BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA

Materijal za BIBLIOTEKA je sledeći:

Izveštaj o stanju voda na Kosovu 2020

Ovaj izveštaj predstavlja stanje voda na Kosovu za period 2015-2020. Izveštaj obuhvata stanje površinskih voda, podzemnih voda, zakone i podzakonske akte za sektor voda, strateške dokumente za vodu, hidrografsku vodovodnu

Kosovska prostorni pravna reforma u corsokaku?

Kontinuirano u cilju rešavanja i upravljanja izazovima prostornog razvoja, tokom godina 2003-2013, prostorna regulativa na Kosovu je prošla kroz dva ciklusa zakonskih promena. Ova analiza upoređuje zakone posmatrajući kako se

Izveštaj MŽSPP o hidroenergiji je objavljen Radna grupa za “Pregled administrativnih procedura sprovedenih za hidroelektrane i njihov uticaj na životnu sredinu” je završila svoj rad i predstavila glavne nalaze kroz

Kosovo na raskrsnici u smislu energetskog sektora

Kosovo na raskrsnici u smislu energetskog sektora Kosovo se nalazi na raskrsnici u vezi sa energetskim sektorom i mora da odluči da li će delovati ili na osnovu „sada raste

KOSID je objavio pravnu analizu pod nazivom „Nacionalni park Šari: meta zločina“

Ovo istraživanje bavi se pravnim prekršajima koji se dešavaju u Nacionalnom parku „Šari“ u vezi sa florom i faunom ovog parka. Pravna analiza detaljno razrađuje uništavanje Nacionalnog parka „Šari“ od

Emisije gasova na Kosovu

Povećanje atmosferskih koncentracija gasova proizvodi efekte na klimatske promene, odnosno na njihovo zagrevanje. Procenjuje se da se globalno od 1990. do danas efekat ukupnog grejanja iz gasova staklene bašte koji

Zeleni menadžment na opštinskom nivou

Istraživanje „Zeleni menadžment na opštinskom nivou“ ima za cilj da informiše građane o posvećenosti opštinskih direkcija u oblasti životne sredine. Ovaj dokument takođe predstavlja poređenje između opština. Fond za razvoj

Promovisanje energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije na Kosovu

Na osnovu gore navedenog, INDEP je realizovao projekat „Promocija energetske efikasnosti i obnovljivihizvora na Kosovu“, podržan od nemačke vlade preko Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Projekta za energetsku

Ugljen-dioksid CO2

Ugljen-dioksid je gas koji se sastoji od dela ugljenika i delova kiseonika. To je jedan od najvažnijih gasova na biljkama jer ga biljke koriste za proizvodnju ugljenih hidrata u procesu