BIBLIOTEKË

Materiali për biblotekë:

Raporti vjetor i vitit 2022

Ky raport paraqet një pasqyrim të vlerave, aktiviteteve dhe arritjeve në promovimin e zhvillimit gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm në të…

Deponitë e egra te mbeturinave

Një nga problemet që vazhdon ta përcjellë gjendjen e mjedisit në Kosovë është edhe prezenca e deponive të egra. Me…

Zhvillimi i Gjelbër

Manuali është përgatur në kuadër të projekt “KAPËRCIM I GJELBËR– Drejt ekonomisë së gjelbër vendore përmes invesmeve inteligjente” i mbështetur…

Ndotja e ambientit në Prizren

Nëpërmjet këtij hulumtimi është synuar të bëhet vlerësimi i gjendjes aktuale të mjedisit në Prizren bazuar në shqetësimet dhe përvojat…

A E KE DITUR…

Termocentralet ekzistuese në Kosovë vlerësohet të shkaktojnë gjithsej 70 deri në 169 milion euro në vit në kosto shëndetësore për…

Dioksidi i karbonit CO2

Dioksidi i karbonit ose CO2 është një gaz serrë, natyror dhe i padëmshëm në sasi të vogla, por me rritjen…

Materiali i Fundit

Ky eshte materiali i fundit It included some good news, stating that school enrolment has increased in 2019 compared to…

Coming Together For Refugee

UNHCR shared alerting news last week, saying that half of the refugee children are out of secondary school and the…