Usvojen je nacrt zakona o klimatskim promenama

Vlada Republike Kosovo, u okviru 151. sednice, usvojila je Nacrt zakona o klimatskim promenama, koji je predložilo Ministarstvo za životnu sredinu, prostorno planiranje i infrastrukturu. Ovaj nacrt zakona sadrži regulatornu osnovu za planove i konkretna ulaganja u prilagođavanje klimatskim promenama i smanjenje emisije gasova staklene bašte. Klimatske promene utiču na svakog od nas, a ovaj… Continue reading Usvojen je nacrt zakona o klimatskim promenama

The Draft Law on Climate Change is approved

The Government of the Republic of Kosovo, within the framework of the 151st meeting, has approved the Draft Law on Climate Change, proposed by the Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure. This draft law contains the regulatory basis for plans and concrete investments in adapting to climate change and mitigating greenhouse gas emissions. Climate… Continue reading The Draft Law on Climate Change is approved

Risi në Kosovë: Miratohet Projektligji për Ndryshimet Klimatike

Qeveria e Republikës së Kosovës, në kuadër të mbledhjes së 151 ka aprovuar Projektligjin për Ndryshime Klimatike, të propozuar nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinorë dhe Infrastrukturës. Ky projektligj përmban bazën rregullative për plane e investime konkrete në përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike dhe zbutjen e emetimeve të gazrave serrë. Ndryshimet klimatike kanë ndikim në secilin… Continue reading Risi në Kosovë: Miratohet Projektligji për Ndryshimet Klimatike