Zašto je važno naučiti decu o ekološkom životu?

Podučavanje dece o ekološkom životu je ključno za stvaranje održive budućnosti. Obrazujući ih o važnosti smanjenja otpada, očuvanja energije i očuvanja životne sredine, možemo ih osnažiti da pozitivno utiču na našu planetu. 🌎 Projekat „Održivost životne sredine sa decom“ sprovodi EcoZ u partnerstvu sa Save the Children Kosova/o i finansira ga Švedska agencija za međunarodni… Continue reading Zašto je važno naučiti decu o ekološkom životu?

Why is it Important to Teach Children about Eco-friendly Living?

Teaching children about eco-friendly living is crucial for creating a sustainable future. By educating them on the importance of reducing waste, conserving energy, and preserving the environment, we can empower them to make a positive impact on our planet. 🌎 The project “Environmental Sustainability with Children” is being implemented by EcoZ in partnership with Save… Continue reading Why is it Important to Teach Children about Eco-friendly Living?

Pse duhet t’i mësoni fëmijët për jetesën e qëndrueshme

Edukimi i fëmijëve për një jetë miqësore ndaj mjedisit është i rëndësishëm për të krijuar një të ardhme të qëndrueshme. Duke i edukuar ata mbi rëndësinë e zvogëlimit të mbeturinave, ruajtjes së energjisë dhe mbrojtjes së mjedisit, ne mund t’i fuqizojmë ata/ato të kenë një ndikim pozitiv në planetin tonë. 🌎 Projekti “Qëndrueshmëria Mjedisore me… Continue reading Pse duhet t’i mësoni fëmijët për jetesën e qëndrueshme