Borimo se protiv zagađenja vazduha kroz obrazovanje i zalaganje!

Book with plant isolated on white

Rješavanje problema zagađenja vazduha: osnaživanje promjena kroz obrazovanje i zagovaranje. Uz podršku UNICEF-a sprovedena je kampanja i zalažemo se za čistiju životnu sredinu. Napori i aktivnosti sprovedeni tokom kampanje su opisani u nastavku: Takođe je pokrenuta onlajn kampanja podizanja svesti koristeći društvene mreže i digitalne platforme kako bi se doprla do šire publike i inspirisala… Continue reading Borimo se protiv zagađenja vazduha kroz obrazovanje i zalaganje!

Let’s fight air pollution through education and advocacy!

Book with plant isolated on white

Addressing air pollution: empowering change through education and advocacy. With the support of UNICEF, a campaign has been implemented and we are advocating for a cleaner environment. The efforts and activities carried out during the campaign are described below: An online awareness campaign has also been launched using social networks and digital platforms to reach… Continue reading Let’s fight air pollution through education and advocacy!

Ta luftojmë ndotjen e ajrit përmes edukimit dhe avokimit!

Book with plant isolated on white

Adresimi i ndotjes së ajrit: fuqizimi i ndryshimit përmes edukimit dhe avokimit. Me mbështetjen e UNICEF-it, është implementuar një kampanjë dhe po avokim për një mjedis më të pastër. Më poshtë janë përshkruar përpjekjet dhe aktivitetet të kryera gjatë kampanjës: Poashtu është lansuar edhe një kampanjë ndërgjegjësimi online duke përdorur rrjetet sociale dhe platformat digjitale… Continue reading Ta luftojmë ndotjen e ajrit përmes edukimit dhe avokimit!