International Day for Climate Protection

Today marks the International Day for Climate Protection. The temperature above the earth’s surface has increased by one degree since the beginning of industrialization. This is the result of calculations carried out by the British Meteorological Service.If the planet continues to warm, the consequences of climate change will reach catastrophic proportions, climate experts predict.Researchers believe… Continue reading International Day for Climate Protection

Međunarodni dan zaštite klime

Danas se obeležava Međunarodni dan zaštite klime. Temperatura iznad zemljine površine porasla je za jedan stepen od početka industrijalizacije. Ovo je rezultat proračuna Britanske meteorološke službe.Ukoliko planeta nastavi da se zagreva, posledice klimatskih promena će dostići katastrofalne razmere, predviđaju klimatski stručnjaci.Istraživači veruju da će najteže posledice klimatskih promena biti izbegnute, samo ako se Zemlja ne… Continue reading Međunarodni dan zaštite klime

Dita Ndërkombëtare e Klimës

Sot  shënohet Dita Ndërkombëtare për Mbrojtjen e Klimës. Temperatura mbi sipërfaqen e tokës është rritur me një gradë që nga fillimi i industrializimit. Ky është rezultati i përllogaritjeve të kryera nga shërbimi meteorologjik britanik.Nëse planeti do të vazhdojë të ngrohet, pasojat e ndryshimeve klimaterike do të arrijnë përmasa katastrofale, parashikojnë ekspertët e klimës.Studiuesit mendojnë, se… Continue reading Dita Ndërkombëtare e Klimës