UNITED for future conference

Save the date to attend our Environmental Conference with a special focus on waste.

UNITED za buduću konferenciju

Sačuvajte datum da prisustvujete našoj Konferenciji o životnoj sredini sa posebnim fokusom na otpad.

Konferenca UNITED for future

Ruajini daten për të marrë pjesë në Konferencën tonë mbi mjedisin me theks të veçantë për mbeturinat.

Poziv za dostavljanje predloga za implementaciju NVO

UNDP kosovo traži partnera za implementaciju za „Podršku lokalnim zajednicama i sredstvima za život podsticanjem prilagođavanja poljoprivrednih sistema uticajima klimatskih promena.“ Saznajte više OVDE

Thirrje për propozime që OJQ-të

Undp Kosova është në kërkim të një partneri implementues në “Mbështetje të komuniteteve lokale dhe mjeteve të jetesës duke nxitur përshtatjen e sistemeve bujqësore ndaj ndikimeve të ndryshimeve klimatike”. Mësoni më shumë KËTU

Call for proposals for NGO’s to implement

Undp kosovo is looking for an implementation partner in “Supporting local communities and livelihoods by fostering the adaptation of agricultural systems to the impacts of climate change.” Learn more: https://bit.ly/3LldiPd less

Globalno zagrevanje se može održati ispod 1,5°C zahvaljujući povećanju zelene energije

Jedna od najboljih vesti o životnoj sredini i klimi: Rast zelene energije održava šanse od 1,5°C u životu! Prema Međunarodnoj agenciji za energiju (IEA), svetske šanse da se globalno zagrevanje ograniči na 1,5°C povećane su rekordnim rastom čiste energije. Kapacitet solarne energije i prodaja električnih automobila rastu na neviđenim nivoima – činjenica koju IEA opisuje… Continue reading Globalno zagrevanje se može održati ispod 1,5°C zahvaljujući povećanju zelene energije

Global warming can be kept below 1.5°C thanks to increased green energy

One of the top environmental and climate news: Green energy growth keeps 1.5°C chances alive! According to the International Energy Agency (IEA), the world’s chances of limiting global warming to 1.5°C have been boosted by record growth in clean energy. Solar power capacity and sales of electric cars are growing at unprecedented levels – a… Continue reading Global warming can be kept below 1.5°C thanks to increased green energy

Ngrohja globale mund të mbahet nën 1.5°C falë rritjes së energjisë së gjelbër

Një nga lajmet kryesore mbi mjedisin dhe klimën: Rritja e energjisë së gjelbër mban gjallë shanset 1.5°C! Sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë (IEA), shanset e botës për të kufizuar ngrohjen globale në 1.5°C janë forcuar nga rritja rekord e energjisë së pastër. Kapaciteti i energjisë diellore dhe shitjet e makinave elektrike po rriten në nivele… Continue reading Ngrohja globale mund të mbahet nën 1.5°C falë rritjes së energjisë së gjelbër