Godišnji izveštaj za 2022!

Ovaj izveštaj predstavlja odraz vrednosti, aktivnosti i dostignuća u promovisanju inkluzivnog i održivog razvoja širom Zapadnog Balkana. Iako saopštava sve sprovedene inicijative, on takođe predstavlja prikaz organizacije u celini i pruža sveobuhvatan pogled na naš organizacioni položaj. Za više, pročitajte ceo izveštaj u priloženom linku.

Annual Report of 2022!

This report represents a reflection of values, activities and achievements in promoting inclusive and sustainable development throughout the WesternBalkans. While it communicates all implemented initiatives, it is also a portrayal of the organization at large and provides an all-encompassing view of our organizational standing. For more, read the full report in the attached link below:

Raporti vjetor i vitit 2022

Ky raport paraqet një pasqyrim të vlerave, aktiviteteve dhe arritjeve në promovimin e zhvillimit gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Përderisa zbulon të gjitha iniciativat e ndërmarra, raporti gjithashtu është një portret i organizatës në përgjithësi dhe ofron pamje gjithëpërfshirëse për pozicionin tonë organizativ. Për më shumë, lexoni raportin e plotë në… Continue reading Raporti vjetor i vitit 2022