Global Climate Strike – Mitrovica

Day by day, Mitrovica is turning into a city of concrete, the woods are being cut without a second thought, river beds are solidified with cement, quarries are eroding mountains (with or without permission), the green spaces are getting smaller and replaced with apartments that people cannot afford. Soon we will be voting for the local assembly members as well as the mayor of the municipality, so it is an ideal moment to raise environmental issues.

The 24th of September marks the world day of the fight against the system that is causing climate change.

We are joining this effort with a symbolic action, just like last year, at the Mehë Uka square, from 12:00 to 13:00.

One day before (23.09.), we are meeting up at the Social Space for Deconstruction, to brainstorm and make the signs. We welcome you from 10:00 until 16:00 to get prepared for the action but also to talk about the environmental issues of Mitrovica. Bring cardboard, white sheets, and we will provide coffee and tea.

Please respect the health-safety measures by wearing a mask, keeping the distance and disinfecting your hands.

This event will be organized by Mitrovica activists, together with Social Space for Deconstruction and the Group of Volunteers “Mitrovica Environmentalists”.

Global Climate Strike – Mitrovica

Mitrovica se iz dana u dan se pretvara u grad od betona, šume se seku bez razmišljanja, korita reka se učvršćuju cementom, kamenolomi nagrizaju planine (sa ili bez dozvole), zelene površine postaju sve manje i zamenjuju se sa stanovima koje ljudi ne mogu priuštiti. Uskoro ćemo glasati za odbornike lokalne skupštine, kao i za predsednika opštine, pa je to idealan trenutak za pokretanje pitanja zaštite životne sredine.

24 septembra obeležava se svetski dan borbe protiv sistema koji izaziva klimatske promene.

A mi se pridružujemo ovim naporima simboličnom akcijom, baš kao i prošle godine, na trgu Mehe Uka, od 12:00 do 13:00.

Dan ranije (23.09.), sastajemo se u društvenom prostoru za dekonstrukciju, da razmislimo i napravimo znakove. Cekamo vas od 10:00 do 16:00 kako bi se pripremili za akciju, i razgovarali o ekološkim pitanjima Mitrovice. Ponesite karton, bele čaršave, a mi ćemo vam obezbediti kafu i čaj.

Molimo vas da poštujete sigurnosne mere i zadržite masku i dezinficirajte ruke.

Ovaj događaj će organizovati mitrovački aktivisti, zajedno sa društvenim prostorom za dekonstrukciju i grupom volontera

grupom volontera “Mitrovički ekolozi”.

Global Climate Strike – Mitrovica

Mitrovica dita-ditës po bëhet qytet i betonit. Po prehën drujtë pa u menduar dy herë, shtretërit e lumenjve po betonohen, gurëthyesit po gërryjnë malet (me leje ose pa leje), hapësirat e gjelbëra po zvogëlohen e po zavendësohen me banesa. Së shpejti kemi me i votu asambleistat/et e kuvendit dhe kryetarin komunal (se kryetare s’ka kandidu as ni parti), kështu që është koha e duhun për me i ngritë çashtjet mjedisore.

24 shtatori shënon ditën botërore të luftës kundër sistemit që është duke i shkaktuar ndryshimet klimatike.

Kurse ne po i bashkohemi kësaj përpjekjeje me një aksion simbolik, njejtë si vitin e kaluar, në sheshin Mehë Uka, prej orës 12:00 deri në ora 13:00.

Një ditë ma herët (23.09) kemi me u mbledhë në Hapësirën Shoqërore për Dekonstruksion, për me ideimin dhe për ti punuar pankartat.

Ju presim prej orës 10:00 deri në ora 16:00 për me u pergatitë për aksion, por edhe me ba muhabet rreth telasheve mjedisore të Mitrovicës. Merrni me veti karton, çarshafa të bardhë, e na ju qesim kafe e çaj.

Ju lusim me i respektu masat e sigurisë duke e mbajtë maskën, distancën dhe duke i dezinfektuar duart.

Kjo ngjarje organizohet nga aktivistë e aktiviste të Mitrovicës, së bashku me Hapësirën Shoqërore për Dekonstruksion dhe grupin e vullnetarëve ” Ambientalistët e Mitrovicës “.

International Car Free Day

The Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure, in co-organization with the Municipality of Prishtina, Kosovo Police, NGOs, organizes the celebration of the “International Car Free Day”.

On September 22, 2021, the central manifestation will be held in front of the Government building “Former Rilindja building” and will continue according to the defined itinerary starting at 10:00.

With the motto “Safe and healthy, with sustainable mobility”, dated 16.09.2021 The European Mobility Week has started.

MESP in cooperation with ten municipalities and non-governmental organizations has organized the celebration of this European week.

The first activity for marking this week was held in the municipality of Peja, to continue later in the municipality of Klina and other municipalities in the following days.

European Mobility Week ”is marked with activities foreseen by MESP, in the municipalities of Kosovo until September 22, 2021.

Dita Ndërkombëtare pa Makina

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, në bashkë organizim me komunën e Prishtinës, Policinë e Kosovës, OJQ-të, organizon shënimin e “Ditës Ndërkombëtare pa Makina”.
Me 22 Shtator 2021 është mbajtur manifestimi qendror para ndërtesës së Qeverisë “Ish objekti Rilindja” dhe do të vazhdohet sipas itinerarit të përcaktuar.

Me moton “Të sigurt dhe të shëndetshëm, me mobilitet të qëndrueshëm”, me dt. 16.09.2021 ka filluar Java Evropiane e Lëvizshmërisë.

MMPHI në bashkëpunim me dhjetë komuna dhe organizata jo qeveritare ka organizuar shënimin e kësaj jave Evropiane.

Aktiviteti i parë për shënimin e kësaj jave është mbajtur në komunën e Pejës, për të vazhduar me pas në komunën e Klinës dhe në komunat tjera ditëve në vijim.

Java Evropiane e Lëvizshmërisë” shënohet me aktivitete të parapara nga MMPHI, nëpër komuna të Kosovës deri me 22 Shtator 2021.

Obećavajuća praksa i značaj čišćenja i reciklaže

Za Svetski dan čišćenja, nevladina organizacija PACT organizuje aktivnost čišćenja i recikliranja odbačenih guma u ​​parku Germia u Prištini.

Članovi nevladine organizacije PACT, uključujući volontere, prikupljali su gume bačene na ilegalnu deponiju u parku Germia. Dan ranije aktivisti su bili angažovani na raščišćavanju deponije, a sakupljačke gume su reciklirane na inovativan način ponovnim odlaganjem starih guma u ​​saksije za cveće.

Ova aktivnost takođe može poslužiti podizanju svesti građana o čišćenju životne sredine i recikliranju otpada, redefinišući ih na kreativan i vidljiv način.

Značaj čišćenja, a takođe i recikliranja, prikazan je kroz model „mini cvetnih vrtova“. Korišćenje mini-vrtova zahteva manje vode, đubriva i bolju kontrolu korova. Gume takođe apsorbuju sunčevu toplotu i zemlja se brže zagreva.

Ovu aktivnost organizuje SideStep projekat koji se sprovodi u okviru HumanRightivism -a, uz podršku Ambasade Švedske u Prištini. organizacije za čišćenje i recikliranje guma koje treba baciti u Germia Park u Prištini.

Promising practice and importance of cleaning and recycling

For World Cleanup Day, the NGO PACT organizes the activity for cleaning and recycling of discarded tires in Germia Park in Prishtina.

PACT NGO members including volunteers collected tires thrown at an illegal landfill in Germia Park. A day earlier activists were engaged in clearing the landfill and the collection tires were recycled in an innovative way by re-disposing the old tires in flower pots.

This activity can also serve to raise citizens’ awareness of environmental clean-up and waste recycling, redefining them in a creative and visible way.

The importance of cleaning and also recycling is shown through a model of ‘mini flower gardens’. Use mini-gardens need less water, fertilizer and get a better weed control. Also the tires absorb the heat of the sun and the earth warms up faster.

This activity is organized by the SideStep project which is implemented within HumanRightivism, supported by the Swedish Embassy in Pristina. activity organizations for cleaning and recycling tires to throw in Germia Park in Prishtina.

Praktika premtuese dhe rëndësia e pastrimit dhe riciklimit

Për Ditën Botërore të Pastrimit, OJQ PACT organizoi aktivitetin për pastrimin dhe reciklimin e gomave të hedhura në Parkun e Gërmisë në Prishtinë.

Anëtarët e OJQ PACT përfshirë vullnetarët mblodhën goma tëtë hedhura në një deponi ilegale në Parkun e Gërmisë. Një ditë më herët aktivistët janë angazhuar në pastrimin e vendndodhjes së mbeturinave dhe gomat e mbledhura janë ricikluar në një mënyrë inovative duke i ri-destinuar gomat e vjetra në vazo për lule.

Ky aktiviteti mund të shërbej edhe për ta rritur ndërgjegjësimin e qytetarëve për pastrimin e mjedisit dhe në riciklimin e mbeturinave, duke i ri-destinuar ato në një mënyrë krijuese dhe të qëndrueshme.

Rëndësia e pastrimit dhe gjithashtu e riciklimit tregohet përmes një modeli të ‘mini kopshteve për lule’. Këto mini-kopshte kërkojnë më pak ujë, pleh dhe bëhet një kontrollim më i mirë i barërave të këqija. Poashtu gomat thithin nxehtësinë e diellit dhe toka ngrohet më shpejtë.

Ky aktivitet është organizuar në kuadër të projektit SideStep i cili zbatohet në kuadër të HumanRightivism, mbështetur nga Ambasada Suedeze në Prishtinë. organizoi aktivitetin për pastrimin dhe reciklimin e gomave të hedhura në Parkun e Gërmisë në Prishtinë.

Danas se obeležava Svetski dan čišćenja

Danas, 18. septembra, Svetski dan čišćenja, NVO PACT u okviru SideStep projekta koji se sprovodi u okviru HumanRightivism -a, uz podršku Ambasade Švedske u Prištini, organizacije aktivnosti za čišćenje i oporavak livenih guma u ​​Germia Parku u Prištini.

Svetski dan čišćenja je godišnji globalni program i društvena akcija čiji je cilj suzbijanje globalnog problema čvrstog otpada.

Today World Cleansing Day is marked

Today, September 18, World Cleaning Day, NGO PACT in the framework of the SideStep project which is implemented within HumanRightivism, supported by the Swedish Embassy in Prishtina, organized an activity for cleaning and recycling of car tires that were dumped in Germia Park in Prishtina.

World Cleanup Day is an annual global program and social action aimed at combating the global solid waste problem.