UNDP na Kosovu sa savetima o poboljšanju kvaliteta vazduha u Prištini

Ove ideje su bile prefigurisane za grad Prištinu, ali je njihova primena moguća u svakom gradu i javnosti. 1. Vertikalne šume Ovaj predlog postavlja biljke na fasade zgrada u cilju povećanja zelenih površina i uštede energije. Ove zelene površine, osim što proizvode kiseonik i prečišćavaju vazduh, doprinose i toplotnoj izolaciji zgrada, posebno tokom leta. 2.… Continue reading UNDP na Kosovu sa savetima o poboljšanju kvaliteta vazduha u Prištini

UNDP in Kosovo with advice on improving air quality in Pristina

These ideas were prefigured for the city of Pristina, but their application is possible in any city and public. This suggestion places plants on the facades of buildings in order to increase green spaces and save energy. These green spaces, in addition to producing oxygen and purifying the air, also contribute to the thermal insulation… Continue reading UNDP in Kosovo with advice on improving air quality in Pristina

UNDP në Kosovë me këshilla për përmirësimin e cilësisë së ajrit në Prishtinë

Këto ide janë parafyturuar për qytetin e Prishtinës, mirëpo aplikimi i tyre është i mundshëm në çdo qytet dhe publike. Ky sygjerim vendosjen e bimëve në fasadat e ndërtesave me qëllim të shtimit të hapsirave të gjelbra si dhe kursimit të energjisë. Këto hapësira të gjelbra përveç që prodhojn oksigjen dhe pastrojnë ajrin kontribojnë dhe… Continue reading UNDP në Kosovë me këshilla për përmirësimin e cilësisë së ajrit në Prishtinë