Kosovska prostorni pravna reforma u corsokaku?

Kontinuirano u cilju rešavanja i upravljanja izazovima prostornog razvoja, tokom godina 2003-2013, prostorna regulativa na Kosovu je prošla kroz dva ciklusa zakonskih promena. 

Ova analiza upoređuje zakone posmatrajući kako se njihovi nedostaci razlikuju od lokalno izrađenih prostornih planova. 

Dokument se takođe odražava na percepciju vlade i opštinskih zvaničnika o izazovima koji se javljaju u ovoj oblasti i završava se zaključkom preporuka.

U digitalnom formatu pogledajte ovde.

Izveštaj MŽSPP o hidroenergiji je objavljen

Radna grupa za “Pregled administrativnih procedura sprovedenih za hidroelektrane i njihov uticaj na životnu sredinu” je završila svoj rad i predstavila glavne nalaze kroz izveštaj.

Ova radna grupa je osnovana odlukom ministra MŽSPP -a Liburna Aliua radi preispitivanja zakonitosti i proceduralnih i administrativnih aspekata dozvoljavanja ovih HE. Grupa je uključivala stručnjake iz MŽSPP -a i njegovih podređenih agencija.

Neki od glavnih nalaza izveštaja su:

a) Uprkos činjenici da zakon reguliše da se koncesija mora obezbijediti za korišćenje vode u poslovne svrhe, Ministarstvo (MŽSPP) kao organ nadležan za dodjelu vodnog prava nije sprovelo davanje koncesije, već davanje voda u pravu. je uradio sa vodnom dozvolom, što predstavlja kršenje Zakona o vodama Kosova. Osnovna razlika između vodne dozvole i koncesije leži u činjenici da se koncesija daje putem konkurentnog procesa, dok vodna dozvola nije.

b) Ne samo da nije sproveden postupak koncesije definisan zakonom, već je izdavanje vodnih dozvola za korišćenje voda za HE izvršeno u suprotnosti sa podzakonskim aktom za vodnu dozvolu u vezi sa dokumentacijom koja se mora priložiti uz zahtev . kao i sadržaj vodne dozvole.

c) Izdavanje vodnih dozvola za HE obavljeno je bez oslanjanja na detaljan i stručan pregled i nije zasnovano na planskim dokumentima. Shodno tome, izdate su vodne dozvole i izgrađene hidroelektrane na područjima gde su planirani kapitalni hidrotehnički projekti, čime je ugrožena realizacija ovih objekata od strateškog značaja za Kosovo (kao u slučaju hidro sistema Lepenci).

d) U nedostatku vodiča o načinu izrade i revizije procene uticaja na životnu sredinu (EIA), koji bi prema zakonu trebalo da izda Ministarstvo, proces pregleda izveštaja EIA i izdavanja saglasnosti za životnu sredinu ne postoji bio dobro definisan učinak i odgovarajući standard. Izveštaji o proceni uticaja na životnu sredinu su generalno loši. Najvažniji aspekti vodene flore i faune, kao što su ekološki prihvatljiva hrana, režim aluvijuma i riblje staze, tretirani su samo površno.

e) Za sve tri HE u Dečanskoj kaskadi, Ministarstvo je izdalo građevinske dozvole i potvrde o upotrebi, iako sve te HE imaju kapacitet manji od 10 MV, pa je izdavanje građevinske dozvole po zakonu u nadležnosti opštine. To je postignuto spajanjem dve HE (“Decani” i “Belaja”) sa građevinskom dozvolom, jer na taj način imaju preko 10 MV, i HE “Lumbardhi” sa branom koja uopšte nije izgrađena.

f) Praktično sve HE su izgrađene u neposrednoj blizini reka (vodotoka) iz kojih proizvode energiju, jer je to u suprotnosti sa odredbama Zakona o vodama Kosova koji zabranjuje izgradnju na udaljenosti manjoj od 30 metara punih vodova (maksimalno 100 godina vodovodne linije).

Kompletan izveštaj možete pronaći na sledećem linku:
https://mmphi.rks-gov.net/assets/cms/uploads/files/Raporti%20Final%20i%20Grupit%20Punue%20per%20Hidrocentralet-converted-2(2).pdf

Kosovo na raskrsnici u smislu energetskog sektora

Kosovo na raskrsnici u smislu energetskog sektora
Kosovo se nalazi na raskrsnici u vezi sa energetskim sektorom i mora da odluči da li će delovati ili na osnovu „sada raste – kasnije očisti“ ili „održivog razvoja“.

Deo rešenja kosovske vlade biće važni projekti gasifikacije za koje se očekuje da će biti razvijeni.

Naš najnoviji članak objašnjava razvoj infrastrukturnih projekata i projekata gasifikacije na Kosovu.

Ovi projekti su izuzetno važni i vide se kao dobra prilika za:

1. prelazak sa visokougljeničnih (fosilnih i naftnih) fosilnih goriva na goriva sa niskim sadržajem ugljenika (gas)
2. obezbeđivanje stabilnog i sigurnog snabdevanja energijom
3. povećanje saradnje sa regionalnim partnerima i međunarodnim akterima
4. stvaranje energetske stabilnosti potrebne za integraciju obnovljivih izvora
5. ispunjavanje zahteva i obaveza Energetske zajednice i procesa evropskih integracija.

Kliknite ovde za dokument.

KOSID je objavio pravnu analizu pod nazivom „Nacionalni park Šari: meta zločina“

Ovo istraživanje bavi se pravnim prekršajima koji se dešavaju u Nacionalnom parku „Šari“ u vezi sa florom i faunom ovog parka.

Pravna analiza detaljno razrađuje uništavanje Nacionalnog parka „Šari“ od strane ljudskog faktora, bilo da je reč o pojedincu ili organizovanoj kriminalnoj grupi.

KOSID je identifikovao ove pretnje kao glavne pretnje vrednostima nacionalnog parka Šari: lov i krivolov, šumski požari i degradacija šuma krčenjem šuma.

Neke od degradacija prirode koje je istraživanje KOSID-a uspelo da identifikuje predstavljaju kršenje zakona na snazi u Republici Kosovo, i evo nekih od njih:

  1. Povećanje broja požara u poslednje četiri godine;
  2. Šteta u šumi od divlje seče u velikim količinama i veliki broj tužbi protiv pojedinaca koji su degradirali šumu;
  3. Fauna je ranjiva u Nacionalnom parku „Šari“. Tamo gde ugroženim vrstama preti lov i krivolov;
  4. Neprimenjivanje zakona od strane pojedinaca radi lične ekonomske koristi.

Ova i mnoga druga kršenja navedena u izveštaju o „Nacionalnom parku Šari: Cilj zločina“ mogu se naći na tri jezika: albanskom, srpskom i engleskom, na veb lokaciji KOSID.

Emisije gasova na Kosovu


Povećanje atmosferskih koncentracija gasova proizvodi efekte na klimatske promene, odnosno na njihovo zagrevanje. Procenjuje se da se globalno od 1990. do danas efekat ukupnog grejanja iz gasova staklene bašte koji proističu iz antropogenih aktivnosti povećao na oko 40%.

Na Kosovu, ukupne godišnje emisije gasova sa efektom staklene bašte tokom perioda 2008-2018. Variraju između 9489 Gg ekv. CO2. (2008) i 10164 Gg ekvivalenta CO2 (2016). Emisije u velikoj meri zavise od potražnje za energijom i aktivnosti energetskog sektora koji je sa 87% glavni sektor emisija na nacionalnom nivou.

U poređenju sa drugim evropskim zemljama, Kosovo ima niže emisije (5 tona ekvivalenta CO2) po stanovniku od proseka Evropske unije, ali ima veće emisije od nekih zemalja u regionu. Što se tiče emisija CO2 po jedinici BDP-a (bruto domaći proizvod), Kosovo sa 0,5 kg CO2 ima veće emisije od proseka Evropske unije i veće od ostalih zemalja u regionu.

Za više informacija pogledajte Izveštaj o indikatorima životne sredine:

Zeleni menadžment na opštinskom nivou

Istraživanje „Zeleni menadžment na opštinskom nivou“ ima za cilj da informiše građane o posvećenosti opštinskih direkcija u oblasti životne sredine. Ovaj dokument takođe predstavlja poređenje između opština.

Fond za razvoj zajednice – CDF
Ambasada Švedske u Prištini
HumanRightivism
EC Ma Ndryshe

Promovisanje energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije na Kosovu

Na osnovu gore navedenog, INDEP je realizovao projekat „Promocija energetske efikasnosti i obnovljivih
izvora na Kosovu“, podržan od nemačke vlade preko Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Projekta za energetsku efikasnost na Kosovu. U okviru ovog projekta, INDEP
je objavio 5 nezavisnih istraživanja koja se odnose na EE i OIE, a to su:
1) Trenutno stanje i primeri dobre prakse za implementaciju obaveznih šema energetske
efikasnosti i alternativnih mera,
2) Kosovski fond za energetsku efikasnost – najbolje prakse i alati za ulogu transformacije,
3) Smanjenje PDV-a na investiranje u foto-naponsku solarnu energiju i decentralizovanu
proizvodnju,
4) Akteri i razvoj politike za efikasno sprovođenje Nacionalnog energetskog i klimatskog plana
Kosova,
5) Koristi i beneficije za energetsku efikasnost iz stambenog sektora
6) Nacionalni energetski i klimatski plan – Pregled mogućnosti i izazova (dostupno samo na
engleskom).

Ugljen-dioksid CO2

Ugljen-dioksid je gas koji se sastoji od dela ugljenika i delova kiseonika. To je jedan od najvažnijih gasova na biljkama jer ga biljke koriste za proizvodnju ugljenih hidrata u procesu koji se naziva fotosinteza. Pošto ljudi i životinje zavise od biljaka za hranu, fotosinteza je neophodna za opstanak života na zemlji.

Kako se CO2 u našoj atmosferi akumulira od sagorevanja fosilnih goriva, on ima efekat zagrevanja koji bi mogao promeniti zemljinu klimu.

Koncentracije ugljen-dioksida u zatvorenom zavise od kombinacije CO2 na otvorenom, disanja u zatvorenom i brzine ventilacije zgrade. Kako zgrade i domovi postaju energetski efikasniji i hermetičniji, to znači da imamo manje svežeg vazduha.

PEN (Mreža vršnjačkih edukatora) Fond za razvoj zajednice – CDF / Ambasada Švedske u Prištini / HumanRightivism