OPŠTINSKA UREDBA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM NA TERITORIJI OPŠTINE PRIŠTINA

Svrha ove Uredbe je da reguliše pitanje upravljanja komunalnim otpadom, kao i da odredi porez na otpad, na osnovu Zakona br. 03/L-049 o finansijama lokalne samouprave (članovi 3, 13.1 i 15 tačka f). Ovom uredbom stvaraju se uslovi za integrisano upravljanje i smanjenje količine proizvedenog otpada i smanjenje stepena opasnosti od otpada.

MUNICIPAL REGULATION FOR WASTE MANAGEMENT IN THE TERRITORY OF THE MUNICIPALITY OF PRISTINA

The purpose of this Regulation is to regulate the issue of municipal waste management, as well as to determine the waste tax, based on Law No. 03/L-049 on Local Government Finances (articles 3, 13.1 and 15 point f). This regulation creates the conditions for integrated management and reducing the amount of waste produced and reducing… Continue reading MUNICIPAL REGULATION FOR WASTE MANAGEMENT IN THE TERRITORY OF THE MUNICIPALITY OF PRISTINA

RREGULLORJA KOMUNALE PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE NË TERRITORIN E KOMUNËS SË PRISHTINËS

Qëllimi i kësaj Rregullore është të rregullojë çështjen e menaxhimit të mbeturinave komunale, si dhe të përcaktojë taksën për mbeturina, bazuar në Ligjin Nr.03/L-049 për Financat e Pushtetit Lokal (nenet 3, 13.1 dhe 15 pika f).   Me këtë rregullore krijohen kushtet për menaxhimin e integruar dhe zvogëlimin e sasisë së prodhuar të mbeturinave dhe… Continue reading RREGULLORJA KOMUNALE PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE NË TERRITORIN E KOMUNËS SË PRISHTINËS