RREGULLORJA KOMUNALE PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE NË TERRITORIN E KOMUNËS SË PRISHTINËS

Qëllimi i kësaj Rregullore është të rregullojë çështjen e menaxhimit të mbeturinave komunale, si dhe të përcaktojë taksën për mbeturina, bazuar në Ligjin Nr.03/L-049 për Financat e Pushtetit Lokal (nenet 3, 13.1 dhe 15 pika f).  

Me këtë rregullore krijohen kushtet për menaxhimin e integruar dhe zvogëlimin e sasisë së prodhuar të mbeturinave dhe uljen e  shkallës së rrezikshmërisë nga mbeturinat.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email