Nagrade za aktivnosti u oblasti životne sredine i održivog razvoja

U okviru podizanja svesti o civilnom društvu i aktivacije kroz ekološke aktivnosti, PACT organizacija (Partneri u akciji) u okviru projekta SideStep koji se sprovodi u okviru HumanRightivism, počela je sa nagradama za ekološke aktivnosti za NVO i angažovane aktiviste u oblasti životne sredine ili održivog razvoja. Zainteresovani se mogu prijaviti do 18. septembra 2023. godine.… Continue reading Nagrade za aktivnosti u oblasti životne sredine i održivog razvoja

Rewards for environmental and sustainable development activities

In the framework of raising the awareness of civil society and activation through environmental activities, the PACT Organization (Partners in Action) within the SideStep project which is implemented in the framework of HumanRightivism, has started with rewards for environmental activities for NGOs and engaged activists in the field of environment or sustainable development. Those interested… Continue reading Rewards for environmental and sustainable development activities

Shpërblime për aktivitete për mjedis dhe zhvillim të qëndrueshëm

Në kuadër të ngritjes së vetëdijësimit të shoqërisë civile dhe aktivizimit përmes aktiviteteve mjedisore, Organizata PACT (Partners in Action) në kuadër të projektit SideStep i cili zbatohet në kuadër të HumanRightivism, ka filluar me shpërblime për aktivitete mjedisore për OJQ-të dhe aktivistët të angazhuar në fushën e mjedisit apo në zhvillimin e qëndrueshëm. Të interesuarit… Continue reading Shpërblime për aktivitete për mjedis dhe zhvillim të qëndrueshëm