Environment Hub

biblIotekë

BiblIotekë

Materiali për bibloteken vijone më poshtë

Manuali: Ekonomia dhe Ndërmarrësia e Gjelbër

Ekonomia e gjelbër është bërë prioritet i lartë në agjendat për zhvillim të qëndrueshëm të shumë vendeve të botës. Sipas Kombeve te Bashkuara, “Ekonomia e Gjelbër” është ajo ekonomi në

Manuali “Biodiversiteti, Vlerat, Kërcenimet dhe Ruajtja e tij

Manuali është produkt mbi trajnimin për rritjen e kapaciteteve zhvilluar në bashkinë Has në tetor 2021 “Biodiversiteti – Vlerat dhe kercenimet e tij në rajonin ndërkufitar” ofruar specialistëve të pushtetit

Analizë e Legjislacionit të Republikës së Kosovës në fushën mjedisore – Zbrazëtirat dhe Zbatimi në praktikë

Faqja ku mund ta gjeni raportin “Analizë e Legjislacionit të Republikës së Kosovës në fushën mjedisore – Zbrazëtirat dhe Zbatimi në praktikë” realizuar nga Qytetarët Aktivë, mbështetur nga WWF Adria.

Organizoni një pastrim lokal për ngjarjen ditën globale të pastrimit botëror?

Sigurohuni që të jeni të përgatitur dhe të jeni në gjendje të përdorni materiale të ripërdorshme sa më shumë që të jetë e mundur – në mënyrë që të mos

Udhërrëfyes i Ekosistemit të Sipërmarrjes së Gjelbër në Ballkanin Perëndimor

Ky udhërrëfyes është hartuar për të ofruar një pasqyrë konkrete të ekosistemeve ekzistuese dhe për të hartuar aktorët përkatës në vendet që po nxisin zhvillimin e ‘sipërmarrjes së gjelbër’ në

Raport për transformimin e koncepteve inovative në zgjidhje të fuqishme

Ky raport paraqet një pasqyrim të vlerave, aktiviteteve dhe arritjeve tona në promovimin e zhvillimit gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Përderisa zbulon të gjitha iniciativat e

Udhëzues për autoritetet zbatuese mjedisore

Në kuadër të aktiviteteve për “Fuqizimin e kapaciteteve administrative për zbatimin e legjislacionit mjedisor”, është përgatitur një Udhëzues praktik për zyrtarët mjedisor, në të cilin paraqiten në mënyre skematike të

Gazi natyror si opsion për tranzicionin e qëndrueshëm të energjisë në Kosovë

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) publikon punimin e radhës në kuadër të programit për zhvillim të qëndrueshëm ‘Gazi natyror si opsion për tranzicionin e qëndrueshëm të energjisë në Kosovë’. Punimi

Raporti për menaxhimin e mbeturinave komunale në Kosovë 2020

Përgatitja e raportit për gjendjen e menaxhimit të mbeturinave komunale në Kosovë është përgjegjësi direkte e Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës. Përmes këtij raporti synohet që të sigurohet

Raporti Vjetor për Gjendjen e Mjedisit 2020

Hartimi i Raportit për Gjendjen e Mjedisit në Kosovë, është i bazuar në Ligjin e Mbrojtjes së Mjedisit1. Sipas nenit 25, të këtij ligji, Qeveria e Kosovës, me propozim të

INDEP publikon analizën Parimet e Rimëkëmbjes së Gjelbër për Kosovën

INDEP publikon analizën “Parimet e Rimëkëmbjes së Gjelbër për Kosovën – Mësimet nga pakot paraprake dhe rruga për rimëkëmbje të qëndrueshme”. Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP), në kuadër të projektit

Raporti për gjendjen e ujërave në Kosovë 2020

Ky raport paraqet gjendjen e ujërave në Kosovë për përiudhën 2015 – 2020. Në raport janë të përfshirë gjëndja e ujërave sipërfaqësore, nëntokësore, ligjet dhe aktet nënligjore për sektorin e

Platforma për Mbrojtjen e Mjedisit dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm në Kosovë 2021

Përmes projektit SideStep të zhvilluar nën ombrellën e Humanrighjtivism, PACT synon të forcojë bashkëpunimin midis OSHC-ve në mënyrë që të rrisë ndikimin e tyre në proceset e vendimmarrjes në çështjet

Reforma ligjore e planifikimit hapësinor të Kosovës në qorrsokak?!

Në përpjekjen për të adresuar dhe menaxhuar sfidat e zhvillimit hapësinor, gjatë viteve 2003-2013, rregullimi hapësinor në Kosovë kaloi nëpër dy cikle ndryshimesh ligjore. Ky hulumtim bën krahasimin e ligjeve

Rrjetëzimi dhe ndërtimi i marrëdhënieve për OJQ

Objektivat të këtij doracaku shërbejnë për të kuptuar lidhjen mes marrëdhënieve ndërmjet OJQ-ve përmes shpjegimeve të detajuara si dhe matriksave të cilat shërbejnë për zhvillimin e modaliteteve të bashkëpunimit siç

Publikohet raporti i MMPHI për Hidrocentrale

Grupi punues për “Shqyrtimin e procedurave administrative të zbatuara për hidrocentrale dhe ndikimin e tyre ne mjedis”, ka finalizuar punën e tij dhe ka prezantuar të gjeturat kryesore përmes një

Kosova në udhëkryq sa i përket sektorit të energjisë

Kosova është në një udhëkryq sa i përket sektorit të energjisë duke u detyruar të veprojë sipas: “rritje ekonomike tani – zgjidhja e efekteve negative më vonë” apo “zhvillim i qëndrueshëm”.

Publikohet raporti për menaxhimin e mbeturinave komunale

Agjencioni për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës ka publikuar Raportin e menaxhimit të mbeturinave komunale për vitin 2019. Në këtë raport është pasqyruar gjendja e zbatimit të legjislacionit në fushën

Publikohet Raporti mjedisor për Komunën e Gjakovës

Raporti mjedisor për Komunën e Gjakovës, synon të dokumentojë gjendjen e mjedisit përmes të dhënave mbi cilësinë e ajrit, ujërave, tokës dhe biodiversitetit në këtë komunë. Ky raport përmbledh të

Rimëkëmbja është e gjelbër – Sfidat dhe mundësitë për energjinë e ripërtëritshme

INDEP Publikon Analizën e Politikave me titull “Rimëkëmbja është e gjelbër – Sfidat dhe mundësitë për energjinë e ripërtëritshme” Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) bën thirrje që institucionet e Kosovës

26 janari – Dita Ndërkombëtare e Edukimit Mjedisor

Edukimi mjedisor është procesi i të mësuarit që rrit njohuritë dhe ndërgjegjësimin e njerëzve për mjedisin dhe sfidat lidhur me të, që zhvillon aftësitë e nevojshme dhe ekspertizën, nxit qëndrime,

Ndotja e ambientit në Prizren

Nëpërmjet këtij hulumtimi është synuar të bëhet vlerësimi i gjendjes aktuale të mjedisit në Prizren bazuar në shqetësimet dhe përvojat e qytetarëve për problemet e shfaqura.:

KOSID publikon analizën ligjore të quajtur “Sharri në shënjestër të krimit”

Ky hulumtim adreson shkeljet ligjore që janë bërë në Parkun Kombëtar “Sharri” sa i përket florës dhe faunës të këti parku. Analiza ligjore në të cilën është punuar 5 muajt

Emetimet e gazrave serë në Kosovë

Rritja e përqendrimeve atmosferike të gazeve serë prodhon efekte në ndryshimin e klimës përkatësisht në ngrohjen e saj. Vlerësohet se në nivel global që nga viti 1990 deri më sot,

Menaxhimi i gjelbër në nivel komunal

Hulumtimi “Menaxhimi i gjelbër në nivel komunal” ka për qëllim që t’i njoftoj qytetarët me angazhimin e drejtorive komunale në fushën e mjedisit. Në këtë dokument paraqiten edhe krahasimet ndërmjet

Publikohet raporti i treguesve mjedisorë

Vlerësimi i gjendjes së mjedisit duhet të jetë i vazhdueshëm dhe i bazuar në të dhëna relevante. Është shumë e rëndësishme që gjendja e mjedisit të përcillet për një kohë

Nga vijnë komponimet organike të paqëndrueshme? (KOP)

Komponimet Organike të Paqëndrueshme (KOP) janë një kombinim i gazrave dhe aromave të emetuara nga shumë toksina dhe kimikate të ndryshme prej produkteve të përditshme. KOP mund të vijnë nga

Udhëzuesi për të drejtat e njeriut ndaj mjedisit në Kosovë

Ky dhëzues është përmbledhje e dispozitave të përzgjedhura ligjore nga dokumente ligjore të cilat adresojnë të drejtat e qytetarëve të Kosovës në raport me mjedisin jetësor të tyre. Ky dokument

Akterët dhe hartimi i politikave për zbatimin efektiv të Planit Kombëtar për Energji dhe Klimë të Kosovës

Aktualisht, më shumë se 91.43% e energjisë elektrike të prodhuar në Kosovë vjen nga djegia e lëndëve djegëse fosile, përkatësisht përkatësisht qymyrit, me një vlerë të ulët kalorike prej 7200

Gjendja mjedisore në komunën e Prizrenit

Siguria në trafik

A E KE DITUR…

Termocentralet ekzistuese në Kosovë vlerësohet të shkaktojnë gjithsej 70 deri në 169 milion euro në vit në kosto shëndetësore për banorët dhe qeveritë në rajon? #LetsTalkAboutAir. Ambasada e Suedisë në

Doracak për Zhvillimin e Projekteve

Zhvillimi i cilit do projekt duhet të bazohet në disa karakteristika kryesore të cilat e bëjnë të sukses­shëm një projekt të caktuar. Këtu është me rëndësi edhe përmbajtja e projektit,

Dioksidi i karbonit CO2

Dioksidi i karbonit ose CO2 është një gaz serrë, natyror dhe i padëmshëm në sasi të vogla, por me rritjen e niveleve mund të ndikojë në produktivitet dhe gjumë.Më së

Qeverisja Lokale në Kosovë dhe Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm

Kuvendi i Kosovës ka miratuar Rezolutën për Zhvillim të Qëndrueshëm dhe ka themeluar Këshillin për Zhvillim të Qëndrueshëm. Në këtë mënyrë angazhimi për të zhvilluar treguesit e tyre kombëtarë për

Anketë e Ekonomive Familjare për Praktikat e Gjenerimit dhe Reduktimit të Mbeturinave Ushqimore në Kosovë

PDF DOWNLOAD Download PDF format…

Raport vjetor per Gjendjen e ajrit 2019

Raporti ofron një vlerësim të bazuar në të dhënat ekzistuese nga sistemi i monitorimit të cilësisë së ajrit dhe të dhënave për emisionet nga operatorët ekonomik dhe burimet tjera të

Raporti vjetor per gjendjen e ajrit 2019

Materiali i Fundit

Ky eshte materiali i fundit It included some good news, stating that school enrolment has increased in 2019 compared to the previous years, however, the pandemic could erase these results

Coming Together For Refugee

UNHCR shared alerting news last week, saying that half of the refugee children are out of secondary school and the global pandemic has impacted their access to education severely.  The