Pravimo još jedan korak ka zelenijoj budućnosti i zelenijim gradovima!

Lepo je biti deo druge faze procene učestalosti javnog prevoza u okviru Plana održive urbane mobilnosti Suve Reke. Prihvatanje ekološki prihvatljivih opcija prevoza je ključno u borbi protiv klimatskih promena i izgradnji održivog grada za generacije koje dolaze!

Të hedhim një hap tjetër drejt një të ardhmeje më të gjelbër dhe qyteteve më miqësore me klimën!

Jemi të lumtur të jemi pjesë e fazës së dytë të vlerësimit të frekuencës së transportit publik në kuadër të Planit të Lëvizshmërisë së Qëndrueshme Urbane të Suharekës. Përqafimi i opsioneve të transportit miqësor ndaj mjedisit është çelësi për të luftuar e ndryshimet klimatike dhe ndërtimin e një qyteti të qëndrueshëm për brezat që vijnë!

Taking another step towards a greener future and more climate-friendly cities!

Excited to be part of the second phase of assessing public transport frequency within Suhareke/Suva Reka Sustainable Urban Mobility Plan. Embracing eco-friendly transportation options is crucial in combating climate change and building a sustainable city for generations to come!

Apply to the Youth4CleanAir workshop!

We call on all young girls and boys aged 15-24 who want to fight air pollution. Work in groups of 5 to create air pollution awareness campaigns in your community. Together, let’s amplify your voices and make a difference! Apply now at the link in bio and be part of the movement for cleaner air.

Prijavite se na radionicu Iouth4CleanAir!

Pozivamo sve mlade devojke i dečake od 15-24 godine koji žele da se bore protiv zagađenja vazduha. Radite u grupama od po 5 da biste kreirali kampanje podizanja svesti o zagađenju vazduha u vašoj zajednici. Hajde da zajedno pojačamo vaše glasove i učinimo razliku! Prijavite se sada na linku u biografiji i budite deo pokreta… Continue reading Prijavite se na radionicu Iouth4CleanAir!

Aplikoni në punëtorinë Youth4CleanAir!

Ju bëjmë thirrje te gjithe vajzave dhe djemve të rinj të moshës 15-24 vjeç që dëshirojnë të luftojnë ndotjen e ajrit. Punoni në grupe me 5 persona për të krijuar fushata ndërgjegjësuese për ndotjen e ajrit në komunitetin tuaj. Së bashku, le të përforcojmë zërat tuaj dhe të bëjmë një ndryshim! Apliko tani në linkun… Continue reading Aplikoni në punëtorinë Youth4CleanAir!