Mbeturinat: Halë në sy, a janë edhe për ty?

Qëllimi i këtij pyetësori është grumbullimi i të dhënave sasiore mbi perceptimet dhe përvojat e qytetarëve/eve të Kosovës me menaxhimin e mbeturinave, zbatimin e ligjit dhe mbeturinat plastike në komunat e tyre. Gjetjet e këtij pyetësori do të mbështesin hulumtimin e përgjithshëm të Dyvolab, hulumtim i cili ka për qëllim ofrimin e rekomandimeve dhe praktikave tek institucionet përkatëse për përmirësim të menaxhimit të mbeturinave dhe uljen e ndotjes plastike në Kosovë.

Pjesëmarrja në këtë pyetësor bëhet në mënyrë anonime. Ju falenderojmë shumë për kontributin tuaj. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email