Energy intensity in Kosovo is among the highest in Europe

The residential sector is the largest energy consumer in Kosovo (40%), which means that it is also the sector with the highest potential for energy savings.The implementation of energy efficiency programs brings many benefits, including reducing energy consumption, improving air quality, reducing energy imports, preserving forests, reducing government spending on electricity, improving the well-being of… Continue reading Energy intensity in Kosovo is among the highest in Europe

Energetski intenzitet na Kosovu je među najvišima u Evropi

Stambeni sektor je najveći potrošač energije na Kosovu (40%), što znači da je i sektor sa najvećim potencijalom za uštedu energije.Implementacija programa energetske efikasnosti donosi mnoge prednosti, uključujući smanjenje potrošnje energije, poboljšanje kvaliteta vazduha, smanjenje uvoza energije, očuvanje šuma, smanjenje državne potrošnje na električnu energiju, poboljšanje blagostanja građana, povećanje zaposlenosti i formalizovanje privrede.

Intensiteti i energjisë në Kosovë është ndër më të lartët në Evropë

Sektori rezidencial është konsumuesi më i madh i energjisë në Kosovë (40%), që do të thotë se është edhe sektori me potencialin më të lartë për kursim të energjisë.Zbatimi i programeve të efiçiencës së energjisë sjellë përfitime të shumta, duke përfshirë uljen e konsumit të energjisë, përmirësimin e cilësisë së ajrit, uljen e importit të… Continue reading Intensiteti i energjisë në Kosovë është ndër më të lartët në Evropë