Civilno društvo sa kritikom institucija za izdavanje dozvola na Kosovu

Analiza takođe savetuje povećanje osoblja u institucijama kako bi se procesi brže ispitali. Štaviše, preporučuje se da jedan ili dva člana civilnog društva budu uključeni u ovaj proces kako bi se povećala transparentnost i odgovornost. Potrebno je tačno određivanje datuma sastanka komisija/odbora kako bi podnosioci prijava bili obavešteni kada se njihova prijava razmatra. Poslednja preporuka… Continue reading Civilno društvo sa kritikom institucija za izdavanje dozvola na Kosovu

Civil societies with criticism of institutions for granting permits in Kosovo

The analysis also advises the increase of the staff in the institutions in order for the processes to be examined more quickly. Moreover, it is recommended that one or two members of civil society be involved in this process in order to increase transparency and accountability. The exact determination of the date of the meeting… Continue reading Civil societies with criticism of institutions for granting permits in Kosovo

Shoqëritë civile me kritika ndaj institucioneve për dhënjen e lejeve në Kosovë

Analiza po ashtu këshillon rritjen e stafit në nëpër institucione me qëllim që proceset të shqyrtohen më shpejtë. Për më tepër rekomandohet që një apo dy anatarë të shoqërisë civile të jenë të përfshirë në këtë process me qëllim të rritjes së transparencës dhe llogaridhënjes. Kërkohet përcaktimi i saktë i datës së mbledhjes së komisioneve/bordeve… Continue reading Shoqëritë civile me kritika ndaj institucioneve për dhënjen e lejeve në Kosovë