Instalimi i Paneleve solare në Kosovë, trend në rritje të vazhdueshme

Viti i kaluar ka shënuar një rritje të madhe të numrit të kërkesat për instalimin e paneleve solare në çati.

Rritja e vetdijësimit ndaj ndikimeve mjedisore, nevoja për përmisim të efiçiencës si dhe ndërprerjet e energjisë të shkaktuar nga mungesa e furnizimit gjatë vitit 2021 dhe 2022 kanë treguar një rritje të dukshme të instalimit të sistemve solare në çati në Kosovë.

Në mënyrë pothuajse intuitive bizneset private, institucionet publike si dhe banorë të shtëpive kanë instaluar panele solare në çatitë e tyre. Tregu i tyre është mjaft i gjerë ku në Kosovë mund të gjenden panele vendore apo të importuar nga rajoni dhe më gjerë. Si dhe ka një gamë të madhe të instaluesve të panele solare.

Procedurat byrrokratike shpesh herë e bëjnë procesin e instalimit të gjeneratorëve të BRE në Kosovë proces mjaft të pakëndëshëm. Megjithatë në vend po shihet që ka dëshirë dhe vullnet për realizimin e kërkesave të tyre.

Rritja e numrit të kërkesave

Është treguar rritje në numrin e kërkesa të parashtruar në KEDS, ZRRE dhe komunat përkatëse për të fituar statusin Konsumatorët Vet-Prodhues, apo Prosumatorët. Siç mund të shihet në grafin në vijim numri i kërkesave është shumëfishuar vitin e kaluar.

Shumica e kërkesave të parashtruara janë të realizuara nga bizneset. Bizneset përveq numrit më të madh të kërkesave instalojn dhe sisteme me kapacitete të mëdha. Kjo vjen si pasoj e hapsirave më të mëdha të çative për të vendosur panelet si dhe nevojës më të madhe për energji. Mirëpo nuk duhet të nënvlersuar dhe numri i kërkesave të realizuar nga konsumatorët shtëpiak, të cilët përbëjnë 1/3 e kërkesave.

Kurse komunat me fluksin më të madh të kërkesave janë Prishtina, Gjakova dhe Ferizaj, respektivisht.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email