Green talk – održivi razvoj na opštinskom nivou

Ovog petka biće obeleženo pokretanje drugog govora u okviru platforme # GreenTalk, gde ćemo kao govornika imati gradonačelnika opštine Kamenica, gospodina Kendrona Kastratija, koji će predstaviti svoj rad i svoju viziju o unapređenju prakse i politike prema održivi razvoj na opštinskom nivou.

Pripremite se za gledanje govora sutra od 18:30 na televizijskom kanalu KTV, dostupan i UŽIVO na zvaničnim Facebook stranicama Balkanske zelene fondacije, KTV i Kosovske nedelje održivog razvoja.

Ovo drugo izdanje # GreenTalk podržava Heinrich-Boll-Stiftung.

Green talk – sustainable development at the municipal level

This Friday will mark the launch of the second speech within the platform #GreenTalk, where as a speaker we will have the Mayor of Kamenica Municipality, Mr. Qëndron Kastrati, who will unveil his work and his vision on the advancement of practices and policies towards sustainable development at the municipal level.

Tune in to watch the speech tomorrow from 18:30 on the KTV television channel, available also LIVE on the official Facebook pages of the Balkan Green Foundation, KTV, dhe Kosovo Sustainable Development Week.

This second edition of #GreenTalk is supported by the Heinrich-Boll-Stiftung.

Green talk – zhvillimi i qëndrueshëm në nivel komunal

Këtë të premte do të bëhet lansimi i fjalimit të dytë në kuadër të platformës #GreenTalk, ku si folës do të kemi Kryetarin e Komuna e Kamenicës – Faqja Zyrtare, Z. Qëndron Kastrati, i cili do të shpalos punën si dhe vizionin e tij mbi avancimin e praktikave dhe politikave drejt zhvillimit të qëndrueshëm në nivel komunal.

Ndiqni fjalimin nesër nga ora 18:30 në kanalin televiziv KTV, i disponueshëm edhe LIVE në faqet zyrtare të Facebook-ut të Balkan Green Foundation, KTV – Kohavision dhe Kosovo Sustainable Development Week.

Ky edicion i dytë i #GreenTalk mbështetet nga Heinrich-Boll-Stiftung.

Çfarë është bujqësia rigjeneruese dhe pse ka rëndësi

Mirësevini në të ardhmen, pasi bujqësia rigjeneruese do të zgjidhë shumë probleme në të njëjtën kohë. Lëvizja vjen me bukurinë e lejimit të natyrës të bëjë punën e saj. Mëposhtë është një udhëzues mjaft gjithëpërfshirës i parimeve të tij dhe organizatave frymëzuese që drejtojnë këtë praktikë të qëndrueshme.

Duke shkuar në një vit dhe dekadë të re, jam i sigurt që keni shumë në mendjen tuaj. A jeni i shqetësuar me popullatën e bletëve? A jeni të frikësuar nga zjarret në të gjithë Australinë? A jeni i sëmurë nga ndotja e burimeve tona të çmuara të ujit? Ju mund të habiteni që bujqësia ka një aftësi të jashtëzakonshme për të zgjidhur shumë nga këto çështje. Por, nuk ka hyrë plotësisht në rrjedhën kryesore. Vjen me një emër që mbase nuk e keni njohur: bujqësia rigjeneruese.

Çfarë është Bujqësia Rigjeneruese?
Me sa e shoh, pjesa më e madhe e të kuptuarit të botës për bujqësinë është e kufizuar në dy gjykata: bujqësia konvencionale dhe bujqësia organike. Bujqësia rigjeneruese nuk është as bujqësi ekskluzivisht organike, dhe as nuk është plotësisht e natyrës konvencionale. Ndërsa parimet kryesore të bujqësisë organike janë të mbajnë procesin e rritjes sa më natyral që të jetë e mundur duke përjashtuar përdorimin e pesticideve dhe OMGJ-ve, dhe qëllimi i bujqësisë konvencionale është të maksimizojë rendimentin përmes përdorimit të plehut sintetik dhe teknologjisë, fokusi i bujqësisë rigjeneruese është në tokë dhe bashkëpunon me natyrën Qëllimi është të krijojmë një fermë produktive dhe një ekosistem të lulëzuar në të njëjtën kohë. Siç i shpjegova një herë një fermeri të hutuar, “ka të bëjë me lejimin e natyrës të bëjë punën për ne”.

Efekti i praktikimit të bujqësisë rigjeneruese është ai që rikthen shëndetin e tokës. Për fermerët, kjo nënkupton rendimente më të mëdha, qëndrueshmëri të tokave ndaj streseve të ndryshme (thatësira dhe lagështi e tepërt), ulje e nevojës për kosto të jashtme të inputeve (plehrave dhe pesticideve) dhe rritje të fitimeve. Për konsumatorët, rritjet në shëndetin e tokës çojnë në ushqime më të dendura me lëndë ushqyese, një mjedis miqësor për pjalmuesin, habitate të botës së egër, kontroll të erozionit, kontroll të rrjedhjes së ndotjes dhe sekuestrim të karbonit përmes fotosintezës, duke ndihmuar kështu të ndryshojmë ndryshimin e klimës. Me pak fjalë, zgjidh të gjitha problemet e botës!

Në shumë mënyra, ne jemi duke rikuperuar parimet që u hodhën poshtë revolucionit të bujqësisë industriale dhe duke i integruar ato brenda sistemeve që kemi zhvilluar gjatë tetëdhjetë viteve të fundit. Me fjalë të tjera, bujqësia rigjeneruese nuk është një refuzim i bujqësisë konvencionale ose organike, por një përmbushje më e thellë e sistemeve të tyre. Mos harroni atë frazë, “dëgjoni pleqtë tuaj?” Po, mirë rezulton, kjo është në të vërtetë e vërtetë.

Ndërsa ka disa argumente mbi atë që do të thotë posaçërisht bujqësia rigjeneruese, bujqësia rigjeneruese tenton të drejtohet nga pesë parime themelore:

Lërimi minimal i tokës
Mirëmbajtja e mbetjeve në tokë
Vendosja e rrënjëve të gjalla
Diversiteti i të korrave
Integrimi i bagëtive

ODRŽANA ČETVRTA RADIONICA NA LOKALIZACIJI TEME DNEVNOG REDA 2030

Uz organizaciju Asocijacije kosovskih opština, održana je četvrta radionica „Lokalizacija Agende 2030 i ciljevi održivog razvoja“ sa opštinskim službenicima opštine Istok.

Radionicu sa motom „Ne ostavljajte nikoga natrag“ u institucijama i zajednicama na lokalnom nivou, zajednički organizuju Asocijacija kosovskih opština i Institut za razvojnu politiku (INDEP).

Ova jednodnevna radionica, koja je bila posvećena lokalnim opštinskim zvaničnicima, pružila je detaljno objašnjenje i bolje razumevanje lokalizacije CDS-a, kako bi se ojačao kapacitet za preduzimanje konkretnih akcija za sprovođenje Agende 2030, kao i uloga AKO-a u takvim inicijativama koje imaju za cilj podršku opštinama u ovom pogledu.

Ovom prilikom opštinski službenici imali su priliku da se obuče za bavljenje održivošću akcija na lokalnom nivou, ne samo za povećanje njihovih institucionalnih kapaciteta, već i za mogućnost sistematske integracije CSD-a i principa „Ne ostavljaj nikoga iza sebe“ . u svojim programima i budžetima i da osiguraju dugoročnu posvećenost bavljenju ovim temama.

Pored toga, sadržaj radionice obuhvatio je identifikaciju CDD-a i relevantnih ciljeva za njihove opštine i razvoj preporuka za njihove akcione planove.

Budući da Milenijumski razvojni ciljevi pokrivaju sve sektore, u ovoj radionici učesnici su bili službenici iz različitih direkcija ove opštine gde su imali priliku da pojačaju svoje znanje o ovoj temi, kao i zajedničke međusektorske diskusije koje utiču na ciljeve održivog razvoja.

Ovaj projekat sprovodi AKO u saradnji sa INDEP-om, uz podršku GIZ-a i NALAS-a.

THE FOURTH WORKSHOP ON THE TOPIC LOCALIZATION OF THE AGENDA 2030 IS HELD

With the organization of the Association of Kosovo Municipalities, the fourth workshop ‘Localization of Agenda 2030 & Sustainable Development Objectives’ was held with municipal officials of the municipality of Istog.

The workshop with the motto ‘Do Not Leave Anyone Back’ in local level institutions and communities of Kosovo, is co-organized by the Association of Kosovo Municipalities and the Institute for Development Policy (INDEP).

This one-day workshop, which was dedicated to local municipal officials, provided a detailed explanation and better understanding of the localization of CDS, in order to strengthen the capacity to take concrete action to implement the 2030 Agenda, as well as the role of AKM in such initiatives that aim to support municipalities in this regard.

On this occasion, municipal officials had the opportunity to be trained to address the sustainability of actions at the local level, not only to increase their institutional capacity, but also to be able to systematically integrate CSDs and the ‘Do Not Leave Anyone Behind’ principle. in their programs and budgets and to ensure long-term commitment in addressing these topics.

Furthermore, the content of the workshop included the identification of CDDs and relevant targets for their municipalities and the development of recommendations for their action plans.

Since the MDGs cover all sectors, in this workshop participants were officials from different directorates of this municipality where they had the opportunity to reinforce their knowledge on this topic as well as joint cross-sectoral discussions that affect the Sustainable Development Objectives.

This project is implemented by AKM in cooperation with INDEP, supported by GIZ and NALAS.

MBAHET PUNËTORIA E KATËRT ME TEMËN LOKALIZIMI I AGJENDËS 2030

Me organizimin e Asociacionit të Komunave të Kosovës, u mbajt edhe punëtoria e katërt ‘Lokalizimi i Agjendës 2030 & Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm’ me zyrtarët komunalë të komunës së Istogut.

Punëtoria me moton ‘Mos Lini Askënd Mbrapa’ në institucionet e nivelit lokal dhe komunitetet e Kosovës, është bashkë-organizim i Asociacionit të Komunave të Kosovës dhe Institutin për Politika Zhvillimore (INDEP).

Kjo punëtori njëditore, e cila iu dedikua zyrtarëve lokal të komunave, ofroi një shpjegim të detajuar dhe kuptim më të mirë mbi lokalizimin e OZHQ-ve, me qëllim të forcojë kapacitetet drejt ndërmarrjes së veprimeve konkrete për zbatimin e Agjendës 2030, si dhe për rolin e AKK-së në iniciativa të tilla që kanë për qëllim përkrahjen e komunave në këtë drejtim.

Me këtë rast zyrtarët komunalë patën rastin të trajnohen për të adresuar qëndrueshmërinë e veprimeve në nivelin lokal, jo vetëm për të rritur kapacitetet e tyre institucionale, por edhe për t’u aftësuar që të integrojnë sistematikisht OZHQ-të dhe parimin ‘Mos Lini Askënd Mbrapa’ në programet e tyre dhe buxhetet dhe për të siguruar angazhim afatgjatë në adresimin e këtyre temave.

Për më tepër, përmbajtja e punëtorisë përfshiu identifikimin e OZHQ-ve dhe synimet përkatëse për komunat e tyre dhe zhvillimin e rekomandimeve për planet e tyre të veprimit.

Duke qenë se OZHQ-të përfshijnë të gjitha sektoret, në këtë punëtori pjesëmarrës ishin zyrtarë nga drejtori të ndryshme të kësaj komune ku patën rastin të riforcojnë njohuritë e tyre rreth kësaj teme si dhe diskutime të përbashkëta ndërsektoriale q֝ë prekin Objektivat e Zhvillimit t֝ë Q֝ëndruesh֝ëm.

Ky projekt implementohet nga AKK në bashkëpunim me INDEP, përkrahur nga GIZ dhe NALAS.

Publikohet Raporti mjedisor për Komunën e Gjakovës

Raporti mjedisor për Komunën e Gjakovës, synon të dokumentojë gjendjen e mjedisit përmes të dhënave mbi cilësinë e ajrit, ujërave, tokës dhe biodiversitetit në këtë komunë. Ky raport përmbledh të dhëna të rëndësishme nga raportet mjedisore të hartuara nga institucionet shtetërore dhe organizatat ndërkombëtare në Kosovë, udhëzuesit e BE-së, kornizës ligjore të Kosovës dhe raporteve evropiane mbi faktorët kryesorë të mjedisit.

HumanRightivism
Embassy of Sweden in Pristina
Community Development Fund – CDF
EC Ma Ndryshe

Shënohet Dita Botërore e Mjedisit

Me rastin e “Ditës Botërore të Mjedisit” – 5 Qershorit, Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës në bashkëorganizim me  Ministrinë e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë,  Komunën  e Prishtinës,  OJQ-të  mjedisore si: “Let’s Do it Kosova”, “Green Art Center”, “ATRC” , “Pamkos”, “Let’s Center” dhe shoqërinë civile, do të shënojnë këtë ditë, si një ndër festat më të rëndësishme të kalendarit Mjedisor.

Shënimi i kësaj feste mjedisore do të bëhet më datë 5 Qershor (ditë e Shtune) në hapësirën  afër Stacionit të Trenit Rr. “ Tirana” –  Komuna e Prishtinës,  duke filluar nga ora  10:00.

Agjenda

 09:45 – 10:00 /  Arritja e pjesëmarrësve dhe mediave

10:00 – 10:10 / Hapja dhe Moderimi nga z. Besmir Kokollari, zyrtarë i ENM

10:10 – 10:20 / Fjalë rasti – z. Liburn Aliu, Ministër i MMPHI

10:20 – 10:30 / Fjalë rasti – znj. Arbërie Nagavci, Ministre e MASHT

10:30 – 10:40 / Fjalë rasti – z. Shpënd Ahmeti, Kryetar i Komunës së Prishtinës

10:40 – 10:50/ Fjalë rasti i një përfaqësuesi të OJQ-ve mjedisore

Aktivitetet e planifikuara

Shpërndarja e materialeve promovuese si – Fletëpalosje, poster, Roll up, T-shirt, çanta të biodegradueshme, pin buton, mesazhe senzibilizuese si dhe shpërndarja e materialeve për realizimin e aktiviteteve të pastrimit për të gjithë pjesëmarrësit.

OJQ-ja “Let’s  do it – Ta pastrojmë Kosovën“:

Aktivitet pastrimi në parkun afër hekurudhave, Komuna e Prishtinës (Stacioni i Trenit, R. “Tirana”) deri në Fushë Kosovë, aktivitet i  OJQ “Let’s  do it – Ta pastrojmë Kosovën“ me pjesëmarrës Ansambli “Shota” dhe vullnetarë.

• Mbjellje të drunjëve në parkun e Stacionit të Hekurudhës në Fushë Kosovë;

• Pastrimi i shtratit të lumit në Janjevë – gjatësia 3.5 km;

• Mbjellja e 30 fidanëve në oborrin e shkollës ”Braca Aksic” , Janjevë – Lipjan;

• Pjesëmarrja në pastrimin e rrjedhës së lumit ”Lumbardhi i Prizrenit”, i cili organizohet nga Sharri Wildlife ;

• Aksion pastrimi, mbjellje dhe aktivitete tradicionale sportive së bashku me Komitetin Olimpik të Kosovës.

OJQ-ja “GAC“:

Aktivitete promovuese të organizuara nga GAC me Klubin e Gjelbër SH.M.F.U “Nazmi Gafurri”  si:  promovimi i konceptit 3’R, ndarja e mbeturinave të riciklueshme në burim,  kompostimi, arti i ripërdorimit, mesazhe mjedisore.

Aktivitete promovuese të organizuara nga GAC, KSDV, me Klubin e Gjelb;r SH.M.F.U “Shkolla e Gjelbër” si: Promovimi i  energjisë solare – Rimorkio; Promovimi i konceptit 3’R, Ndarja e mbeturinave të riciklueshme në burim; Kompostimi; Arti i ripërdorimit; Pikturimi; Mesazhe mjedisore; në Sheshin “Zahir Pajaziti” në Prishtinë.

Ekspozitë promovuese e organizuar nga GAC me klubin e gjelbër të SH.F.M.U “Pjetër Bogdani” në Prishtinë si video promovuese e aktiviteteve, promovimi i konceptit 3’R, Ndarja e mbeturinave të riciklueshme në burim; Kompostimi; Arti i ripërdorimit; Pikturimi; Mesazhe mjedisore;

OJQ-ja “ATRC“:

Organizon Forum virtual të diskutimit me ekspertë të fushës së mjedisit në lidhje me efektet e hidrocentraleve në mjedis.

Shoqata  “PAMKOS“:

Në koordinim me të gjitha kompanitë regjionale të mbeturinave do të angazhohen në eliminimin e deponive ilegale. Aksion ky i cili do të ndikoi në përmirësimin e gjendjes së mjedisit dhe ngritjen e vetëdijesimit të qytetarëve për mjedis më të pastër. Largimi i deponive ilegale do të bëhet në koordinim me komunat ku operojnë, andaj lokacionet mbeten sipas kërkesës së komunave.

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës me OJQ mjedisore Let’s do it dhe GAC do të realizojnë ligjërata edukuese mjedisore nga dt. 04 – 20 Qershor 2021 në institucionet e arsimit fillor duke përfshirë nga 2 SH.F.M.U në komunat Prishtinë, Mitrovicës, Pejë, Prizren, Ferizaj, Gjilan dhe Gjakovë.

17:00 – Përfundimi i aktiviteteve.

​Cilësia e ajrit, Prishtina më e ndotura – ndotësitë më të mëdhenj përdorimi i drunjve dhe thëngjillit për ngrohje

Dita e Informimit për Cilësinë e Ajrit në Kosovë u shënua me një sërë aktivitetesh për informimin e publikut mbi rreziqet shëndetësore nga ndotja e ajrit.

Këto aktivitete janë organizuar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës (IKShPK) dhe Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës (IHMK) në bashkëpunim me Komunën e Prishtinës dhe me përkrahjen nga Millenium Foundation Kosovo.

Agron Kelmendi nga Milenium Fondation Kosovo tha se tashmë Kosova ka arritur që ta zgjedhë problemin e mungesës së të dhënave për cilësinë e ajrit.

Ai tha se përmes një projekti të financuar të MSS është krijuar një sistem informativ për cilësinë e ajrit në Kosovë, derisa është hartuar edhe Portali Shtetëror për cilësinë e ajrit.

Kelmendi tha se përmes këtij projekti janë identifikuar edhe ndotësit më të mëdhenj të ajrit e që janë përdorimi për ngrohje e drunjve dhe thëngjillit kryesisht në zonat rezidenciale.

Kelmendi: Zonat rezidenciale ku përdoret për ngrohje thëngjill dhe dru janë ndotësit më të mëdhenj

“MSS financoi projektin për cilësinë e ajrit që sot po e shihni këtu, ky rrugëtim filloi diku në vitin 2018 dhe tani jemi në përfundim të tij dhe si rezultat i këtij ne kemi krijuar një sistem informativ të dobishëm për qytetarët e Kosovës, të cilëve iu mundësua që të njoftohen në kohë reale për të dhënat e cilësisë së ajrit. Kemi krijuar rrjetin informativ shtetëror ku të dhënat për cilësinë e ajrit mund të qasen në çdo kohë dhe në çdo vend në kohë reale. Pastaj kemi krijuar sistemin e rekomandimeve shëndetësore së bashku me IKSHPK, ku iu ofrojmë qytetarëve të dhëna përkatëse në lidhje me efekte shëndetësor që i sjell mungesa e cilësisë së ajrit… Ky projekt ka investuar edhe në identifikimin e burimeve të ndotje të ajrit ku për herë të parë është mundësuar që qytetarët të informohen në lidhjen me ndotësit dhe burimet e Kosovës një nga rezultatet e këtij raporti del ndotësit kryesor janë zonat rezidenciale të cilat përdorin si burim ngrohje lëndët si dru dhe thëngjill”, tha ai.

Nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, Shkumbin Shala tha se ky Institut po punon me një sistem të avancuar me 13 stacione që monitoron në mënyrë të pandërprerë cilësinë e ajrit në Kosovës.

Shala: Sistemi i monitorimit është i avancuar

“Ky sistem është në avancimin më të madh të mundshëm ku të dhënat tona janë të qasshme për të gjitha kategoritë. Ky sistem përbënë 13 stacione 12 fikse dhe 1 mobil, dy stacione i kemi në Prishtinë për shkak të rëndësisë, këto të dhëna janë të qasshme dhe monitorimi bëhet në mënyrë të pandërprerë… Ideja dhe qëllimi jonë është që të dhënat të shpërndahen te të gjithë dhe t’i përdorin të gjitha kategoritë e shoqërisë, ne po mundohemi që ta kryejmë punën tonë si institucion përgjegjës deri tani mendoj se puna ka shkuar mirë duke falënderuar donatorët në veçanti donacionin e fundit nga MSS. Të dhënat përveç në ueb sajt të IHK, tani janë edhe ueb sajtin e IKSHPK-së, ku në këtë portal janë të gjitha informata për të gjitha kategoritë dhe detajet e veçanta se si është gjendja e cilësisë së ajrit dhe konform këtyre parametrave të sillemi në ambient”, tha ai.