Kosovo Green Action

Balkan Green Foundation (BGF) in cooperation with Lëvizja FOL (FOL) and Open Data Kosovo (ODK) will implement the Kosovo Green Action project.

Kosovo Green Action project will be financed by the International Bank for Reconstruction and Development – World Bank through the provision of a GPSA Grant.

Project partners will implement material measures and actions so that the Kosovo Green Action Project is implemented in accordance with the Environmental and Social Standards (ESSs).

The Environmental and Social Commitment Plan
(ESCP) sets out material measures and actions, any specific documents or plans, as well as the timing for each of the above-mentioned.

Check the following link for the detailed ESCP of the Kosovo Green Action Project:
https://www.balkangreenfoundation.org/en-
us/publications
/

Fëmijët mësojnë për rëndësinë e mjedisit dhe reciklimit

Fondacioni BONEVET me lokacion në Mitrovicë ka organizuar punëtori me fëmijë në kuadër të aktiviteteve të përkrahura nga Platforma për Mjedis dhe Zhvillim tê Qëndrueshëm Environment Hub (www.environment-hub.org) i cili zbatohet në kuadër të HumanRightivism.

Punëtoria e parë:

Fëmijët janë njohur me rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit dhe mënyrat e reciklimit të mbeturinave  Në fund kanë krijuar punimet e tyre të artit duke përdorur gjethe  

Punëtoria e dytë “BONE’VET Kopshtin Tënd”

Fëmijët kanë mësuar të riciklojnë letër dhe të krijojnë topa të mbushur me fara të luleve që t’i japin gjallëri kopshteve të tyre. Në fund, së bashku me stafin, ata kanë fiiluar ngjyrosjen e rrethojës për të krijuar një ambient sa më të bukur. Pjesëmarrës në punëtorinë e dytë ishin fëmijët nga komuniteti rom që ndjekin programet edukative në RADC Learning Center.

Pas përfundimit të këtyre aktiviteteve, nxënësit janë angazhuar në praktikimin e metodave kreative për mbrojtjen e mjedisit, në pastrimin e oborrit dhe lyerjen e telave mbrojtës të kopshtit.

Obećavajuća praksa: informativni paneli i korpe za otpatke postavljeni su u ŠFMU „Azem Bejta“ iu rezervoaru za vodu u selu Štutica, opština Glogovac

Ova aktivnost je realizovana danas u okviru realizacije aktivnosti za životnu sredinu i održivi razvoj, kroz podršku u okviru drugog kruga nagrada za kreativne aktivnosti, od inicijativa u zajednici.

Fitore Šabani, inicijator ove aktivnosti, koji je i nastavnik hemije u ovoj školi, podržan je od strane Platforme za životnu sredinu i održivi razvoj (environment-hub) koju sprovodi organizacija PACT kroz projekat HumanRightivism.

U ovoj značajnoj aktivnosti za očuvanje životne sredine na ovoj lokaciji, koju posećuju i meštani drugih opština iz regiona, dobrovoljnim radom doprineli su zaposleni u ovoj školi.

Promising practice: informative panels and waste baskets are placed in the ShFMU “Azem Bejta” and in the water tank in the village of Shtuticë, municipality of Drenas

This activity was carried out today within the framework of the implementation of activities for the environment and sustainable development, through support within the second round of rewards for creative activities, from community-based initiatives.

Fitore Shabani, the initiator of this activity, who is also a chemistry teacher at this school, has been supported by the Platform for Environment and Sustainable Development (www.environment-hub) implemented by the PACT organization through the HumanRightivism project.

In this important activity for the preservation of the environment in this location, which is also visited by residents from other municipalities from the region, the employees of this school have contributed with voluntary work.

Praktika premtuese: vendosen panele informuese dhe shporta për mbeturina në ShFMU” Azem Bejta” dhe në kroin e ujit në fshatin Shtuticë, komuna e Drenasit

Ky aktivitet është realizuar sot në kuadër të zbatimit të aktiviteteve për mjedis dhe zhvillim të qëndrueshëm, përmes përkrahjes në kuadër të raundit të dytë të shpërblimeve për aktivitete kreative, nga iniciativat me bazë në komunitet.

Fitore Shabani, iniciatore e këtij aktiviteti e cila njëherësh është edhe mësimdhënëse e lëndës së kimisë në këtë shkollë, është përkrahur nga Platforma për Mjedis dhe Zhvillim të Qëndrueshëm (www.environment-hub) e zbatuar nga organizata PACT përmes projektit HumanRightivism.

Në këtë aktivitet të rëndësishëm për ruajtjen e mjedisit në këtë lokacion, i cili vizitohet edhe nga banorë nga komuna të tjera nga rajoni, me punë vullnetare kanë kontribuar punonjësit e kësaj shkolle.

📣 TOKA si pjesë e SAME – Solidarity Action Day Movement in Europe prezanton Ditën e Solidaritetit për herë të parë në Kosovë.

Në kuadër të kësaj dite, e cila planifikohet të mbahet vitin tjetër, po shpallim thirrjen e hapur për të gjithë të rinjtë e të rejat që dëshirojnë të jenë pjesë e kësaj iniciative dhe të bëjnë ndryshim në komunitet! Apliko tani për të qenë pjesë e Akademisë së Liderëve të Rinj!

Kush mund të aplikojë?
✔️Të rinj e të reja që i takojnë grup moshës 16-24 vjeçare;
✔️Të rinj e të reja nga të gjitha komunat e Kosovës;
✔️Të gjithë ata që kanë përvojë të paktën 1 vjeçare në lidership apo punë me të rinj;
✔️Të gjithë ata që janë apo nuk janë pjesë e programeve të TOKAs;
✔️ Të gjithë ata që janë entuziastë për të sjell ndryshime pozitive në komunitet.

Si mund të aplikoni?
🔗 Apliko tani duke e plotësuar formën në këtë link: tinyurl.com/j482s9vc

⏰ Afati për aplikim është i hapur deri me 12/10/2022.

👉 Për më shumë informata, klikoni këtu: tinyurl.com/mrxk2jfw

Akademia e Liderëve të Rinj është pjesë e aktiviteteve ambientaliste, të financuara nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar (SIDA), përmes Programit të saj “Human Rightivism”, dhe implementohet nga CDF dhe TOKA.


📣 TOKA as part of the SAME network of European organizations presents Solidarity Action Day for the first time in Kosovo.

As part of this day, which is planned to be held next year, we are announcing an open call for all youth who want to be part of this initiative and make a difference in the community! Apply now to be part of the Youth Leaders Academy and get trained in advanced leadership skills!

Who can apply?
✔️Youth of age 16-24;
✔️Youth from all municipalities of Kosovo;
✔️All those who have at least 1 year of experience in leadership or work with young people;
✔️All those who are or are not part of TOKA’s programs;
✔️All those who are enthusiastic about bringing positive changes to the community.

How can you apply?
🔗 Apply now by filling out the form in this link: tinyurl.com/j482s9vc

⏰ Application deadline, open until the 12th of October 2022.

👉 For more information, click here: tinyurl.com/3xsjtzmk

Youth Leaders Academy is part of environmental activities, funded by the Swedish International Cooperation and Development Agency (SIDA), through its “Human Rightivism” Program, and implemented by CDF and TOKA.

Kosovë: Era dhe dielli prodhuan 470% më shumë rrymë në muajin korrik, krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak.

Agjencia e Statistikave të Kosovës ka publikuar bilancin e energjisë në Kosovë për muajin korrik 2022. Të dhënat tregojnë për rritje marramendëse të prodhimit të energjisë nga era dhe dielli, krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak.
Në të dhënat e publikuara theksohet se termocentralet prodhuan pak më pak rrymë (1.71% më pak) në korrik 2022, ndërsa prodhimi nga burimet e erës dhe ato solare u rritë dukshëm. Nga 4,029 MWh orë sa kishin prodhuar në korrikun e vitit të kaluar, bruto prodhimi nga këto dy burime në muajin korrik 2022 ishte 22,980 MWh, apo 470,41% më shumë, raporton Kosovo.Energy.

Në rritjen e prodhimit të energjisë nga burimet dhe solare në masë të madhe kanë ndikuar projektet e erës të ndërmarrjes SOWI Kosovo në Shalë të Bajgorës, me kapacitet të përgjithshëm të instaluar prej 105 megavatësh, vlerëson Kosovo.Energy.

Në anën tjetër, prodhimi bruto nga hidrocentralet ishe 5.71 GWh, apo 46,75% më pak se në periudhën e njejtë të vitit të kaluar.

Pjesëmarrja e energjisë elektrike alternative në kuadër të konsumit të përgjithshem ishte 7.84%, theksojnë të dhënat e ASK-së.

Rriten edhe vlerat e importit dhe eksportit
Rritje kanë shënuar edhe vlerat e importit dhe eksportit. Sipas të dhënave të ASK-së, importet në muajin korrik 2022 u rritën për 25% ndërsa eksportet për 39.17%, krahasuar me periudhën e njejtë të vitit të kaluar.

Importi i energjisë elektrike në korrik 2022 ishte 343.72 GWh, kurse eksporti i energjisë elektrike në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar ishte 364.98 GWh, raporton Kosovo.Energy.

Në periudhën e njejtë të vitit të kaluar Kosova kishte importuar 274 gigavat orë energji elektrike, ndërsa kishte eksportuar 262 gigavat orë energji elektrike.

Konsumi në korrik 2022 ishte 5,61% më i ulët, 55% e energjisë është konsumuar nga amvisëritë
Gjatë muajit korrik të vitit 2022 energjia elektrike bruto në dispozicion ishte 476.06 GWh kurse konsumi i energjisë elektrike ishte 365.85 GWh, apo -5.61 % më i vogël me muajin e njejtë të vitit paraprak.

Më së shumti energji elektrike është konsumuar nga amvisëritë, apo rreth 55%, për të vazhduar me konsumatorët komercial, të cilët kanë konsumuar 26% dhe ata industrial, të cilët kanë konsumuar rreth 5% të energjisë së disponueshme në Kosovë në muajin korrik 2022, raporton Kosovo.Energy.com

Prodhimi i thëngjillit ishte rreth 6.38 mijë ton, ose 15.95% më pak sesa në muajin e njëjtë të vitit paraprak.

Vegëza:

https://kosovo.energy/kosove-era-dhe-dielli-prodhuan-470-me-shume-rryme-ne-muajin-korrik-krahasuar-me-periudhen-te-vitit-paraprak/

International cleaning day is also marked this year

Even this year in Kosovo, some concrete steps have been taken by various actors such as civil society, local authorities and volunteers, for the cleaning campaign, in order to preserve the environment and raise awareness among citizens.

On September 18, the PACT organization continued with the placement of panels for public awareness, not to throw waste in these spaces with the motto: “Clean and Green Perfect View”.

Two days earlier, in the same location, the Office of the European Union in Kosovo together with GIZ Kosovo, the Young European Ambassadors, PAMKOS and other organizations organized an activity for the cleaning of Lake Badovci on Friday.

Since 2018, World Cleanup Day, which is celebrated every year on September 18, has brought together millions of people for the biggest waste collection day in human history.

World Clean Up Day brings together volunteers and partners around the world to clean up our planet from litter – cleaning up litter and mismanaged waste on beaches, rivers, forests and roads. World Cleanup Day harnesses the power of people around the world to achieve extraordinary things through collaboration.

I ove godine se obeležava Međunarodni dan čišćenja

I ove godine na Kosovu su preduzeti neki konkretni koraci od strane različitih aktera kao što su civilno društvo, lokalne vlasti i volonteri, za kampanju čišćenja, u cilju očuvanja životne sredine i podizanja svesti među građanima.

Organizacija PACT je 18. septembra nastavila sa postavljanjem panoa za podizanje svesti javnosti, da ne bacaju otpad u ove prostore sa motom: „Čist i zelen savršen pogled“.

Dva dana ranije, na istoj lokaciji, Kancelarija Evropske unije na Kosovu zajedno sa GIZ Kosovo, Mladim evropskim ambasadorima, PAMKOS-om i drugim organizacijama organizovala je u petak akciju čišćenja jezera Badovci.

Od 2018. godine, Svetski dan čišćenja, koji se obeležava svake godine 18. septembra, okupio je milione ljudi na najvećem danu sakupljanja otpada u istoriji čovečanstva.

Svetski dan čišćenja okuplja volontere i partnere širom sveta da očiste našu planetu od smeća – čisteći smeće i pogrešno upravljani otpad na plažama, rekama, šumama i putevima. Svetski dan čišćenja koristi moć ljudi širom sveta da postignu izvanredne stvari kroz saradnju.

Obećavajuća praksa: Drveće je zasađeno u krugu škole

U okviru sprovođenja aktivnosti za životnu sredinu i održivi razvoj, Fondacija Belanica sa sedištem u selu Belanica je volonterskim angažovanjem zasadila 12 stabala.

Ova aktivnost, koja je podržana kreativnim nagradama kroz projekat HumanRightivism od strane PACT-a (Partneri u akciji), sprovedena je u dvorištu škole „Ismail Kemali“ u Belanici.

Nagrade za kreativne ekološke ideje sa dugoročnim uticajem služe kao prilika za inicijative koje preduzimaju organizacije i aktivisti lokalne zajednice.