Environment and Energy Reporting Workshop

If you are a journalist interested in environmental and energy reporting, join us for this workshop. As part of our activities, we are working on the promotion of the Just Transition – a special topic which has to do with the closure of Thermal Power Plants and with the families living in Obiliq, especially the… Continue reading Environment and Energy Reporting Workshop

Radionica o izveštavanju o životnoj sredini i energiji

Ako ste novinar zainteresovan za ekološko i energetsko izveštavanje, pridružite nam se na ovoj radionici. U okviru naših aktivnosti radimo na promociji Pravedne tranzicije – posebne teme koja se odnosi na zatvaranje termoelektrana i sa porodicama koje žive u Obiliću, posebno radnicima KEK-a. Tokom našeg rada smatrali smo potrebnim da povećamo kapacitete novinari u vezi… Continue reading Radionica o izveštavanju o životnoj sredini i energiji

Punëtori për raportimin për mjedisin dhe energjinë

Nëse jeni gazëtarë që ju intereson raportimi për mjedisin dhe energjinë, na u bashkangjiteni në këtë punëtori. Në kuadër të aktiviteteve tona, po punojmë në promovimin e Tranzicionit të Drejtë – një temë e veçantë e cila ka të bëjë me mbylljen e Termoelektraneve dhe me familjet që jetojnë në Obiliq, veçanërisht punëtorët e KEK-ut.… Continue reading Punëtori për raportimin për mjedisin dhe energjinë