Increasing the power and participation of Kosovar women in the environment

In the framework of the project “Increasing the power and participation of Kosovar women in the environment”, EKW produced awareness videos to increase awareness of gender inclusion in Kosovo. This activity is implemented within the project “Increasing the power and participation of Kosovar women in the environment”. The project is implemented by EcoKosWomen and supported… Continue reading Increasing the power and participation of Kosovar women in the environment

Povećanje moći i učešća kosovskih žena u životnoj sredini

U okviru projekta „Povećanje moći i učešća kosovskih žena u životnoj sredini“, EKV je napravio video-snimke za podizanje svesti o rodnoj inkluziji na Kosovu. Ova aktivnost se sprovodi u okviru projekta “Povećanje moći i učešća žena Kosova u životnoj sredini”. Projekat sprovodi EcoKosVomen i podržava Reaktor – Istraživanje na delu i njihovi partneri kroz akciju;… Continue reading Povećanje moći i učešća kosovskih žena u životnoj sredini

Rritja e fuqisë dhe pjesëmarrjes së grave kosovare në mjedis

Në kuadër të projektit “Rritja e fuqisë dhe pjesëmarrjes së grave kosovare në mjedis”, EKW realizoi video sensibilizuese për të rritur vetëdijen për përfshirjen gjinor në Kosovë. Ky aktivitet zbatohet në kuadër të projektit ‘Rritja e fuqisë dhe pjesëmarrjen e gruasë kosovare në mjedis’. Projekti zbatohet nga EcoKosWomen dhe mbështetet nga Reactor – Research in… Continue reading Rritja e fuqisë dhe pjesëmarrjes së grave kosovare në mjedis