BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA

Materijal za BIBLIOTEKA je sledeći:

Biodiverzitet – njegove vrednosti i pretnje u prekograničnom regionu (Alb.) Priručnik je proizvod obuke za izgradnju kapaciteta razvijene u opštini Has u oktobru 2021. godine „Biodiverzitet – njegove vrednosti i

Analiza zakonodavstva Republike Kosovo u oblasti životne sredine – Nedostaci i primena u praksi (Alb)

Stranica na kojoj se nalazi izveštaj „Analiza zakonodavstva Republike Kosovo u oblasti životne sredine – nedostaci i primena u praksi“ koju su sproveli Aktivni građani, uz podršku VVF Adria. Istovremeno,

Organizujete lokalno čišćenje za naš globalni događaj za čišćenje sveta?

Uverite se da ste spremni i da ste u mogućnosti da koristite materijale za višekratnu upotrebu što je više moguće — kako ne bismo stvarali još više otpada dok ga

Mapa puta ekosistema zelenog preduzetništva na Zapadnom Balkanu

Ova mapa puta je osmišljena da pruži konkretan pregled postojećih ekosistema i mapira relevantne aktere u zemljama koje podstiču razvoj „zelenog preduzetništva“ na „zapadnom Balkanu“. Ova publikacija je deo projekta

Izveštaj o transformaciji inovativnih koncepata u moćna rešenja

Ovaj izveštaj predstavlja odraz naših vrednosti, aktivnosti i dostignuća u promovisanju inkluzivnog i #održivog razvoja širom #ZapadnogBalkana. Iako saopštava sve sprovedene inicijative, on takođe predstavlja prikaz organizacije u celini i

Vodč za organe za sprovođenje zakona

U okviru aktivnosti za „Jačanje administrativnih kapaciteta za sprovođenje ekološkog zakonodavstva“ pripremljen je praktični Vodič za službenike u oblasti životne sredine, koji šematski prikazuje sve postupanje inspektora prilikom određivanja i

Prirodni gas kao opcija za održivu energetsku tranziciju na Kosovu

Institut za razvojnu politiku (INDEP) objavljuje sledeći rad u okviru programa za održivi razvoj „Prirodni gas kao opcija za održivu energetsku tranziciju na Kosovu“. U radu se razmatraju mogućnosti kako

Godišnji izveštaj o stanju životne sredine 2020

Izrada Izveštaja o stanju životne sredine na Kosovu je u skladu sa Zakonom o životnoj sredini1. Prema članu 25. Zakona, Vlada Kosova, na predlog Ministarstva životne sredine, prostornog planiranja i

Nova strategija EBRD-a za Kosovo daje prioritet zelenoj tranziciji

Banka će nastaviti da prati ostvarivanje agende povezivanja zemlje sa većim fokusom na implementaciju projekata, i povećaće svoju podršku opštinama i angažujući ih da investiraju u infrastrukturu otpornu na klimu

INDEP publishes the analysis Principles of Green Recovery for Kosovo

INDEP publishes the analysis “Principles of Green Recovery for Kosovo – Lessons from Pre-Packages and the Road to Sustainable Recovery”. The Institute for Development Policy (INDEP), in the framework of

Izveštaj o stanju voda na Kosovu 2020

Ovaj izveštaj predstavlja stanje voda na Kosovu za period 2015-2020. Izveštaj obuhvata stanje površinskih voda, podzemnih voda, zakone i podzakonske akte za sektor voda, strateške dokumente za vodu, hidrografsku vodovodnu

Kosovska prostorni pravna reforma u corsokaku?

Kontinuirano u cilju rešavanja i upravljanja izazovima prostornog razvoja, tokom godina 2003-2013, prostorna regulativa na Kosovu je prošla kroz dva ciklusa zakonskih promena. Ova analiza upoređuje zakone posmatrajući kako se

Izveštaj MŽSPP o hidroenergiji je objavljen Radna grupa za “Pregled administrativnih procedura sprovedenih za hidroelektrane i njihov uticaj na životnu sredinu” je završila svoj rad i predstavila glavne nalaze kroz

Kosovo na raskrsnici u smislu energetskog sektora

Kosovo na raskrsnici u smislu energetskog sektora Kosovo se nalazi na raskrsnici u vezi sa energetskim sektorom i mora da odluči da li će delovati ili na osnovu „sada raste

KOSID je objavio pravnu analizu pod nazivom „Nacionalni park Šari: meta zločina“

Ovo istraživanje bavi se pravnim prekršajima koji se dešavaju u Nacionalnom parku „Šari“ u vezi sa florom i faunom ovog parka. Pravna analiza detaljno razrađuje uništavanje Nacionalnog parka „Šari“ od

Emisije gasova na Kosovu

Povećanje atmosferskih koncentracija gasova proizvodi efekte na klimatske promene, odnosno na njihovo zagrevanje. Procenjuje se da se globalno od 1990. do danas efekat ukupnog grejanja iz gasova staklene bašte koji

Zeleni menadžment na opštinskom nivou

Istraživanje „Zeleni menadžment na opštinskom nivou“ ima za cilj da informiše građane o posvećenosti opštinskih direkcija u oblasti životne sredine. Ovaj dokument takođe predstavlja poređenje između opština. Fond za razvoj

Promovisanje energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije na Kosovu

Na osnovu gore navedenog, INDEP je realizovao projekat „Promocija energetske efikasnosti i obnovljivihizvora na Kosovu“, podržan od nemačke vlade preko Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Projekta za energetsku

Ugljen-dioksid CO2

Ugljen-dioksid je gas koji se sastoji od dela ugljenika i delova kiseonika. To je jedan od najvažnijih gasova na biljkama jer ga biljke koriste za proizvodnju ugljenih hidrata u procesu