, kao i svim službenicima koji imaju nadležnosti u sprovođenju zakonodavstva o životnoj sredini u Republici Kosovo.

Vodič daje dovoljno informacija o pravnom osnovu po kome se izriču kazne i daje im proceduralne radnje koje moraju da preduzmu prilikom izricanja tih kazni, pružajući uzorke koji se mogu koristiti u slučaju određivanja i izrade kazni, kao npr. službeni izveštaji, odluke, zahtevi, predlozi i dr.

Ovaj dokument daje pregled svih važećih zakonskih odredbi iz oblasti životne sredine, voda, građevinarstva i stanovanja koje odgovaraju inspekcijskim ovlašćenjima inspektora. Dokument sadrži i zakonske odredbe za inspekcijski nadzor kako bi inspektori bili upoznati sa pravnim osnovom svojih ovlašćenja kao inspektora.

Vodič daje kratak opis institucija na centralnom i lokalnom nivou sa nadležnostima za primenu ekološkog zakonodavstva. To se pre svega odnosi na Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, Inspekciju za zaštitu životne sredine, Agenciju za zaštitu životne sredine i druge institucije za sprovođenje zakona.

Prirodni gas kao opcija za održivu energetsku tranziciju na Kosovu

Institut za razvojnu politiku (INDEP) objavljuje sledeći rad u okviru programa za održivi razvoj „Prirodni gas kao opcija za održivu energetsku tranziciju na Kosovu“. U radu se razmatraju mogućnosti kako se gas može koristiti kao značajno niži kapacitet emisije ugljen-dioksida da bi se olakšala tranzicija umesto tradicionalne uloge osnovnog opterećenja sa punim radnim vremenom može biti njegov najznačajniji doprinos energetskoj tranziciji. Potencijalni razvoj sektora prirodnog gasa na Kosovu u skladu sa razvojem regionalne gasne infrastrukture, vidi se kao odlična prilika za podršku ovoj tranziciji. Prirodni gas je takođe potencijalna dopuna/zamena za obnovljivu energiju jer može da nadoknadi prekid proizvodnje energije iz obnovljivih izvora – kada nema vetra ili sunčeve svetlosti.

Ceo rad se može naći ovde:

https://indep.info/wp-content/uploads/2022/03/INDEP_Gazi-natyral-si-opsion_30032022.pdf?fbclid=IwAR2E9iJchbllz6A1pl-wA4DIUgEQZWpDHRmE2PODkrV0v-if581JOd3sgpk

Godišnji izveštaj o stanju životne sredine 2020

Izrada Izveštaja o stanju životne sredine na Kosovu je u skladu sa Zakonom o životnoj sredini1. Prema članu 25. Zakona, Vlada Kosova, na predlog Ministarstva životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture, Skupštine, Godišnji izveštaj o stanju životne sredine. Izveštaj se ne odnosi na: prethodno stanje životne sredine i promene u životnoj sredini u odnosu na izveštaj o uticaju na životnu sredinu o stanju ljudi, stanje ugrožene životne sredine, tehniku ekološke strategije i akcionog plana, Zaštićene mere za zaštitu životne sredine. zaštita, ekološka odeća i sistem finansiranja zaštite životne sredine.

Na kraju vladinih dužnosti, Kosovska agencija za zaštitu životne sredine je dokument koji priprema ovaj dokument. Ovaj godišnji izveštaj godišnji ekološka godina za 2020. godinu, ali i njegovi dalji podaci imaju dosta prostora za poređenje. Za izradu izveštaja, KAZO je prikupila sredstva od monitora, operatera, raznih preduzeća, publikacija, izveštaja i drugih izvora. Prikupljeni podaci su obrađeni u kvalitativne informacije o životnoj sredini koje su sada izložene u ovom izveštaju.

Prezentacija situacije za neke ekologe je manje povređena kao oštećenje podataka predmeta, odluka, pravnog osnova praćenja monitoringa ili čak drugih institucija upravljanja. Kritike izveštaja su informisanje donosilaca odluka o stanju životne sredine na Kosovu, kako bi se definisale informacije za izradu odgovarajućih ekoloških politika za orijentaciju razvoja, planova i strateških investicija u sektorima koji imaju uticaj na životnu sredinu. , kao što su: privreda, industrija, energetika, saobraćaj, poljoprivreda itd. Preliminarni godišnji izveštaj o stanju životne sredine 2020, razmatran je i usvojen od strane Vlade Kosova i Skupštine Kosova.

Za više informacije kliknike ovde:

http://Godišnji izveštaj o stanju životne sredine 2020

Nova strategija EBRD-a za Kosovo daje prioritet zelenoj tranziciji

Banka će nastaviti da prati ostvarivanje agende povezivanja zemlje sa većim fokusom na implementaciju projekata, i povećaće svoju podršku opštinama i angažujući ih da investiraju u infrastrukturu otpornu na klimu i zelenu ekonomiju.

Banka će posebnu pažnju posvetiti ubrzavanju implementacije investicija javnog sektora i podršci implementaciji u skladu sa Ekonomskim i investicionim planom EU. Državna strategija EBRD-a 2022-2027, koju je Upravni odbor usvojio 26. januara 2022. godine, je dosadašnja strategija Kosova za treću zemlju.

Iako je EBRD aktivna na Kosovu od 1999. godine, Kosovo je postalo deoničar i punopravno mesto poslovanja tek 2012. godine. Otvorena je rezidentna kancelarija u Prištini i ulaganja Banke su značajno porasla, premašivši pola milijarde evra u 2020. i dostigavši do danas 583 miliona evra.

Kliknite na veb stranicu da preuzmete dokument na tri jezika (albanski, engleski, srpski):

https://www.ebrd.com/where-we-are/kosovo/overview.html

INDEP publishes the analysis Principles of Green Recovery for Kosovo

INDEP publishes the analysis “Principles of Green Recovery for Kosovo – Lessons from Pre-Packages and the Road to Sustainable Recovery”.

The Institute for Development Policy (INDEP), in the framework of the project “Recovery for Sustainability” has published the analysis entitled “Principles of green recovery for Kosovo – lessons from previous packages and the path to sustainable recovery.” The paper addresses the past stimulus packages of the Government of Kosovo, the Economic Revival Package, the mistakes made so far in recovering from the COVID-19 pandemic and the steps that need to be taken in the future.

The paper has treated and studied the cases of European countries such as Germany, Norway and Luxembourg, in order to present concrete recommendations and examples of success which can be applied in Kosovo. Some of the recommendations of this paper are:
• The Government of Kosovo to design incentive packages with the inclusion of green policies.
• The Government of Kosovo to remove taxes on electricity generation equipment from renewable sources.
• The Government of Kosovo to allocate significant funds for the construction of wind farms and photovoltaic power plants.
• Increase awareness campaigns regarding solar self-generation technology and energy efficiency measures.
• The government should establish a joint group, consisting of representatives of various institutions, representatives of businesses and civil society to draft future packages.

To read the full paper, click here:

https://indep.info/wp-content/uploads/2022/01/BTD_INDEP_Punimi-2_ALB.pdf

This publication was supported by the Balkan Trust for Democracy (BTD), a project of the German Marshall Fund of the United States and the American people through USAID. The views and opinions expressed do not necessarily reflect the views of the Balkan Trust for Democracy, the German Marshall Fund, USAID or the US Government.

Izveštaj o stanju voda na Kosovu 2020

Ovaj izveštaj predstavlja stanje voda na Kosovu za period 2015-2020. Izveštaj obuhvata stanje površinskih voda, podzemnih voda, zakone i podzakonske akte za sektor voda, strateške dokumente za vodu, hidrografsku vodovodnu mrežu, padavine, zaštićena vodna područja, korišćenje voda po različitim sektorima kao i investicijama i projektima u sektoru voda.

Podatke za izradu izvještaja prikupile su institucije koje prate kvalitet i količinu vode, preduzeća koja upravljaju vodama i druge vladine i nevladine institucije koje imaju određene nadležnosti u sektoru voda.

Neki podaci su takođe dobijeni iz različitih izvora kao što su razne publikacije, projekti i studije. U izveštaju su podaci prikazani tekstualno, tabelarno i brojkama podeljeni po odgovarajućim poljima i sektorima. U posebnom poglavlju izveštaja izvode se zaključci i daju preporuke za preduzimanje odgovarajućih mera za poboljšanje stanja.

Osnovna svrha izveštaja je da informiše širu javnost o stanju voda na Kosovu, ali u isto vreme ovaj izveštaj je dragocena informacija za orijentaciju politike u sektoru voda i dokument koji može poslužiti donatorima u orijentaciji projekata u sektor vode.

Ovo je treći sektorski izveštaj o stanju voda. KEPA je ranije objavila Izveštaj o stanju vode za 2010. i Izveštaj o stanju voda za 2015. Izveštaj je objavljen u elektronskom formatu iu papirnom formatu na albanskom, srpskom i engleskom jeziku i besplatno se distribuira javnosti i svim drugim zainteresovanim stranama.

Za više detalja posetite:

http://ammk-rks.net/?page=1,7,608