Pionier edhe për rajonin – AWESK organizon konferencën e parë ndonjëherë ‘Gratë&Energjia’

Shoqata e Grave në Sektorin e Energjisë në Kosovë (AWESK) ka njoftuar se mbështetur nga zyra e Presidentes së Kosovës organizon për herë të parë jo vetëm në Kosovë por edhe në rajon Konferencën “Gratë&Energjia” me temë “Së bashku ne GE (Gratë në Energji) mund ta thejmë tavanin e qelqtë”.

Në njoftim është ndarë edhe data se kur do të zhvillohet eventi, 22.09.2022.

Në këtë mënyrë, AWESK ka ftuar kompanitë, institucionet dhe programet ndërkombëtare që të bëhen sponsor të ngjarjes.

E rëndësishme të theksohet, AWESK me punën dhe përkushtimin e tyre po i përgjigjet drejtpërdrejt sfidave me të cilat përballen gratë, duke përfshirë nën-përfaqësimin në mjediset profesionale dhe akademike, dhe mungesën e mbështetjes institucionale për të krijuar dhe gjithëpërfshirës sektorin e energjisë.

Ndryshe, shoqata muajin e kaluar kishte publikuar raportin “Diversiteti gjinor në sektorin e energjisë në Kosovë”, me përkrahje nga GIZ.

Në atë publikim u theksua nënpërfaqësimi i grave në sektorin energjetik të Kosovës, pasi raporti ofronte të dhëna specifike rreth personelit dhe nivelit të përfaqësimit të grave për secilin operator, institucion dhe aktor relativ në sektorin e energjisë.

Ministarstvo ekonomije uz podršku USAID-a održaće Kosovski solarni forum – Otključavanje investicija u obnovljivu energiju 21-22. jula u Prištini!

Forum će okupiti vodeće domaće i međunarodne aktere u energetskom sektoru, investitore, finansijere, programere obnovljivih izvora energije i preduzeća kako bi istakli napredak u politici i mogućnosti ulaganja na tržištima potrošača i sopstvene potrošnje za male i velike solarne inicijative na Kosovu.

Link:

https://m.facebook.com/stori.php?stori_fbid=pfbid02veGM3gv8ib4kHLkehum48h4P7ID3FgVsb2gKBjRdBIPsikpcVb74enUachzo1pFil&id=100068834060050

Ministria e Ekonomisë me mbështetjen e USAID-it do të mbajë Forumin Solar të Kosovës – Zhbllokimi i Investimeve në Energjinë e Rinovueshme më 21-22 korrik në Prishtinë!

Forumi do të mbledhë lojtarët kryesorë vendorë dhe ndërkombëtarë të sektorit të energjisë, investitorët, financuesit, zhvilluesit dhe bizneset e burimeve të ripërtëritshme të energjisë për të nxjerrë në pah avancimet e politikave dhe mundësitë e investimeve në tregjet e konsumatorëve dhe të vetëkonsumit për iniciativat diellore në shkallë të vogël dhe të madhe në Kosovë.

Link:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02veGM3gv8ib4kHLqehum48h4P7YD3FgWsb2gQBjRdBYPsikpcVb74enUachzo1pFyl&id=100068853006

The Ministry of Economy with USAID support will hold the Kosovo Solar Forum – Unlocking Investment in Renewable Energy on 21-22 July in Pristina!

The Forum will gather leading local and international energy sector players, investors, financiers, renewable energy source developers and businesses to highlight policy advances and investment opportunities in the prosumer and self-consumption markets for small and large scale solar initiatives in Kosovo.

Link:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02veGM3gv8ib4kHLqehum48h4P7YD3FgWsb2gQBjRdBYPsikpcVb74enUachzo1pFyl&id=100068834060050

Ulëse eko-miqësore në Qendrën Historike të Prizrenit

EC ka vendosur disa ulëse-vazo rrethore me drunj të cilat do të krijojnë oaza gjelbërimi në hapësira publike në afërsi të sheshit “Shadërvan”. Qëllimi i vendosjes së tyre është shtimi i gjelbërimit, mobiliarit urban si dhe parandalimi i parkimit të veturave në trotuare.

Këto ulëse do të shërbejnë edhe për socializimin e atyre që do ta frekuentojnë hapësirën, por edhe do ta gjallërojnë atë duke e bërë më funksionale.

Mungesa e hapësirave të gjelbërta ka një numër pasojash për komunitetin, prandaj duke e ditur rëndësinë e këtyre hapësira, EC do të kontribuoj në vazhdimësi për realizim të iniciativave të tilla, por njëkohësisht bën thirrje edhe tek qytetarët dhe institucionet për mirëmbajtje të tyre.

Obećavajuća praksa od jednog volontera

Slučaj Evelien van der Kooi je uzor i obećavajući aktivizam za volonterski rad među ekološkim aktivistima na Kosovu i šire.

Do sada je veb stranica kojom upravlja Evelien – Sustainable Living Kosovo objavila 25 članaka, 37 Instagram postova i mnogo dnevnih Instagram priča. U modernim vremenima, deljenje informacija na mreži je uticajan pristup komunikacije koji okuplja istomišljenike u deljenju svojih uvida i promovisanju ekološkog aktivizma.

Želimo uspešnu i plodonosnu budućnost za održivi život na Kosovu i drugim aktivistima istomišljenika koji rade na podizanju svesti među civilnim društvom na Kosovu da se dalje angažuju i štite najdragocenije mesto koje omogućava naš suživot, našu životnu sredinu.

Link:
https://linktr.ee/SustainableLivingKosovo

Praktikë premtuese përmes vullnetarizmit


Rasti i Evelien van der Kooi është një model dhe një aktivizëm premtues për punë vullnetare në mesin e aktivistëve mjedisorë në Kosovë dhe më gjerë.

Deri më tani, faqja e internetit e menaxhuar nga Evelien – Sustainable Living Kosovo ka publikuar 25 artikuj, 37 postime në Instagram dhe shumë histori të përditshme në Instagram. Në kohët moderne, shkëmbimi i informacionit në internet është një qasje komunikimi me ndikim, e cila i bashkon njerëzit me mendje të njëjtë në shkëmbimin e njohurive të tyre dhe në promovimin e aktivizmit mjedisor.

I urojmë një të ardhme të suksesshme dhe të frytshme Sustainable Living Kosovo dhe aktivistëve të tjerë me mendje të ngjashme që punojnë në rritjen e vetëdijes në mesin e shoqërisë civile në Kosovë për t’u angazhuar dhe për ta mbrojtur më tej vendin më të çmuar që na mundëson bashkëjetesën tonë, mjedisin tonë.

Vegëza:
https://linktr.ee/SustainableLivingKosovo

Promising practice by a volunteer

The case of Evelien van der Kooi is a role model and a promising activism for volunteering work among environmental activists in Kosovo and beyond.

Until now the web page managed by Evelien – Sustainable Living Kosovo has published 25 articles, 37 Instagram posts and lots of daily Instagram Stories. In the modern times, online sharing of information is an impactful communication approach which gathers the likeminded people in sharing their insights and in promoting environmental activism.

We wish a successful and a fruitful future for Sustainable Living Kosovo and other likeminded activists who work on increasing the awareness among civil society in Kosovo to further engage and protect the most precious place which is enabling our coexistence, our environment.

Link: https://linktr.ee/SustainableLivingKosovo

Pridružite se milionima ljudi koji smanjuju svoj plastični otpad

Juli bez plastike je globalni pokret koji pomaže milionima ljudi da budu deo rešenja za zagađenje plastikom – tako da imamo čistije ulice, okeane i lepe zajednice. Hoćete li biti deo jula bez plastike tako što ćete odbiti plastiku za jednokratnu upotrebu?

Preuzme izazov

Spremni da prihvatite julski izazov bez plastike?

Učesnici nam kažu da im saveti i trikovi u našim nedeljnim imejlovima tokom jula pomažu da ostanu motivisani tokom izazova. Ljudi takođe uživaju čitajući priče naših učesnika i druge vesti iz našeg globalnog pokreta. Unesite svoje podatke ovde da biste dobili najnovije ideje bez plastike (ne brinite – nećemo vam slati neželjenu poštu niti ćemo proslediti vašu adresu e-pošte nikome drugom). Zajedno možemo napraviti razliku i biti deo rešenja.

Link:

https://www.plasticfreejuly.org/take-the-challenge/

Join millions of people reducing their plastic waste

Plastic Free July is a global movement that helps millions of people be part of the solution to plastic pollution – so we can have cleaner streets, oceans, and beautiful communities. Will you be part of Plastic Free July by choosing to refuse single-use plastics?

Take the challenge

Ready to take the Plastic Free July challenge?

Participants tell us that the tips and tricks in our weekly emails during July help them to keep motivated during the challenge. People also enjoy reading stories from our participants and other news from our global movement. Enter your details here to get the latest plastic-free ideas (don’t worry – we won’t spam you or pass your email address onto anyone else). Together we can make a difference and be a part of the solution.

Link:

https://www.plasticfreejuly.org/take-the-challenge/