Reakcije nad bacači ma smeća

Česti su slučajevi reagovanja institucija za neobrazovane građane koji bacaju smeće u javne prostore na Kosovu. Prvi slučaj: Novčanom kaznom od 150 evra kažnjava se građanin zbog bacanja smeća u centru grada Podujeva. Treba li postupiti po slučajevima i prijaviti ih za ljude koji bacaju smeće? Drugi slučaj: Bacio je đubre sa prozora automobila. Policija… Continue reading Reakcije nad bacači ma smeća

Reactions to garbage litterers

There are frequent cases of reactions from institutions for uneducated citizens who throw garbage in public spaces in Kosovo. First case: A citizen is fined 150 euros for throwing garbage in the center of the city of Podujeva. Should cases be acted upon and reported for people who throw garbage? Second case: He threw the… Continue reading Reactions to garbage litterers

Reagime ndaj hedhësve të mbeturinave

Shpeshtohen rastet e reagimeve nga institucionet për qytetarët të pa edukatë që hedhin mbeturina në hapësirat publike në Kosovë. Rasti i parë: Një qytetare gjobitet me shumën 150 euro për shkak që hodhi mbeturina në qendër të qytetit të Podujevës. A duhet vepruar dhe raportuar kështu rastet për personat që hedhin mbeturina? Rasti i dytë:… Continue reading Reagime ndaj hedhësve të mbeturinave