OPŠTINSKA UREDBA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM NA TERITORIJI OPŠTINE PRIŠTINA

Svrha ove Uredbe je da reguliše pitanje upravljanja komunalnim otpadom, kao i da odredi porez na otpad, na osnovu Zakona br. 03/L-049 o finansijama lokalne samouprave (članovi 3, 13.1 i 15 tačka f).

Ovom uredbom stvaraju se uslovi za integrisano upravljanje i smanjenje količine proizvedenog otpada i smanjenje stepena opasnosti od otpada.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email