Watch out, we don’t need “scorched earth”

Agricultural land is the key to the success of any agricultural farm, which must be utilized through proper and careful agronomic management. If you burn manure and organic waste, you will be the biggest enemy of agricultural products, destroying the microflora and fauna in the working layer, in which case you lose the organic mass… Continue reading Watch out, we don’t need “scorched earth”

Pazi, ne treba nam “spaljena zemlja”

Poljoprivredno zemljište je ključ uspeha svakog poljoprivrednog gazdinstva, koje se mora koristiti pravilnim i pažljivim agronomskim upravljanjem. Ako sagorevate stajnjak i organski otpad, bićete najveći neprijatelj poljoprivrednih proizvoda, uništavajući mikrofloru i faunu u radnom sloju, u kom slučaju gubite organsku masu koja se može transformisati u biljne asimilate. Spaljivanje sena posle žetve je najgori mogući… Continue reading Pazi, ne treba nam “spaljena zemlja”

Kujdes, nuk kemi nevojë për “tokë të djegur”

Toka bujqësore është çelësi i suksesit të çdo ferme bujqësore, e cila duhet të shfrytëzohet përmes menaxhimit të duhur dhe të kujdesshëm agronomik. Nëse i ndezni hamujtë dhe mbetjet organike, do të jeni armiku më i madh i prodhimeve bujqësore, duke e shkatërruar mikroflorën dhe faunën në pjesën e shtresës punuese, me ç’rast humbni masën… Continue reading Kujdes, nuk kemi nevojë për “tokë të djegur”