Divlje deponije

Jedan od problema koji nastavlja da prati stanje životne sredine na Kosovu je prisustvo divljih deponija.
U cilju identifikovanja i registracije divljih deponija, AMMK je tokom 2022. godine uz učešće predstavnika opština i zvaničnika regionalnih kompanija izvršio identifikaciju i registraciju divljih deponija u 38 opština Kosova.

Registracija deponije se zasniva na dve karakteristike: veličini i sastavu otpada.
Prema veličini, deponije se dele u tri kategorije: velike, srednje i male deponije.

Dok se prema sastavu otpada, deponije klasifikuju na: (a) deponije komunalnog otpada; (b) deponije građevinskog otpada i rušenja; (c) deponije opasnog otpada; (d) deponije kabastog otpada; i (e) druge deponije otpada.

U ovom procesu registrovane su ukupno 763 divlje deponije različite veličine u 38 opština, pri čemu dominira kategorija malih deponija sa ukupno 270, dok po sastavu dominira kategorija označena kao ostale sa 40%.

U regionu Prizrena registrovan je najveći broj divljih deponija sa ukupno 187, dok je u Regionu Đakovice najmanji broj deponija sa ukupno 30 deponija.

U međuvremenu, prema opštinama, najveći broj divljih deponija registrovan je u opštini Lipljan sa ukupno 88 deponija, zatim u opštini Mališevo sa 84 deponije, dok nijedna divlja deponija nije registrovana u opštinama Vitina i Junik. .

Treba napomenuti da se iz godine u godinu bilježi značajan napredak u čišćenju divljih deponija, a sve manje vidimo da se stvaraju nove deponije. Na ovaj napredak uticala je povećana posvećenost opština i kompanija za upravljanje otpadom, ali i povećanje svesti građana o značaju zaštite životne sredine. Tako je, u poređenju sa 1184 divlje deponije registrovane u maju 2021. godine, u poslednjoj registraciji izvršenoj u junu 2022. godine, broj divljih deponija smanjen za 426, pa su ukupno identifikovane i registrovane 763 divlje deponije na nivou zemlje.

Za više informacija i podataka o upravljanju komunalnim otpadom na Kosovu, pogledajte
Izveštaj o komunalnom otpadu na sledećem linku:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email