Awareness campaign for the protection of national parks in Kosovo

This video aims to promote the values of Kosovo’s national parks, raise public awareness of these precious natural spaces and encourage their protection for future generations. Our efforts do not end here, this is just one of our activities to do more in the protection of nature. So, watch the video, like and share it… Continue reading Awareness campaign for the protection of national parks in Kosovo

Kampanja podizanja svesti za zaštitu nacionalnih parkova na Kosovu

Ovaj video ima za cilj da promoviše vrednosti kosovskih nacionalnih parkova, učini svest javnosti o ovim dragocenim prirodnim prostorima i podstakne njihovu zaštitu za buduće generacije. Naši napori se ne završavaju ovde, ovo je samo jedna od naših aktivnosti da učinimo više u zaštiti prirode. Dakle, pogledajte video, lajkujte ga i podelite ga na platformama… Continue reading Kampanja podizanja svesti za zaštitu nacionalnih parkova na Kosovu

Fushatë vetëdijesimi për mbrojtjen e parqeve kombëtare në Kosovë

Kjo video synon të promovoj vlerat e parqeve kombëtare të Kosovës, të vetëdijësoj publikun për këto hapësira të çmuara natyrore dhe të inkurajojë mbrojtjen e tyre për brezat e ardhshëm. Përpjekjet tona nuk mbarojnë këtu, ky është vetëm një nga aktivitetet tona për të bërë më shumë në mbrojtjen e natyrës. Andaj, shikojeni videon, pëlqejeni… Continue reading Fushatë vetëdijesimi për mbrojtjen e parqeve kombëtare në Kosovë