Shpërblime kreative për mjedis dhe zhvillim të qëndrueshëm

Në kuadër të ngritjes së vetëdijësimit të shoqërisë civile përmes aktivizimit në aktivitete mjedisore, Organizata PACT (Partners in Action) në kuadër të projektit SideStep i cili zbatohet në kuadër të HumanRightivism, ka filluar me shpërblime për aktivitete mjedisore për OJQ-të dhe aktivistët të angazhuar në fushën e mjedisit apo në zhvillimin e qëndrueshëm.

Të interesuarit mund të aplikojnë deri në datën 5 qershor 2023. Shuma me të cilën mbështetet aplikanti i suksesshëm për këtë aktivitet është 300 Euro (Shpërblimi nuk i mbulon pagat e personave të angazhuar në kuadër të aktivitetit mjedisor). Aplikantët duhet ta dërgojnë një koncept note (jo më shumë se 3 faqe A4) me përmbajtjen si vijon:

  • Titulli i aksionit
  • Përmbledhje
  • Rëndësia (mjedisi/veprim i zhvillimit të qëndrueshëm)
  • Përshkrimi i aktivitetit
  • Qëndrueshmëria/ndikimi në mjedis

Dokumentet të dërgohen në emailin info@pactks.org, deri në datën 5 qershor 2023.

Rewards for creative activity on environment and sustainable development

In the framework of raising the awareness of civil society through activation in environmental activities, PACT (Partners in Action) Organization within the SideStep project which is implemented within HumanRightivism, has started with awards for environmental activities for NGOs and committed activists in the field of environment or in sustainable development. Those interested can apply until June 5, 2023. The amount with which the successful applicant is supported for this activity is 300 Euros (The reward does not cover the salaries of persons engaged in the environmental activity). Applicants must submit a concept note (no more than 3 A4 pages) with the following content:

Title of the action

Summary

Significance (environment / sustainable development action)

Description of the activity

Sustainability / impact on the environment

The documents are sent to the email info@pactks.org, until June 5, 2023.

Nagrade za kreativnu aktivnost za životnu sredinu i održivi razvoj

U okviru podizanja svesti civilnog društva kroz aktivaciju u ekološkim aktivnostima, PACT (Partneri u akciji) organizacija u okviru projekta SideStep koji se realizuje u okviru HumanRightivism, započela je sa dodelom nagrada za ekološke aktivnosti za nevladine organizacije i angažovane aktiviste u oblasti životne sredine. ili u održivom razvoju. Zainteresovani se mogu prijaviti do 5 Juni 2023. godine. Iznos kojim se uspešan aplikant podržava za ovu aktivnost je 300 evra (nagrada ne pokriva plate lica koja se bave ekološkom delatnošću). Kandidati moraju da dostave koncept beleške (ne više od 3 A4 stranice) sledećeg sadržaja.

– Naslov akcije

– Rezime

– Značaj (životna sredina / akcija održivog razvoja)

– Opis aktivnosti

– Održivost / uticaj na životnu sredinu

Dokumenti se šalju na mejl: info@pactks.org, do 5. Juni 2023. godine.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email