Lokacije u kategoriji “Spomenici prirode na Kosovu”

● Kamen stare žene ● Bukoši hrast ● Arnenov vrh ● Rapi i Marashi, Prizren ● Pećina Azem Galica ● Gadima pećina ● Velika pećina klisure ● Pećine Kosova ● Hrastovo deblo u Prelloc-u ● Vodopad Drini Bardhe ● Vodopadi Miruša Izvor: Vikipedija

Locations in the category “Natural monuments in Kosovo”

● Old Woman’s Stone ● Bukoshi oak ● Arnen Peak ● Rapi i Marashi, Prizren ● Azem Galica cave ● Gadima cave ● Great Gorge Cave ● Caves of Kosovo ● Oak trunk in Prelloc ● Drini Bardhë waterfall ● Mirusha waterfalls Source: Wikipedia

Lokacionet në kategorinë “Monumentet natyrore në Kosovë”

● Guri i Plakës ● Lisi i Bukoshit ● Maja e Arnenit ● Rrapi i Marashit, Prizren ● Shpella e Azem Galicës ● Shpella e Gadimës ● Shpella e Grykës së Madhe ● Shpellat e Kosoves ● Trungu i dushkut në Prelloc ● Ujëvara e Drinit të Bardhë ● Ujëvarat e Mirushës Burimi: Wikipedia