Zagađenje vazduha i ekološki rizik po zdravlje i životnu sredinu

Zagađenje vazduha i dalje predstavlja najveći ekološki rizik po zdravlje i životnu sredinu, i najviše doprinosi smrtnosti i invalidnosti na Zapadnom Balkanu!! (https://shorturl.at/ktvzC) Zagađenje spoljašnjeg vazduha se definiše kao prisustvo jedne ili više materija u vazduhu gde njihova koncentracija prelazi dozvoljene granice. 2019. godine, 99% svetske populacije je živelo na mestima gde nisu bili ispunjeni… Continue reading Zagađenje vazduha i ekološki rizik po zdravlje i životnu sredinu

Air pollution and environmental risk to health and the environment

Air pollution continues to be the biggest environmental risks to health and the environment, and contributes the most to fatality and disability in the Western Balkans! Outdoor air pollution is defined as the presence of one or more substances in the air where their concentration exceeds the permitted limits. In 2019, 99% of the world’s… Continue reading Air pollution and environmental risk to health and the environment

Ndotja e ajrit dhe rreziku mjedisor për shëndetin dhe mjedisin

Ndotja e ajrit vazhdon të jetë rreziku më i madh mjedisor për shëndetin dhe mjedisin dhe kontribuon më së shumti në fatalitet dhe aftësi të kufizuara në Ballkanin Perëndimor! Ndotja e ajrit të jashtëm përkufizohet si prania e një ose më shumë substancave në ajër ku përqendrimi i tyre i tejkalon kufijtë e lejuar. Në… Continue reading Ndotja e ajrit dhe rreziku mjedisor për shëndetin dhe mjedisin