“NaturKosovo” within the hiking trails “Via Dinarica”

The “NaturKosovo” project helps in the development and promotion of the “Via Dinarica” hiking trails in the territory of the “Bješkët e Nemuna” National Park. The project for hiking trails “Via Dinarica” will affect the development of the tourism sector along the stretch of the trail in the territory of the National Park “Bješkët e… Continue reading “NaturKosovo” within the hiking trails “Via Dinarica”

“NaturKosovo“ u okviru pešačkih staza „Via Dinarica“

Projekat „NaturKosovo“ pomaže u razvoju i promociji pešačkih staza „Via Dinarica“ na teritoriji Nacionalnog parka „Bjesket e Nemuna“. Projekat pešačkih staza „Via Dinarica“ će uticati na razvoj turističkog sektora duž deonice staze na teritoriji Nacionalnog parka „Bješket e Nemuna“, u tri opštine Peć, Dečane i Junik. Radovi na konsolidaciji i održavanju staza na stazi „Via… Continue reading “NaturKosovo“ u okviru pešačkih staza „Via Dinarica“

“NaturKosovo” në kuadër të shtigjeve të ecjes “Via Dinarica”

Projektit “NaturKosovo”, ndihmon në zhvillimin dhe promovimin e shtigjeve të ecjes “Via Dinarica” në territorin e Parkut Kombëtar “Bjeshkët e Nemuna”. Projekti për shtigjet e ecjes “Via Dinarica”, do të ndikojë në zhvillimin e sektorit të turizmit përgjatë shtrirjes së shtegur në territorin e Parkut Kombëtar “Bjeshkët e Nemuna”, në tri komunat Pejë, Deçan dhe… Continue reading “NaturKosovo” në kuadër të shtigjeve të ecjes “Via Dinarica”