INDEP izdaje Knjižicu za novinare – “Izvještaj o životnoj sredini”

Pitanja životne sredine su ignorisana nekoliko decenija na Kosovu i sada se šteta po prirodu vidi u svakom uglu zemlje. Ovi predstavljeni problemi imaju negativan uticaj ne samo na današnje vreme, već će imati negativne efekte i za naredne generacije.Novinari su ti koji istražuju, otkrivaju i prezentuju javnosti uticaje koje ljudska ruka vrši na životnu… Continue reading INDEP izdaje Knjižicu za novinare – “Izvještaj o životnoj sredini”

INDEP publikon broshurën për gazetarë – “Raport mbi mjedisin”

Çështjet mjedisore janë injoruar për disa dekada në Kosovë dhe tani dëmtimi i natyrës shihet në çdo cep të vendit. Këto probleme të paraqitura ndikojnë negativisht jo vetëm në kohën e sotme, por do të japin efekte negative edhe për brezat në vijim.Gazetarët janë ata që hulumtojnë, zbulojnë dhe prezantojnë para publikut ndikimet që po… Continue reading INDEP publikon broshurën për gazetarë – “Raport mbi mjedisin”

INDEP publishes the Booklet for journalists -“Report on the Environment”

Environmental issues have been ignored for several decades in Kosovo and now the damage to nature is seen in every corner of the country. These presented problems have a negative impact not only on today’s time but will provide negative effects for the following generations as well.Journalists are the ones who research, discover and present… Continue reading INDEP publishes the Booklet for journalists -“Report on the Environment”

Promising practice: the high school in Pristina has installed solar panels on the roof

As a result of financial support from the Ministry of Regional Development, the solar panels are inaugurated in the Sami Frashëri Gymnasium. As part of the “YENI” Youth Environmental Impact project, the Sami Frashëri Gymnasium Eco Club in Prishtina, in cooperation with the implementing partner Green Art Center, has developed and implemented the environmental project… Continue reading Promising practice: the high school in Pristina has installed solar panels on the roof

Perspektiva praksa: gimnazija u Prištini postavila solarne panele na krov

Kao rezultat finansijske podrške Ministarstva regionalnog razvoja, solarni paneli su inaugurisani u Gimnaziji Sami Frasheri. Kao deo projekta Uticaj na životnu sredinu mladih „IENI“, Eko klub Gimnazije Sami Frasheri u Prištini, u saradnji sa implementacionim partnerom Green Art Centrom, razvio je i implementirao ekološki projekat „Svesnost o našem uticaju na životnu sredinu i zelenoj energiji“.… Continue reading Perspektiva praksa: gimnazija u Prištini postavila solarne panele na krov

Praktika premtuese: shkolla e mesme në Prishtinë ka vendosur panelet solare në çati

Si rezultat i mbështetjes financiare nga Ministria e Zhvillimit Rajonal Inaugurohen panelet solare në Gjimnazin Sami Frashëri. Në kuadër të projektit Ndikimi i Rinisë në Mjedis ”YENI’’ Eko Klubi i Gjimnazit Sami Frashëri në Prishtinë, në bashkëpunim me partnerin implementues Green Art Center, ka zhvilluar dhe realizuar projektin mjedisor “Vetëdijesimi mbi Ndikimin tonë Mjedisor dhe… Continue reading Praktika premtuese: shkolla e mesme në Prishtinë ka vendosur panelet solare në çati