Zelena agenda za zapadni Balkan

Zagađenje zemljišta je jedna od prioritetnih oblasti Zelene agende EU4.Zašto je to važno za EU ​​i kakav je njegov značaj za region Zapadnog Balkana?U nastavku pročitajte izvod iz intervjua sa ekspertom Austrijske agencije za životnu sredinu g. Sigbert Huber

The Green Agenda for the Western Balkans

Soil pollution is one of the priority areas of the EU4Green Green Agenda.Why is it important for the EU and what is its importance for the Western Balkans region?Read below an excerpt fThe Green Agenda for the Western Balkansrom the interview with the expert of the Austrian Environment Agency, Mr. Sigbert Huber.

Agjenda e Gjelbër për ballkanin perëndimor

Ndotja e tokës është një nga fushat prioritare të Agjendës së Gjelbër të EU4Green.Pse është e rëndësishme për BE-në dhe cila është rëndësia e saj për rajonin e Ballkanit Perëndimor?Lexoni më poshtë një pjesë të shkëputur nga intervista me ekspertin e Agjencisë Austriake të Mjedisit, z. Sigbert Huber.